خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی1 / 60نمونه سوال بخش 1شیمی اول دبیرستان همراه با پاسخ تشریحی

60نمونه سوال بخش 1شیمی اول دبیرستان همراه با پاسخ تشریحی

جم شیمی

 60نمونه سوال بخش 1شیمی اول دبیرستان
1- چه عاملی سبب شده است که زمین تنها سیاره مناسب برای زندگی باشد؟
جواب: وجود مقادیر بسیار زیاد آب در کره زمین
2- یکی از ویژگی های آب که آن را به یک ماده کشنده تبدیل کرده است ، بیان کنید؟
جواب: بسیاری از مواد شیمیایی در آب حل می شوند یا به کمک آب از جایی به جای دیگر انتقال می یابند و به اقیانوس ها می ریزند.

3- تنها ماده ای که به هر سه حالت جامد ، مایع و گاز در طبیعت یافت می شود نام ببرید؟

جواب:آب

4- چند درصد از سطح زمین را آب پوشانده است؟
جواب:75 درصد
5- منابع مهم تولید آب شیرین را نام ببرید؟
جواب: 1- یخ های قطبی         2- یخچال های طبیعی
6- چرا نمی توان از آب شور اقیانوس ها ، یخ های قطبی و یخچال های طبیعی استفاده کرد؟
جواب:چون آب اقیانوس ها شور است و شیرین کردن آن از نظر اقتصادی به صرفه نیست.
چون سرعت ذوب شدن یخ های قطبی و یخچال های طبیعی بسیار آهسته تراز آن است که برای تأمین نیازهای انسانی ، صنعتی وکشاورزی قابل بهره برداری باشد.
7- منابع آب در طبیعت و فراوانی آن ها را بنویسید؟
جواب:) 1- اقیانوس ها 97/6  درصد                                                   2- یخ های قطبی و یخچال های طبیعی 1/9 درصد
3- آب های زیرزمینی 0/47  درصد                                     4- رودخانه ها ، دریاچه ها و آبگیرها 0/02  درصد
5- رطوبت موجود در خاک کمتر از0/10 درصد             6- بخار آب موجود در هوا    0/0001  درصد
8- انسان و دیگر موجودات زنده ی آبزی برای دستیابی به آب شیرین مورد نیاز خود باید بر سر چند درصد آب به رقابت بپردازند؟
9- عوامل طبیعی مؤثر بر پراکندگی منابع آب را در طبیعت نام ببرید؟
جواب ) 1- موقعیت جغرافیایی                                                   2-  شرایط آب و هوایی                                    3- میزان بارش
تجدیدپذیری طبیعی منابع آب
11- چرخه آب را تعریف کنید؟
فرایند چرخش آب در میان منابع آن را که موجب توزیع متناسب آب می شود چرخه ی آب می گویند.
12- در هر مرحله از فرایند چرخه ی آب ، آب دچار چه نوع تغییری می شود؟
تغییرات شامل : تبخیر( مایع به بخار )  –  میعان ( بخار به مایع ) – ذوب ( جامد به مایع )
تصعید ( جامد به گاز )  – چگالش  ( گاز به جامد – انجماد ( مایع به جامد )   و تمام تغییرات از نوع تغییر فیزیکی هستند.
13- خورشید چه نقشی در چرخه ی آب دارد ؟
 انرژی گرمایی لازم برای تبخیر ، تصعید و ذوب را فراهم می کند.
14- چگونه چرخه ی آب به تأمین آب شیرین مورد نیاز ما کمک می کند؟
آب اقیانوس ها کاملاً شور است ولی با تبخیر آب اقیانوس ها نمک موجود در آن باقی مانده بخار آب بدست آمده تقریباً خالص بوده در نتیجه آب باران نیز ناخالصی کمی دارد.ریزش باران موجب پرشدن سفره های زیرزمینی و دریاچه ها و رودخانه ها می شود.
مصرف آشکار و نهان آب
15- مصرف آشکار آب را با ذکر مثال تعریف کنید؟
به مصرف آشکار ، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری آب مصرف آشکار می گویند. نوشیدن یک لیوان آب ، شستشوی بدن
16- مصرف نهان آب را با ذکر مثال تعریف کنید؟
17- در هر مورد از فعالیت های زیر شما در کدام نوع مصرف آب سهیم می شوید؟
آبیاری گلدان ها و باغچه منزل خود                                  ¨مصرف آشکار                          ¨  مصرف نهان
خوردن تخم مرغ آب پز                                               ¨مصرف آشکار                                       ¨  مصرف نهان
به مصرف پنهانی ، غیرقابل مشاهده و غیرقابل اندازه گیری آب مصرف نهان می گویند. خوردن یک تکه نان ، استفاده از نور لامپ
18- میانگین مصرف آشکار آب برای هر نفر در روز حدود چند لیتر است؟                          300  لیتر
19- میانگین مصرف نهان آب برای هر نفر در روز حدود چند لیتر است؟                                      6000  لیتر
آب ، مایعی با ویژگی های باورنکردنی
22- ویژگی های باورنکردنی ( غیرعادی ) آب را فقط نام ببرید؟
1- انبساط آب موقع انجماد              2- ظرفیت گرمایی ویژه زیاد              3- گرمای تبخیر زیاد                 4- کشش سطحی زیاد
23- چرا می گویند چگالی یخ کمتر از چگالی آب است؟
زیرا حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است جرم کمتری دارد.
24- چرا آب برخلاف بسیاری از مایع ها از سطح شروع به انجماد می کند؟
زیرا چگالی یخ کمتر از چگالی آب است.
25- چرا در زمستان دما در اعماق دریاچه ها پایین تر از چهار درجه سانتیگراد نمی رود؟
در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه ها لایه عایقی ( نارسانا ) از یخ بوجود می آید که از یخ زدن لایه های زیرین جلوگیری می کند.
26- چرا در زمستان لایه های زیرین آب دریاچه ها یخ نمی زند؟
در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه ها لایه عایقی ( نارسانا ) از یخ بوجود می آید که از یخ زدن لایه های زیرین جلوگیری می کند.
27- کمتر بودن چگالی یخ نسبت به آب چه اهمیتی برای زندگی آبزیان و ماهی ها دارد؟
28- جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید؟
هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود ………. می یابد. به این معنا که همان مقدار آب در حالت جامد حجم ………… را اشغال می کند. بنابراین حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است جرم ……………دارد. پس می گویند که چگالی یخ …………. از چگالی آب است.
جواب به ترتیب از راست به چپ : انبساط – بیشتری – کمتری – کمتر
30- در عبارت های زیر واژه های نادرست را حذف کنید تا جمله های درستی بدست آید؟
هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود ( انقباض / انبساط ) می یابد. به این معنا که همان مقدار آب در حالت جامد حجم         ( کمتری / بیشتری ) را اشغال می کند. بنابراین حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است جرم ( بیشتری / کمتری ) دارد. پس می گویند که چگالی یخ ( بیشتر / کمتر ) از چگالی آب است.
جواب از راست به چپ ( واژه های غلط ) : انقباض – کمتری – بیشتری – بیشتر
31- ظرفیت گرمایی را تعریف کنید؟
مقدار گرمایی است که باید به جسم داده شود تا دمای آن یک درجه سانتیگراد افزایش یابد.
32- ظرفیت گرمایی ویژه را تعریف کنید؟
مقدار گرمایی است که دمای یک گرم از یک جسم را یک درجه سانتیگراد افزایش می دهد.
 آن را با نماد C نشان می دهند ویکای اندازه گیری آن (  ) است.
33- فرمول ظرفیت گرمایی ویژه را نوشته و هر یک از متغیرها را معرفی کنید.
                    : انرژی گرمایی ( J )                   : جرم جسم ( g )
 : ظرفیت گرمایی ویژه (  )                        : دمای اولیه جسم (  )              : دمای نهایی جسم (  )
34- برای اینکه دمای  آب را به اندازه ی  کم کنیم چه مقدار گرما باید از آن بگیریم ؟
35- نقش و اهمیت آب را در تعادل تغییرات دمای کره زمین بیان کنید؟
مقادیر زیاد آب موجود در سطح زمین مانند یک ترموستات یا دماپای غول آسا عمل می کند و به تغییرات دمای زمین را –  که بر اثر تابش نورخورشید بوجود می آید –  متعادل می سازد.
نکته : شب هنگام آب گرمای بسیار زیادی را به سطح زمین داده ، دمای آن پایین می آید و از سرد شدن بیش از اندازه هوا جلوگیری     می کند ودرروز آب گرمای بسیار زیادی را از سطح زمین گرفته،دمای آب بالا می رود و از گرم شدن بیش از اندازه هوا جلوگیری می کند.
37- اگر در کره زمین جای منابع آب را اتانول می گرفت چه مشکلاتی بوجود می آمد؟
دمای کره زمین روزها و شب ها تقریباً 7/1 برابر می شد. یعنی در روز هوا 7/1 برابر گرمتر و در شب ها هوا 7/1 برابر سردتر می شد.
38- منظور از گرمای تبخیر بالای آب را بیان کنید؟
برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار گرمای زیادی لازم است. پس می گویند گرمای تبخیر آب بالا است.
39- اهمیت گرمای تبخیر زیاد آب را در زندگی بیان کنید؟
گرمای اضافی بدن ما با تبخیر مقدار کمی آب بدن از طریق منافذ پوست کاسته می شود.
وجود دریاچه ها و اقیانوس ها موجب تعادل دمایی آب و هوای محلی که نزدیک به آن ها است می شود.
در تابستان کنار حجم زیادی آب هوا خنک تر از مناطق دورتر است.
وجود یک حوض بزرگ یا چند فواره در یک پارک هوای آن جا را خنک تر از جاهای دیگر می کند.
نکته : دلیل تمام موارد بالا این است که : آب برای بخارشدن گرمای بسیار زیادی می خواهد که آن را از محیط اطراف می گیرد در نتیجه محیط که گرمای خود را به آب می دهد خنک تر خواهد شد.
40- چرا بعد از بیرون آمدن از استخر شنا احساس سرما می کنید؟
آب روی بدن برای بخارشدن گرمای بسیار زیادی می خواهد که آن را از بدن انسان می گیرد در نتیجه بدن انسان که گرمای خود را به آب می دهد احساس سرما خواهد کرد.
41- کشش سطحی را تعریف کرده و بیان کنید چه رابطه ای با دما دارد؟
به مقاومت سطح آب در برابر افزایش سطح ، کشش سطحی می گویند. هرچه دمای آب افزایش یابد کشش سطحی آب کاهش می یابد . یعنی با افزایش دمای آب ،  نیروی کمتری برای ایجاد
 شکاف برسطح آب لازم است. به این علت آب گرم پاک کننده بهتری است.
نکته : از آنجا که کشش سطحی آب زیاد است حشرات کوچکی بر روی سطح آب قرار می گیرند.
مروری بر آموخته های گذشته
42- عنصر را با ذکر مثال تعریف کنید؟       ماده ای است که ذره های سازنده آن از یک نوع اتم ساخته شده اند.
عنصر به صورت اتم : آهن – مس – کربن – آلومینیوم – طلا – هلیوم و ……….
عنصر به صورت مولکول : نیتروژن ( N2 ) – اکسیژن ( O2) – کلر ( Cl ) – هیدروژن (  H2) و ………..
نکته : تقریباً 91 عنصر در طبیعت یافت می شود و بقیه عناصر به صورت مصنوعی در آزمایشگاه ساخته شده اند.
43- کدام یک از مواد زیر یک عنصر است؟          ¨ شکر                  ¨ آب                     þ  مس                 ¨  نمک
44- آیا آب جزء عنصرها دسته بندی می شود؟     خیر زیرا مولکول های آن از دو نوع اتم مختلف اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است.
45- آیا آب جزء مخلوط ها دسته بندی می شود؟   خیر زیرا ویژگی های آب با ویژگی های اکسیژن و هیدروژن متفاوت است.
46- ترکیب را با ذکر مثال تعریف کنید؟  ماده ای است که از اتصال اتم های دو یا چند عنصر مختلف ساخته شده است. نمک ، آب ، شکر
47- تفاوت های ترکیب و مخلوط را بیان کنید؟
اجزای سازنده مخلوط به هر نسبت دلخواهی قابل اختلاط هستند اما اجزای ترکیب به نسبت های معینی با هم ترکیب می شوند.
اجزای سازنده مخلوط ویژگی های اولیه خود را حفظ می کنند اما اجزای ترکیب ویژگی های اولیه خود را از دست می دهند.
اجزای سازنده مخلوط اغلب بدون نیاز به گرما قابل اختلاط هستند اما اجزای ترکیب اغلب با دادن گرما با هم ترکیب می شوند.
48- مولکول را با ذکر مثال تعریف کنید؟
ساده ترین واحد سازنده ماده است که برخی از ویژگی های آن را حفظ می کند. مولکول آب ، مولکول نمک خوراکی ، مولکول شکر
49- نماد شیمیایی را تعریف کنید و بیان کنید چند دسته است؟
یک یا دو حرف از نام لاتین هر عنصر را نماد شیمیایی آن عنصر می گویند.       1- تک حرفی                             2- دو حرفی
نماد شیمیایی تک حرفی : حرف اول نام لاتین عنصر را انتخاب کرده و با نماد بزرگ می نویسیم.
50- نماد شیمیایی عناصر زیر را بنویسید؟
¨  آهن :                             ¨   سدیم :                                      ¨    منیزیم :                        کلر :
51- فرمول شیمیایی را با ذکر مثال تعریف کنید؟
فرمول شیمیایی هر ماده ، نوع عناصر سازنده و تعداد اتم های هر عنصر را مشخص
می کند. فرمول  نشان می دهد که مولکول آب از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن
 ساخته شده است و تعداد اتم های هیدروژن دو عدد و تعداد اتم های اکسیژن یک عدد است.
                        : نماد شیمیایی هیدروژن                   : تعداد اتم های هیدروزن
   : نماد شیمیایی گوگرد       : تعداد اتم های گوگرد                    : نماد شیمیایی اکسیژن            : تعداد اتم های اکسیژن
نکته : اعداد موجود در فرمول شیمیایی زیروند نامیده می شوند و از نوشتن زیروند (1) خودداری می کنند.
53- معادله شیمیایی را با ذکر تعریف کنید؟
معادله شیمیایی آن چه را که در یک واکنش شیمیایی روی می دهد به طور خلاصه بیان می کند.
54- واکنش شیمیایی را تعریف کنید؟
واکنش شیمیایی شامل شکسته شدن پیوندهای شیمیایی و تشکیل پیوندهای جدید است.
55- واکنش دهنده را تعریف کنید؟
مواد شرکت کننده در واکنش را واکنش دهنده می گویند.
56- فرآورده را تعریف کنید؟
ماده یا مواد تازه ای که از واکنش دهنده ها بدست می آیند فرآورده نامیده می شوند.
57- معادله موازنه شده را تعریف کنید؟

 ا ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
به کانال تلگرام جم شیمی بپیوندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code