نمونه سوال شیمی1

دانلود تست های فصل اول شیمی اول دبیرستان

محل تبلیغات
دانلود تست های فصل اول شیمی اول دبیرستان

برای دانلود تست های شیمی1 سال اول دبیرستان از سایت جم شیمی روی لینک های دانلود کلیک کنید

1.       کدام یک از عوامل طبیعی زیر روی پراکندگی آب های طبیعی در جهان اثر مستقیم ندارد؟
1)  دما                  2) میزان بارش                 3) شرایط آب و هوایی          4)  موقعیت جغرافیایی
2.       یک نمک محلول در آب که می تواند موجب پیدایش سختی موقت آب شود ، عبارت است از : …………….

1) سدیم هیدروژن کربنات      2) سدیم سولفات       3)  کلسیم هیدروژن کربنات   4)  کلسیم سولفات
 بیشترین درصد از منابع آب را تشکیل می دهد؟
1)   آب رودخانه ها         2)   یخ های قطبی و یخچال ها       3)  آب های زیرزمینی  4)   آب اقیانوس ها
6.       لیتموس ( تورنسل ) در محیط اسیدی به رنگ ……………. و در محیط بازی به رنگ ………………. در می آید.
1)   آبی –  زرد             2)   آبی –  سرخ               3)   سرخ – آبی                    4)   سرخ – زرد
7.       میانگین مصرف نهان و آشکار آب  برای هر نفر در روز چه رابطه ای با هم دارند؟
1)   نهان =  20 برابر  آشکار                     2)  آشکار = 20 برابر نهان
 3)  آشکار = 10 برابر نهان                       4)   نهان = 10 برابر آشکار
8.       ظرفیت گرمایی ویژه کدام ماده از بقیه بیشتر است؟
1)   اتانول                       2)  آب                              3)  مس                                4)  آهن
9.       چرا یک حشره به راحتی بر روی سطح آب می ایستد بدون آن که پاهایش در آب فرو رود؟   به علت : ………….
1) انبساط آب موقع انجماد آب                      2)  ظرفیت گرمایی ویژه زیاد آب
              3)  گرمای تبخیر زیاد آب                            4)  کشش سطحی زیاد آب
10.    در کدام یک از آب های زیر مقدار اکسیژن کمتری حل می شود؟
1)    آب 10  درجه             2)  آب  20 درجه                3)  آب 30  درجه               4) آب 40 درجه
11.    نماد شیمیایی کدام عنصر درست است؟
1)  آهن :                   2)  سدیم :                               3)  گوگرد :                             4)  کلر:
12.    کدام ماده یک ترکیب است؟
1)  گاز اکسیژن :           2) گاز آمونیاک  :                   3) گاز نیتروژن :                       4) گاز آرگون :
13.    کدام یک از ذره های زیر جرم کمتری نسبت به بقیه دارد؟
1) الکترون                       2) نوترون                         3)  پروتون                                   4)  هسته
14.    کدام ویژگی در مورد مولکول آب  (  )درست نیست؟
1) قطبی است.                                                              2)  طرف هیدروژن قطب مثبت است.
3)  طرف اکسیژن قطب منفی است.                                            4) ساختار خطی ( ) دارد.
15.    کدام ماده جذب میله پلاستیکی باردار می شود؟
16.    نمک خوراکی ( سدیم کلرید ) یک ترکیب ………………………… است.
1) فلزی                          2) کووالانسی                   3) مولکولی                                   4)  یونی
17.    رسانایی الکتریکی کدام ماده بیشتر است؟
1) آب مقطر                      2)  فلز مس                 3) آب طبیعی                                4)  آب خالص
18.    مقدار ماده حل شده در کدام نوع محلول کمتر است؟
1) سیرشده                        2)  فراسیرشده            3) سیرنشده                           4)  اشباع
19.    جایگاه هر نقطه روی منحنی انحلال پذیری نمایانگر یک محلول ………………………….. در آن دما است.
1) سیرنشده                       2)  سیرشده                3) فوق اشباع                       4) فراسیرشده
20.    در دمای ثابت هرگاه فشار گاز 10 برابر شود مقدار گازحل شده در آب چندبرابر خواهد شد؟
1) 10                             2)20                                          3) 30                                   4) 40
21.    کدام عامل زیر موجب افزایش مقدار اکسیژن حل شده در آب می شود؟
1) باکتری های هوازی         2) خروشان شدن آب                 3)  آلودگی گرمایی آب      4) کاهش فشار
22.    در 150 گرم آب 0003/0 گرم اکسیژن حل شده است.  کدام است؟
23.  گربه ماهی در آب 34 درجه ، اردک ماهی در آب 24 درجه ، ماهی کپور در آب 32 درجه و قزل آلا  در آب 15 درجه زندگی می کند. نیاز ماهی ها به اکسیژن به ترتیب کدام است؟
1) گربه ماهی ñ ماهی کپور  ñ اردک ماهی  ñ  قزل آلا                     2)   قزل آلا  ñ اردک ماهی   ñ ماهی کپور  ñ  گربه ماهی
3) گربه ماهی ñ اردک ماهی  ñ ماهی کپور  ñ  قزل آلا                     4)    ماهی کپور ñ اردک ماهی ñ  قزل آلا    ñ  گربه ماهی
24.    سازمان جهانی حفاظت محیط زیست حدود  آب آشامیدنی سالم را در کدام گستره در نظر گرفته است؟
25.    همه مواد زیر به جز ………………………………………  باز هستند.
1) آب قند                        2)  صابون                            3) خون                    4)   مایع سفیدکننده
27.    کاتیون های سنگین به ………………….  می پیوندند و به ……………….. ، ………………. و …………….. آسیب جدی وارد می کنند.
1) چربی ها – سیستم عصبی – کبد – کلیه             2)   پروتیین ها – سیستم عصبی –  کبد – کلیه
3) پروتیین ها – دستگاه گوارش –  مثانه –  دستگاه تنفس   4)  چربی ها –  دستگاه گوارش –  مثانه –  دستگاه تنفس
29.    کدام بیماری از طریق آب های آلوده گسترش نمی یابد؟
1)  وبا                            2)   نارسایی کبدی                    3) بیماری قلبی                   4)  حص30.    کدام یون ها به آب سختی می دهند؟
31.    ماده شیمیایی که برای از بین بردن سختی دایم آب به آن می افزایند عبارت است از : ……………………………………
1) سدیم کربنات      2) سدیم سولفات       3)  کلسیم هیدروژن کربنات                4) کلسیم سولفات
32.    در تصفیه آب شهری کدام مرحله انجام نمی شود؟
1) صاف کردن                    2)  کلرزنی پایانی             3)  هوادهی                          4)  تنظیم
33.    در تصفیه آب شهری ماده لخته کننده دارای چه کاتیون هایی است؟
34.    در مرحله گندزدایی پایانی تصفیه آب شهری اضافه کردن کدام مقدار کلر به آب مُجاز است؟
35.    در مرحله کارهای اختیاری تصفیه آب شهری کدام مورد انجام نمی شود؟
1) حذف یون خطرناک          2)  تنظیم                  3)  افزایش یون فلوئورید          4)  افزایش کات کبود
36.    چند درصد از بیماری های جهان ناشی از آب های آلوده است؟
1) 80                             2) 60                                         3) 40                                 4)  20
37.    در تصفیه فاضلاب شهری کدام مرحله انجام نمی شود؟
1) صاف کردن                    2)  کلرزنی                        3)  لخته سازی               4)  تنظیم
38.    در کدام مرحله از تصفیه فاضلاب شهری باکتری ها مواد موجود در آب را تجزیه می کنند؟
1) صاف کردن                    2) ته نشینی                  3)  کلرزنی                              4)  هوادهی
39.    در تصفیه فاضلاب شهری کدام مرحله دو بار انجام می شود؟
1) صاف کردن                    2) ته نشینی                  3) کلرزنی                                4) هوادهی
40.     در تصفیه آب شهری برای جلوگیری از رشد جلبک ها از کدام مورد استفاده می شود؟
1) کلر                             2)  یون های                 3) کات کبود             4) یون فلوئورید
41.    کدام ويژگي آب سبب مي شود ، اين مايع به سرعت آلوده شود ؟
1) کشش سطحي زياد           2) نقطه جوش بالا               3) قدرت حل کنندگي زياد
4) ظرفيت گرمايي ويژه اي زياد
42.    کدام عامل زير ويژگي هاي غيرعادي آب را توجيه ميکند ؟
1) قطعي بودن مولکول آب                                                     2)  خميده بودن (V  شکل) مولکول آب
3) وجود پيوند کووالانس بين اتم هاي آب                                   4) غير قطبي بودن مولکول آب
44.    براي از بين بردن سختي موقت و دايم ، کداميک از موارد زير صحيح است ؟
1) سرد کردن – افزودن سديم کلريد                                           2)  افزودن سديم کربنات – گرم کردن
3)  افزودن سديم کلريد – سرد کردن                                          4)  گرم کردن – افزودن سديم کربنات
47.    هر چه دماي مناسب آب براي زندگي يک نوع ماهي کمتر باشد ميزان  لازم براي زندگي آن ماهي ………………..
1) کمتر است                     2)   بيشتر است          3)  فرق نمي کند                       4) مناسب است
48.    نزديک به ………. سطح زمين و ………. جرم بدن ما آب است .
49.    يک پشه مي تواند روي آب بخوابد ، اين نشانگر کدام ويژگي آب است ؟
1) ظرفيت گرمايي ويژه زياد   2)  تغيير حجم به هنگام يخ زدن      3)  کشش سطحي زياد     4)  پيوند هاي کووالانسي
50.    چرا يخ روي آب شناور مي ماند ؟
1) به علت نيروي جاذبه بين يخ و آب                                                2) به علت هم جنس بودن يخ و آب
3) به علت کمتر بودن چگالي يخ از آب                                              4) به علت پيوند مولکول هاي يخ و آب
امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
محل تبلیغات
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code