نمونه سوال شیمی4

دانلود تست های شیمی پیشدانشگاهی فصل4

برای دانلود تست های شیمی پیشدانشگاهی فصل4 از سایت جم شیمی روی لینک های دانلود کلیک کنید.
بخش چهارم-الكترو شيمي
1- در سلول « نيكل – مس » كدام فلز قطب مثبت است و نيروي الكترو موتوري سلول چند ولت مي باشد ؟
ٍE0(Ni2+ / Ni) = -0.25 v
ٍE0(Cu2+ / Cu) = 0.34 v

الف ) نيكل و 0.09
ب ) نيكل و 0.59-
ج ) مس و 0.59
د ) مس و 0.09
2- در سلول « آهن – روي » كدام فلز قطب منفي است و مسيري الكترود موتوري سلول چند ولت مي باشد ؟
ٍE0(Fe2+ / Fe) = -0.44 v
ٍE0(Zn2+ / Zn) = -0.76 v

الف ) آهن و 0.32-
ب ) آهن و 1.2
ج ) روي و 1.2-
د ) روي و 0.32

3- كدام عبارت د رمورد سلول الكترو شيميايي « آهن – نقره » درست است ؟
ٍE0(Fe2+ / Fe) = -0.44 v
ٍE0(Ag2+ / Ag) = 0.8 v

الف ) الكترون از درون محلول تيغه ي نقره به تيغه ي آهن جريان مي يابد
ب ) E0 سلول برابر 1.24 ولت مي باشد .
ج ) الكترو و آهن قطب مثبت و الكترو نقره قطب منفي را تشكيل مي دهد .
د ) با انجام واكنش ، غلظت يون +Ag در محلول افزايش مي يابد .

4- با كدام دو الكترو زير مي توان سلول الكترو شيميايي تشكيل داد كه بيشترين نيروي الكترو متوري را داشته باشد ؟

الف ) نقره ومس
ب ) آهن و مس
ج ) نقره و روي
د ) مس و روي

5- الكترودهايي از جنس آهن، نقره ، مس نيكل و روي موجود است ، با كدام الكترودها مي توان سلول الكترو شيميايي را تشكيل داد كه كمترين نيروي الكترو موتوري را داشته باشد؟

الف ) آهن و نيكل
ب ) آهن و مس
ج ) نقره و روي
د ) مس و نيكل

6- نقش پل نمكي در سلول هاي گاواني چيست ؟

الف ) ا زجمع شدن يون هاي منفي در اطراف كاتد و يون هاي مثبت در اطراف آند ، جلوگيري مي كند .
ب ) از عبور بعضي از يون ها جلوگيري مي كند .
ج ) الكترون ها از آند به كاتد هدايت مي كند .
د ) الكترون ها از محلول الكتروليت نيم سلول سمت چپ به محلول الكتروليت سمت راست انتقال مي دهد .

7- با برقرار شدن جريان در سلول هاي گاواني جرك كاتد ……. و جرم آند ………مي يابد.

الف ) افزايش – افزايش
ب ) افزايش – كاهش
ج ) كاهش – كاهش
د ) كاهش – افزايش

8- براي آبكاري يك جسم فلزي توسط يك سلول الكتروليتي ، آن جسم را در……. قرار مي دهيم و به قطب ….. منبع تغذيه وصل مي كنيم .

الف ) آند – مثبت
ب ) اند – منفي
ج ) كاتد – مثبت
د ) كاتد – منفي

9- قطعه اي آهن گالوانيزه ، خراشيده شده است.در مجاورت هواي مرطوب ، در سطح آهن چه واكنشي انجام مي گيرد؟

الف)
Zn —-> Zn2++2e
ب)
Fe —-> Fe2++2e
ج)
Fe2++2e —-> Fe

O2+2H2O+4e —-> 4OH-

10- آهن گالوانيزه يا آهن سفيد ، آهني است كه سطح آن با لايه ي نازكي از فلز ….. پوشيده شده است .

الف ) مس
ب ) قلع
ج ) روي
د ) نيكل

11- كدام يك از فلز هاي زير نمي تواند براي آهن محافظ كاتدي باشد ؟

الف ) نقره
ب ) منيزيم
ج ) روي
د ) آلومينيم

12- در روش حفاظت كاتدي ، فلزي را كه مي خواهيم حفاظت كنيم در مجاورت فلزي قرار مي دهيم كه ………

الف ) قطب مثبت سلول حاصل را تشكيل دهد .
ب ) فعاليت كمتري نسبت به فلز مورد حافظت داشته باشد .
ج ) پتانسيل كاهش آن كوچك تر باشد .
د ) اكسنده تر باشد .

13- كدام فلز زير با اهن سلولي تشكيل مي دهد كه آهن كاتد آن است ؟

الف ) روي
ب ) قلع
ج ) مس
د ) كبالت
14- پتانسيل كاهش استاندارد الكترودي ، كوچك تر از صفر مي باشد . اين الكترود ……….

الف ) اكسنده تر از هيدروژن است .
ب ) كاهنده تر از هيدروژن است .
ج ) هميشه قطب مثبت است .
د ) هميشه قطب منفي است .

15- معادله واكنش سلولي Zn+Cu2+ —-> Zn2++Cu مي باشد . در اين سلول ………..

الف ) به جرم الكترود روي اضافه مي شود .
ب ) به جرم الكترود مس اضافه مي شود .
ج ) يون هاي روي كاهيده مي شوند .
د ) يون هاي مس اكسيد مي شوند .
16- كدام مطلب در مورد سلول هاي الكتروليتي ، نادرست است ؟

الف ) نيازي يه استفاده از پل نمكي ندارد .
ب ) سطح انرژي مواد اوليه از سطح انرژي مواد حاصل بالاتر است .
ج ) آند قطب مثبت و كاتد منفي است .
د ) انرژي الكتريكي رابه انرژي شيميايي تبديل مي كند .

17- كدام يك از فلزهاي زير همواره در مقابل ديگر فلز هاي زير آند است ؟

الف ) نيكل
ب ) روي
ج ) طلا
د ) منيزيم

18- طي بركاتف سديم كلريد مذاب …………….

الف ) در آند گاز اكسيژن آزاد مي شود .
ب ) در آند گاز كلر آزاد مي شوند .
ج ) يون هاي مثبت به سمت آند و يون هاي منفي به سمت كاتد حركت مي كنند .
د ) در آند عمل كاهش و در كاتد عمل اكسايش انجام مي گيرد .

19- به سلول الكترو شيميايي كه در آن انرژي شيميايي تبديل مي شوند، سلول …. مي گويند.

الف ) گالواني
ب ) سوختني
ج ) الكتروليتي
د ) ولتايي

20- آهن پوشيده شده از كدام فلز ، در صورت خراشيده شدن در هواي مرطوب زودتر زنگ مي زند ؟

الف ) آلومنيم
ب ) روي
ج ) كرم
د ) مس

21- هرچه پتانسيل كاهش استاندارد يك فلز كوچك تر باشد ، آن فلز …… است و قدرت …..بيشتري دارد .

الف ) الكترون دهنده تر – كاهندگي
ب ) الكترون دهنده تر – كاهندگي
ج ) الكترون گيرنده تر – اكسندگي
ج ) الكترون گيرنده تر – اكسندگي

22- ضمن الكتروليز محلول غليظ KBr چه موادي در آند و كاتد حاصل مي شوند ؟

الف ) برم – گاز اكسيژن
ب ) برم – گاز هيدروژن
ج ) پتاسيم – گاز اكسيژن
د ) پتاسيم – گاز اكسيژن

23- كدام گزينه ناردست است ؟

الف ) اگر ْ E0 سلول بزرگ تر از صفر باشد ، سلول گالواني م يتواند وجود داشته باشد .
ب ) در سلول هاي الكتروليتي واكنش به صورت خود به خود انجاممي گيرد .
ج ) سلول هاي گالواني انرژي شيميايي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند .
د ) نام ديگر سلول هاي گالواني ، سلول هاي ولتايي است .

24- كدام يك از واكنش هاي زير به طور خود به خود انجام پذير است ؟

الف) Fe+Zn2+ —-> Fe2++Zn
ب) Cu+Sn2+ —-> Cu2++Sn
ج) Ni+Fe2+ —-> Ni2++Fe
د) Mn+2Ag+ —-> Mn2++2Ag

25- سلول هاي گالواني واكتروليتي در كدام مورد زير مشابه نيستند ؟

الف ) انجام عمل اكسايش در آندو كاهش در كاتد
ب ) حركن الكترون ها از آند به سمت كاتد
ج ) داشتن دونيم سلول
د ) خود به خودي بودن واكنش

26- كدام يك از يون هاي زير اكسنده ي بهتري است ؟

(الف
CO2+

Na+

Cl2

O2

27- سه عامل مهم لازم براي خورده شدن فلز كدامند ؟

الف ) اكسيژن – آب – يون ها
ب ) اكسيژن – آب – گرما
ج ) آب باران – گرما – يون ها
د ) اكسيژن – آب – هوا

28- به ورقي از آهن كه با …….. پوشيده شده باشد حلبي مي گويند .

الف ) مس
ب ) روي
ج ) قلع
د ) آلومينيم

29- براي ساخت يك سلول گالواني با الكترود هاي منيزيم و آهن بايد الكترود آهن را قطب …. و الكترود منيزيم را قطب ……… قرار دهيم . در اين شكل صورت ، با تشكيل انرژي …….. به انرژي ……. تبديل مي شود .

الف ) مثبت – منفي – الكتريكي – شيميايي
ب ) مثبت – منفي – شيميايي – الكتريكي
ج ) منفي – مثبت – شيميايي – الكتريكي
د ) منفي – مثبت – الكتريكي – شيميايي

30- كدام يك از يون هاي زير كاهنده تر است ؟

(الف
Zn2+

K+

Mn2+

Na+

پاسخنامه
1 ج 11 الف 21 الف
2 د 12 ج 22 ب
3 ب 13 الف 23 ب
4 ج 14 ب 24 د
5 الف 15 ب 25 د
6 الف 16 ب 26 ج
7 ب 17 د 27 الف
8 د 18 ب 28 ج
9 د 19 ج 29 ب
10 ج 20 د 30 ب

 

5/5 - (244 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا