خانه / آموزش / آموزش شیمی 3

آموزش شیمی 3

نکات ترمودینامیکی فرایند هابر تولید آمونیاک

نکات ترمودینامیکی فرایند هابر تولید آمونیاک

یکی از فرایندهای تولید آمونیاک در صنعت، فرایند هابر می باشد که از واکنش گاز هیدروژن و گاز نیتروژن در فشار بالا، و در حضور کاتالیزگر آمونیاک تولید می شود. در ادامه از جم شیمی نکات ترمودینامیکی فرایند هابر تولید آمونیاک که بسیار مهم و کنکوری می باشد و به …

ادامه مطلب

تفاوت های کلوئید و محلول در شیمی

تفاوت های کلوئید و محلول در شیمی

کلوئید و محلول با یکدیگر تفاوت و فرق هایی دارند که این تفاوت ها را می توان در اندازه ذرات، پایداری آن ها، رنگ و همین طور تعداد فازهای تشکیل دهنده و همین طور مشخص بودن یا نبودن مسیر عبور نور از کلوئید و محلول دانست. در ادامه از جم …

ادامه مطلب

مقایسه ظرفیت گرمایی آب در سه حالت مایع، یخ و بخار آب

مقایسه ظرفیت گرمایی آب در سه حالت مایع، یخ و بخار آب

ظرفیت گرمایی مقدار گرمایی است که به یک جسم داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتی گراد افزایش یاید. برای آب ظرفیت گرمایی در حالت های فیزیکی مایع، جامد و گاز یعنی آب و یخ و بخار آب متفاوت می باشد و یکسان نیست. در ادامه از جم …

ادامه مطلب

آنتالپی پیوند و عوامل موثر بر آن

آنتالپی پیوند و عوامل موثر بر آن

آنتالپی پیوند مقدار گرمای لازم برای شکستن متقارن یک مول پیوند کوالانسی گازی و تبدیل آن به اتم های گازی سازنده اش در فشار ثابت می باشد. در ادامه از جم شیمی عوامل موثر بر آنتالپی پیوند به طور کامل و شرح و بررسی کرده ایم و نکات مهم تاثیر …

ادامه مطلب