خانه / آموزش / آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS چیست؟

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS

MSDS یا برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (Material Safety Data Sheet) شامل تمامی اطلاعات شیمیایی و فیزیکی و خطرات مرتبط با انواع مواد آزمایشگاهی می باشد که یادگیری و توجه به آن ها برای هر شیمیست و مهندس شیمی ضروری می باشد. در ادامه از جم شیمی اطلاعات کامل و …

ادامه مطلب

روش شناسایی کاتیون های سرب (II)، آهن (III)، باریم و نقره (I)

روش های شناسایی و تست کاتیون ها و یون های سرب (II)، آهن (III)، باریم و نقره (I) در آزمایشگاه در ادامه از جم شیمی مطالعه نمایید. روش شناسایی یون آهن، روش شناسایی یون سرب، روش شناسایی سون باریم و روش شناسایی یون نقره در آزمایشگاه در زیر شرح و توضیح …

ادامه مطلب

معرفی، کاربرد، و تصاویر وسایل و لوازم آزمایشگاه شیمی

معرفی، کاربرد، و تصاویر وسایل و لوازم آزمایشگاه شیمی

برای اینکه در آزمایشگاه شیمی شروع به کار و فعالیت و انجام آزمایش کنیم، آشنا بودن با وسایل، لوزام و ابزار آزمایشگاهی و طرز کار با آن ها و همین طور کاربرد هر کدام از وسایل آزمایشگاهی شیمی بسیار ضروری به نظر می رسد و یکی از مهارت های هر شیمیست و هر …

ادامه مطلب

روش های تخریب و از بین بردن مواد شیمیایی در آزمایشگاه

روش های تخریب و از بین بردن مواد شیمیایی در آزمایشگاه

آموزش روش های از بین بردن و امحا انواع مواد شیمیایی در آزمایشگاه در ادامه از جم شیمی مطالعه نمایید.در یک آزمایشگاه ، زباله به وفور مشاهده می گردد. بدین معنی که مواد زائد حاصل از واکنش های شیمیایی و مواد انبار شده تغییر حالت یافته ، زباله محسوب می شوند. …

ادامه مطلب