نمونه سوال شیمی2

دانلود نمونه سوال فصل 4شیمی2

دانلود نمونه سوال فصل 4شیمی2

برای دانلود نمونه سوال شیمی2 فصل چهارم ترکیبات کووالانسی از سایت جم شیمی روی ادامه متن کلیک کنید

 1- آزاد شدن انرژی در هنگام تشكیل یك پیوند به چه چیزهایی اشاره می كند؟
  2- پیوند كووالانسی را تعریف كنید .

  3- چرا دو اتم هیدروژن با هم پیوند می دهند؟
  4- طول پیوند را تعریف كنید.
  5- پیوند كووالانسی قطبی را تعریف كنید.
7- پیوند یونی را تعریف كنید.
  8- روش نمایش الكترون – نقطه ای را توضیح دهید.
  9- الكترون ظرفیت را تعریف كنید.
  10- نمایش الكترون – نقطه ای ( لوویس) H2 , Cl2 , HCl را رسم كنید.
  11- جفت الكترون ناپیوندی را تعریف كنید.
  12- پیوند ساده یا یگانه را تعریف كنید.
  13- ساختار لوویس(الكترون – نقطه ای) مولكول های زیر ار رسم كنید.
   الف- ب- تتراكلرو متان( CH­4)    پ- نیتروژن(N2)     پ- هیدروژن سیانید(HCN)
  14- پیوند داتیو(كئوردینانس) را تعریف كنید.
  15- تعداد الكترون های ظرفیت را برای اتمی با آرایش الكترونی زیر بنویسید.
  الف- 1S2 , 2S2 , 2P6 , 3S2 , 3P4            ب- 1S2 , 2S2                ج- 1S2 , 2S2 , 2P6 , 3S2 , 3P5
  16- ساختار لوویس گونه های زیر را رسم كنید.
  الف- برم(Br2)               ب- اوزون(O3)          پ- گگوگرد تری اكسید(SO2)       د- یون هیدرونیوم(H3O+)
       17- ساختار لوویس ید منوكلرید(ICl) ، هیدروژن برمید(HBr) ، تری كلرومتان(CHCl3) و متانول(CH3OH) را     رسم كنید.
       18- پیوند دوگانه را تعریف كنید.
       19- اگر گوجه فرنگی های سبز را با چند گوجه فرنگی رسیده درون جعبه ای در بسته قرار دهید پس از مدتی همه رنگ قرمز به خود می گیرند چه اتفاقی روی داده است ؟ توضیح دهید.
       20- پیوند سه گانه را تعریف كنید ویك مثال بزنید.
       21- گاز اتن چیست؟
       22- گاز اتیلن(استیلن) چیست؟
       23- كدام گاز با شعله درخشنده ی سفید در هوا می سوزد؟
       24- مولكول های زیر را نامگذاری كنید.
         الف-  SO2                ب- CH4                پ- N2O3               ت- P2O3           ث- P2O5
      25- مراحل بدست آوردن فرمول تجربی یك تركیب را بنویسد.
      26- فرمول تجربی تركیبی را بدست آورید كه شامل 56/26% پتاسیم ، 41/35%كروم و 03/38% اكسیژن است.
      27- تفاوت فرمول تجربی و فرمول مولكولی را بنویسید.( g.mol-1 16 = O جرم مولی g.mol-1 52 = Crجرم مولی
            g.mol-1 39 = K جرم مولی )
      28- برای بدست آوردن فرمول مولكولی یك تركیب چه باید كرد؟ توضیح دهید.
      29- تركیبی دارای درصدهای  54/76% = C  ، 13/12% = H  ،  33/11% = O است اگر حرم مولكولی تركیب g.mol-1 45/282 باشد فرمول مولكولی آن چیست؟        (  g.mol-1 12 = C جرم مولی   g.mol-1 1= H جرم مولی   g.mol-1 16 = Oجرم مولی   )
      30- فرمول تجربی تركیبی كه شامل فسفر و اكسیژن است P2O5 تعیین شده است ، آزمایش نشان می دهد كه جرم مولی این تركیب  g.mol-1 89/283 است ، فرمول مولكولی این تركیب چیست؟
      31- فرمول ساختاری چه چیزهایی را نشان می دهد؟
      32- فرمول ساختاری هر یك از مولكول های زیر را رسم كنید.
      الف- C2H2                               ب- CCl4                           پ- C2H6 O
      33- فرمول مولكولی تركیبی با جرم مولی g.mol-1 17/86 كه دارای 62/83% كربن و 38/16% هیدروژن است را پیدا كنید.(  g.mol-1 12 = C جرم مولی   g.mol-1 1= H جرم مولی)
     34- نظریه VSEPR چیست؟
     35- چگونه شكل هندسی مولكول ها را از روی ساختار لوویس آن ها تعیین می كنند؟
    36-  شكل هندسی CO2 را رسم كنید، و زاویه پیوندی آن را مشخص كنید.
    37- شكل هندسی مولكول كربن تری اكسید (SO2)  را رسم كرده وزاویه ی پیوندی آن را مشخص كنید.
    38-   شكل هندسی مولكول متان CH4 را رسم كرده و  زاویه پیوندی آن را مشخص كنید.
   39- شكل هندسی مولكول  NH3 را رسم كرده و  زاویه پیوندی آن را تعیین كنید.
    40- شكل هندسی مولكول  H2O را رسم كرده و  زاویه پیوندی آن را تعیین كنید
    41- شكل هندسی مولكول های , HBr , PCl3 , NCl3  Br2  را پیش بینی كنید.
    42- نیروهای بین مولكولی ناشی از چه چیزی است؟
    43- یك معیار برای تخمین قدزت نیروهای بین مولكولی در یك جسم بنویسید.
    44- نیروی موجود بین مولكول های غیر قطبی (اجسام غیرقطبی ) چه نام دارد؟
    45- نیروی دوقطبی چه نیرویی است؟
    46- پیوند هیدروژنی چیست؟
    47-   پیوند هیدروژنی چه هنگام تشكیل می شود؟( شرط تشكیل پیوند هیدروژنی چیست؟)
    48- به چه علت پیوند هیدروژنی ازجمله نیروهای جاذبه ی بین مولكولی قوی به شمار می آید؟
    49- پیوند هیدروژنی را بین مولكول های زیر نشان دهید.
     الف- بین مولكول های آب     ب- بین مولكول های آمونیاك   پ- بین مولكول های Hf    ت- بین مولكول Hf و NH3
       ث- بین مولكول H2O و CH3OH                ج- بین مولكول های اتانول (C2H5OH)
    50- عدد اكسایش چیست؟
    51- عدد اكسایش اتم هایی كه زیر آن ها خط كشیده شده است را در تركیب های زیر مشخص كنید.
    الف) HPO32-                   ب) H2CO3                     پ) Cl2                        ت) CH2Cl
        ثH2SO4           ج)    PO43  چ          NH4+( ح) MnO­4-
   53- زاویه پیوندی NCl3  و   BCl3 را با ذكر دلیل باهم مقایسه كنید.
   54- برای ترکیبات داده شده موادر زیر را مشخص کنید
   شكل فضایی
  تعداد زوج ناپیوندی
  تعداد زوج پیوندی
 تعداد قلمرو الكترونی
CCl4
SO3
CH3Cl
+NH4
    55- كدام یك از تركیب های زیرمی توانند پیوند هید روژنی تشكیل دهند؟ پیوند هیدروژنی آن را رسم كنید.
H2S  , HCl ,  H2O , HI
    56-  كدام یك از تركیب های روبرو قطبی است ؟ چرا؟

 

4.9/5 - (293 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا