نمونه سوال شیمی1

نمونه سوال شیمی1بخش1

نمونه سوال شیمی1بخش1 برای دانلود 30 نمونه سوال تستي از بخش1 شيمي 1 از سایت جم شیمی به ادامه متن مراجعه کنید

بخـــــش اول: مايعي كمياب درعين فراوانـي

 

1- چه مقداراز بدن انسان از آب تشكيل شده است؟
الف) 3/2 ب) 3/4 ج) 2/4 د)2/4
2- ……..از سطح ره ي زمين با آب پوشيده شده است.
الف) 2/3 ب) 3/4 ج) 2/4 د)3/2
3- مجموع بارندگي سالانه در ايران چقدر است؟
الف)284ميليارد متر مكعب ب)400ميليون متر مكعب
ج)800ميليارد متر مكعب د)400ميليارد متر مكعب

4- چند درصد از جمعيت جهان و چند درصد از منابع آب شيرين جهان در ايران مي باشد؟
الف)1%،36% ب)1%،26% ج)1%،36/ 0 % د)1%،39%

5- چند درصد از آب قابل دسترسي در خاورميانه به آبياري در بخش كشاورزي اختصاص دارد؟
الف)75% ب)85% ج)70% د)65%

6- كداميك از موارد زير از ويژگيهاي چرخه ي آب نيست؟
الف)تأمين آب شيرين مورد نياز موجودات ب)متعادل كردن هواي كره ي زمين
ج)تقسيم و توزيع متناسب آب شيرين در كره ي زمين د)افزايش دادن حجم آب موجود در كره ي زمين
7- به مجموع رويدادهاي به هم پيوسته اي كه به يك تغيير مي انجامد چه مي گويند؟
الف)چرخه ب)چگالي ج)فرايند د)فرضيه

8- مياگين مصرف آشكار و نهان آب براي هر نفر در روز به ترتيب چقدر است؟
الف)300و9000ليتر ب)300و7000ليتر
ج)300و600ليتر د)300و6000ليتر

9- هرچه دما بيشتر شود حجم ماده……..وچگالي……..مي شود؟
الف)بيشتر،بيشتر ب)بيشتر،كمتر ج)كمتر،بيشتر د)كمتر،كمتر

10- نسبت ……..به……..يك ماده چگالي آن ماده است.
الف)حجم به جرم ب)حجم به حجم ج)جرم به حجم د)جرم به جرم

11- در شبانه روز دماي سطح مريخ از……..تا حداكثر……..متغيراست؟
الف)80- درجه تا40درجه ب)40درجه تا80 درجه
ج)40- درجه تا80 درجه د)80درجه تا40- دجه

12- كداميك از موارد زير درست نيست؟
الف)بارهاي ناهمنام هم را مي ربايند. ب)بارهاي ناهمنام هم را مي رانند.
ج)بارهاي همنام هم را مي رانند. د)موارد الف و ب

13- اتمها به كمك چه پيوندي به يكديگر مي پيوندند؟
الف)پيوند يوني ب)پيوند شيميايي ج)پيوند كوالانسي د)پيوند هيدروژني

14- كاربردCa Cl2 (كلسيم كلريد) چيست؟
الف)رنگ بري مو ب)حلال رنگ ج)اسيد باتري خودرو د)نم گير

15- ظرفيت اتم هيدروژن و اكسيژن به ترتيب چند است؟
الف)1و2 ب)2و1 ج)2و3 د)3و1

16- كدام مايع زير، بي رنگ ، بخارآن سمّي، اعتياد آور و تنفس طولاني آن كشنده است؟
الف)برم ب)الكل ج)كلروفرم د)هيچكدام

17- مهمترين خاصيت آب چيست؟
الف)قطبي بودن ب)گرماي تبخير بالا ج)كشش سطحي د)قدرت انحلال پذيري بالا

18- يونها از……..به وجود مي آيند.
الف)آنيونها ب)كاتيونها ج)اتمها د)مولكولها

19- چه چيزي عامل انتقال جريان برق در محلولهاست؟
الف)اتمها ب)يونها ج)آنيونها د)كاتيونها

20- ……..فشار و……..دما باعث انحلال پذيري بيشتر گاز در آب مي شود؟
الف)كاهش و افزايش ب)كاهش و كاهش ج)افزايش و كاهش د)افزايش و افزايش

21- كداميك از گزينه هاي زير دماي استاندارد و دماي اتاق در شيمي هستند؟
الف)25درجه،0درجه ب)0درجه،25درجه ج)20درجه،0درجه د)25- درجه،0درجه

22- براي انحلال پذيري گازها در آب هرچه دما……..باشد انحلال پذيري……..است.
الف)بيشتر،كمتر ب)كمتر،بيشتر ج)بيشتر،بيشتر د)موارد الف و ب

23- دماي مناسب براي زندگي ماهي كپور در آب چقدر است؟
الف)25درجه ب)24درجه ج)32درجه د)34درجه

24- شناساگر تورنسل در محلولهاي بازي به رنگ……..و در محلولهاي اسدي به رنگ……..در مي آيد.
الف)قرمز- آبي ب)قرمز- بنفش ج)آبي- آبي د)آبي- قرمز

25- H2SO4(سولفوريك اسيد) به……..معروف است.
الف)جوهرنمك ب)جوهرگوگرد ج)سودسوزآور د)جوهرشوره

26- خواص فلزCd(كادميم)مانند كدام فلزاست؟
الف)Al ب)Rb ج)Zn د)Zr

27- آبي كه داراي نسب قابل ملاحظه اي از يونهاي……..و……..باشد را آب سخت مي گويند.
الف) Pb2+-Hg2+ ب) Cd2+-Pb2+ ج) Cd2+Mgl2+ د) Mg2+-Ca2+

28- چند درصد بيماريهاي جهان ناشي از آبهاي آلوده است؟
الف)80% ب)70% ج)75% د)85%

29- مرحله ي سوم تصفيه ي فاضلابهاي شهري كدام است؟
الف)صاف كردن ب)هوادهي ج)گندزدايي د)ته نشني

30- براي خنثي كردن بار الكتريكي ذره هاي كلوييد از چه كاتيونهايي استفاده مي شود؟
الف)    +Fe2+-Al3 + ب)     +Mg2+-Ca2      ج)      +Fe3+-Al3     د)هيچكدام

4.9/5 - (29 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا