نمونه سوال شیمی4

دانلود تست های شیمی پیشدانشگاهی فصل4

برای دانلود تست های شیمی پیشدانشگاهی فصل4 از سایت جم شیمی روی لینک های دانلود کلیک کنید.
بخش چهارم-الكترو شيمي
1- در سلول « نيكل – مس » كدام فلز قطب مثبت است و نيروي الكترو موتوري سلول چند ولت مي باشد ؟
ٍE0(Ni2+ / Ni) = -0.25 v
ٍE0(Cu2+ / Cu) = 0.34 v

الف ) نيكل و 0.09
ب ) نيكل و 0.59-
ج ) مس و 0.59
د ) مس و 0.09
2- در سلول « آهن – روي » كدام فلز قطب منفي است و مسيري الكترود موتوري سلول چند ولت مي باشد ؟
ٍE0(Fe2+ / Fe) = -0.44 v
ٍE0(Zn2+ / Zn) = -0.76 v

الف ) آهن و 0.32-
ب ) آهن و 1.2
ج ) روي و 1.2-
د ) روي و 0.32

3- كدام عبارت د رمورد سلول الكترو شيميايي « آهن – نقره » درست است ؟
ٍE0(Fe2+ / Fe) = -0.44 v
ٍE0(Ag2+ / Ag) = 0.8 v

الف ) الكترون از درون محلول تيغه ي نقره به تيغه ي آهن جريان مي يابد
ب ) E0 سلول برابر 1.24 ولت مي باشد .
ج ) الكترو و آهن قطب مثبت و الكترو نقره قطب منفي را تشكيل مي دهد .
د ) با انجام واكنش ، غلظت يون +Ag در محلول افزايش مي يابد .

4- با كدام دو الكترو زير مي توان سلول الكترو شيميايي تشكيل داد كه بيشترين نيروي الكترو متوري را داشته باشد ؟

الف ) نقره ومس
ب ) آهن و مس
ج ) نقره و روي
د ) مس و روي

5- الكترودهايي از جنس آهن، نقره ، مس نيكل و روي موجود است ، با كدام الكترودها مي توان سلول الكترو شيميايي را تشكيل داد كه كمترين نيروي الكترو موتوري را داشته باشد؟

الف ) آهن و نيكل
ب ) آهن و مس
ج ) نقره و روي
د ) مس و نيكل

6- نقش پل نمكي در سلول هاي گاواني چيست ؟

الف ) ا زجمع شدن يون هاي منفي در اطراف كاتد و يون هاي مثبت در اطراف آند ، جلوگيري مي كند .
ب ) از عبور بعضي از يون ها جلوگيري مي كند .
ج ) الكترون ها از آند به كاتد هدايت مي كند .
د ) الكترون ها از محلول الكتروليت نيم سلول سمت چپ به محلول الكتروليت سمت راست انتقال مي دهد .

7- با برقرار شدن جريان در سلول هاي گاواني جرك كاتد ……. و جرم آند ………مي يابد.

الف ) افزايش – افزايش
ب ) افزايش – كاهش
ج ) كاهش – كاهش
د ) كاهش – افزايش

8- براي آبكاري يك جسم فلزي توسط يك سلول الكتروليتي ، آن جسم را در……. قرار مي دهيم و به قطب ….. منبع تغذيه وصل مي كنيم .

الف ) آند – مثبت
ب ) اند – منفي
ج ) كاتد – مثبت
د ) كاتد – منفي

9- قطعه اي آهن گالوانيزه ، خراشيده شده است.در مجاورت هواي مرطوب ، در سطح آهن چه واكنشي انجام مي گيرد؟

الف)
Zn —-> Zn2++2e
ب)
Fe —-> Fe2++2e
ج)
Fe2++2e —-> Fe

O2+2H2O+4e —-> 4OH-

10- آهن گالوانيزه يا آهن سفيد ، آهني است كه سطح آن با لايه ي نازكي از فلز ….. پوشيده شده است .

الف ) مس
ب ) قلع
ج ) روي
د ) نيكل

11- كدام يك از فلز هاي زير نمي تواند براي آهن محافظ كاتدي باشد ؟

الف ) نقره
ب ) منيزيم
ج ) روي
د ) آلومينيم

12- در روش حفاظت كاتدي ، فلزي را كه مي خواهيم حفاظت كنيم در مجاورت فلزي قرار مي دهيم كه ………

الف ) قطب مثبت سلول حاصل را تشكيل دهد .
ب ) فعاليت كمتري نسبت به فلز مورد حافظت داشته باشد .
ج ) پتانسيل كاهش آن كوچك تر باشد .
د ) اكسنده تر باشد .

13- كدام فلز زير با اهن سلولي تشكيل مي دهد كه آهن كاتد آن است ؟

الف ) روي
ب ) قلع
ج ) مس
د ) كبالت
14- پتانسيل كاهش استاندارد الكترودي ، كوچك تر از صفر مي باشد . اين الكترود ……….

الف ) اكسنده تر از هيدروژن است .
ب ) كاهنده تر از هيدروژن است .
ج ) هميشه قطب مثبت است .
د ) هميشه قطب منفي است .

15- معادله واكنش سلولي Zn+Cu2+ —-> Zn2++Cu مي باشد . در اين سلول ………..

الف ) به جرم الكترود روي اضافه مي شود .
ب ) به جرم الكترود مس اضافه مي شود .
ج ) يون هاي روي كاهيده مي شوند .
د ) يون هاي مس اكسيد مي شوند .
16- كدام مطلب در مورد سلول هاي الكتروليتي ، نادرست است ؟

الف ) نيازي يه استفاده از پل نمكي ندارد .
ب ) سطح انرژي مواد اوليه از سطح انرژي مواد حاصل بالاتر است .
ج ) آند قطب مثبت و كاتد منفي است .
د ) انرژي الكتريكي رابه انرژي شيميايي تبديل مي كند .

17- كدام يك از فلزهاي زير همواره در مقابل ديگر فلز هاي زير آند است ؟

الف ) نيكل
ب ) روي
ج ) طلا
د ) منيزيم

18- طي بركاتف سديم كلريد مذاب …………….

الف ) در آند گاز اكسيژن آزاد مي شود .
ب ) در آند گاز كلر آزاد مي شوند .
ج ) يون هاي مثبت به سمت آند و يون هاي منفي به سمت كاتد حركت مي كنند .
د ) در آند عمل كاهش و در كاتد عمل اكسايش انجام مي گيرد .

19- به سلول الكترو شيميايي كه در آن انرژي شيميايي تبديل مي شوند، سلول …. مي گويند.

الف ) گالواني
ب ) سوختني
ج ) الكتروليتي
د ) ولتايي

20- آهن پوشيده شده از كدام فلز ، در صورت خراشيده شدن در هواي مرطوب زودتر زنگ مي زند ؟

الف ) آلومنيم
ب ) روي
ج ) كرم
د ) مس

21- هرچه پتانسيل كاهش استاندارد يك فلز كوچك تر باشد ، آن فلز …… است و قدرت …..بيشتري دارد .

الف ) الكترون دهنده تر – كاهندگي
ب ) الكترون دهنده تر – كاهندگي
ج ) الكترون گيرنده تر – اكسندگي
ج ) الكترون گيرنده تر – اكسندگي

22- ضمن الكتروليز محلول غليظ KBr چه موادي در آند و كاتد حاصل مي شوند ؟

الف ) برم – گاز اكسيژن
ب ) برم – گاز هيدروژن
ج ) پتاسيم – گاز اكسيژن
د ) پتاسيم – گاز اكسيژن

23- كدام گزينه ناردست است ؟

الف ) اگر ْ E0 سلول بزرگ تر از صفر باشد ، سلول گالواني م يتواند وجود داشته باشد .
ب ) در سلول هاي الكتروليتي واكنش به صورت خود به خود انجاممي گيرد .
ج ) سلول هاي گالواني انرژي شيميايي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند .
د ) نام ديگر سلول هاي گالواني ، سلول هاي ولتايي است .

24- كدام يك از واكنش هاي زير به طور خود به خود انجام پذير است ؟

الف) Fe+Zn2+ —-> Fe2++Zn
ب) Cu+Sn2+ —-> Cu2++Sn
ج) Ni+Fe2+ —-> Ni2++Fe
د) Mn+2Ag+ —-> Mn2++2Ag

25- سلول هاي گالواني واكتروليتي در كدام مورد زير مشابه نيستند ؟

الف ) انجام عمل اكسايش در آندو كاهش در كاتد
ب ) حركن الكترون ها از آند به سمت كاتد
ج ) داشتن دونيم سلول
د ) خود به خودي بودن واكنش

26- كدام يك از يون هاي زير اكسنده ي بهتري است ؟

(الف
CO2+

Na+

Cl2

O2

27- سه عامل مهم لازم براي خورده شدن فلز كدامند ؟

الف ) اكسيژن – آب – يون ها
ب ) اكسيژن – آب – گرما
ج ) آب باران – گرما – يون ها
د ) اكسيژن – آب – هوا

28- به ورقي از آهن كه با …….. پوشيده شده باشد حلبي مي گويند .

الف ) مس
ب ) روي
ج ) قلع
د ) آلومينيم

29- براي ساخت يك سلول گالواني با الكترود هاي منيزيم و آهن بايد الكترود آهن را قطب …. و الكترود منيزيم را قطب ……… قرار دهيم . در اين شكل صورت ، با تشكيل انرژي …….. به انرژي ……. تبديل مي شود .

الف ) مثبت – منفي – الكتريكي – شيميايي
ب ) مثبت – منفي – شيميايي – الكتريكي
ج ) منفي – مثبت – شيميايي – الكتريكي
د ) منفي – مثبت – الكتريكي – شيميايي

30- كدام يك از يون هاي زير كاهنده تر است ؟

(الف
Zn2+

K+

Mn2+

Na+

پاسخنامه
1 ج 11 الف 21 الف
2 د 12 ج 22 ب
3 ب 13 الف 23 ب
4 ج 14 ب 24 د
5 الف 15 ب 25 د
6 الف 16 ب 26 ج
7 ب 17 د 27 الف
8 د 18 ب 28 ج
9 د 19 ج 29 ب
10 ج 20 د 30 ب

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن