نمونه سوال شیمی3

دانلود سوالات استوکیومتری شیمی3 فصل اول

برای دانلود سوالات استوکیومتری شیمی3 فصل اول از سایت جم شیمی به ادامه مطلب مراجعه کنید

معادلات نوشتاري زير را به نمادي تبديل كرده و موازنه كنيد:

الف- منيزيم هيدروكسيد در هيدروژن سولفيد،توليد منيزيم سولفيد بهمراه آب مي كند.

ب- باريم نيترات بر روي سديم سولفات توليد رسوب باريم سولفات و محلول سديم نيترات مي كند.

ج- كلسيم هيدروكسيد بر فسفريك اسيد اثر كرده ، توليد آب و كلسيم فسفات مي كند.

د- بر اثر تجزيه حرارتي پتاسيم نيترات، پتاسيم نيتريت و گاز اكسيژن بدست مي آيد.

مسائل استوکیومتری

1-     ضمن تجزيه 15گرم كلسيم كربنات چند مول كربن دي اكسيد و چند مول كلسيم اكسيد بدست مي آيد؟

2-     4/0 مول سديم هيدروكسيد با چند گرم سولفوريك اسيدبطور كامل واكنش مي دهد؟

3-

4-     براي تهيه 4/0مول مس چند گرم روي را بايد بر محلول مس(11) كلريد اثر داد؟

5-     مطابق واكنش زير:

HCOOH + Br2 ” CO2 + 2HBr

 

اگر ضمن انجام واكنش 11 گرم كربن دي اكسيد توليد شده باشد،چند گرم Br2 و چند

گرم HCOOH مصرف شده است؟

(Br=80  O=16  C=12  H=1)

۶-از واكنش 10 گرم پتاسيم هيدروكسيد با سولفوريك اسيد چند گرم سديم سولفات توليد مي شود؟

(K=39  S=32)

۷-از واكنش 42/1 گرم كلر با محلول پتاسيم بميد،چند گرم برم آزاد مي شود؟

۸-از واكنش 8/0 گرم روي 90% با محلول سولفوريك اسيد،چند گرم روي سولفات

توليد مي شود؟(Zn=65)

۹-چند گرم كلسيم 80% ضمن واكنش باآب، 4 گرم هيدروژن توليد مي كند؟(Ca=40)

۱۰-اگر از تجزيه 30 گرم پتاسيم نيترات، 2/3 گرم اكسيژن آزاد شده باشد، درصد

خلوص پتاسيم نيترات را محاسبه كنيد(N=14)

1۱-از واكنش 6/5 گرم آهن با محلول هيدروكلريك اسيد،2/0 گرم هيدروژن آزاد شده

است.درصد خلوص آهن را بدست آوريد؟(Fe=56)

۱۲-4 ليتر اكسيژن در شرايط STP با چند ليتر هيدروژن واكنش مي دهد و چند ليتر

آب به حالت بخار تشكيل مي دهد؟

1۳-براي تهيه 18 ليتر آمونياك در دما و فشار معين، چند ليتر هيدروژن و چند ليتر

نيتروژن لازم است؟

1۴- از گرم كردن3 گرم سديم هيدروژن كربنات چند ميلي ليتر گاز CO2 آزاد مي شود؟

(d CO2= 1/1 g/L)

1۵-از تجزيه 15 گرم گاز SO3 در شرايط استاندارد، چند ميلي ليتر گاز اكسيژن آزاد مي شود؟

1۶-اگر از واكنش 5 گرم روي با محلول هيدروكلريك اسيد 400 ميلي ليتر گاز هيدروژن

آزاد شده باشد،درصد خلوص روي را بدست آوريد.

۱۷-از گرم كردن 3 گرم سديم هيدروژن كربنات چند ميلي ليتر گاز CO2 در شرايط

استاندارد آزاد مي شود؟

۱۸-از واكنش 9/0 مول گاز هيدروژن با نيتروژن كافي، چند ليتر گاز آمونياك توليد مي شود؟

۱۹-از واكنش 448 ميلي ليتر گاز هيدروژن با مقدار اضافي اكسيژن، چند گرم آب

توليد مي شود؟

۲۰-از واكنش 65/0 گرم فلز روي با محلول HCl ، چند ميلي ليتر گاز H2 آزاد مي شود؟

(d= 0/7 g/L)

2۱-براي تهيه 500 ميلي ليتر محلول KOH 2/0 مول در ليتر، چند گرم KOH خالص

مورد نياز است؟

2۲- با 10 گرم NaOH 75/0% چند ميلي ليتر محلول 1/0 مولار مي توان ساخت؟

2۳-براي تهيه 2500 ميلي ليتر محلول سديم سولفات 2/1 مول در ليتر چه جرمي از

سديم سولفات با درصد خلوص 80% نياز داريم؟

2۴-با 25 گرم پتاسيم نيترات 60% چند ميلي ليتر محلول 25/0مولار مي توان

ساخت؟

2۵-براي تهيه 100 ميلي ليتر محلول HCl با غلظت 1/0مولار به چند ميلي ليتر از

محلول 5/1 مولار نياز است؟

۲۶-چند ميلي ليتر محلول 25/0 مولار سديم برميد براي واكنش با 10 ميلي ليتر از

محلول AgNO3  با غلظت 22/0 مولار لازم است؟

۲۷- چند ميلي ليتر محلول NaOH با غلظت 4/0 مولار با 250 ميلي ليتر از محلول

۱۵/۰مولار سولفوريك اسيد واكنش مي دهد؟

۲۸- اگر از واكنش 16/2 گرم SO2 با اكسيژن اضافي،4/2 گرم SO3 توليد شده

باشد،بازده درصدي واكنش را محاسبه كنيد.

2۹-در صورتي كه بازده درصدي واكنش زير 75% باشد، چقدر متان از واكنش 3

كيلوگرم زغال سنگ با مقدار اضافي بخارآب  بوجودميآيد؟

2C + 2H2O — CH4 + CO2

۳۰-در يك أزمايش 9 گرم روي را با 5/7 گرم گوگرد واكنش داده اند و مقدار 25/11 گرم

روي سولفيد،بدست آورده اند.بازده درصدي اين واكنش را محاسبه كنيد.

3۱-از واكنش 40 گرم Al با 110 گرم گاز Cl2،چند گرم AlCl3 توليد مي شود؟(واكنش

دهنده محدود كننده را تعيين كنيد)

۳۲- مطابق واكنش زير چند گرم سيليسيم خالص از واكنش 112 گرم SiCl4 و 90 گرم

Mg بدست مي آيد؟

 

SiCl4 + 2Mg —– 2MgCl2 + Si

(واكنش دهنده محدود كننده و اضافي را تعيين كنيد)

 

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا