نمونه سوال شیمی2

دانلود تست های فصل اول شيمي 2

دانلود تست های  فصل اول شيمي 2

1- شایدبتوان گفت که ………. مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است .

1)انتشارکتاب شیمی دان شکاک                                2)ارائه ی نظریه اتمی دالتون

3)اجرای آزمایش های بسیاری با الکتريسیته                4)انجام  پژوهش های علمی توسط دالتون

 2- فیزیک دان ها برای توجیه مشاهده های مربوط به … برای … ذره ای بنیادی پیشنهادکردن وآن را.. نامیدند درآن زمان به وجودرابطه میان اتم والکترون پی برده ………

1)الکتريسیته مالشی وبرقکافت –الکتريسیته- الکترون- نشد         2)پرتوزایی- اتم ها- الکترون- شد

3)الکتريسیته مالشی وپرتوزایی- اتم ها – پروتون- شد               4)پرتوکاتدی- عنصرها- پرتون- نشد

3- برقکافت یک………. است که باعبور جریان برق ازدرون ………. به وقوع می پیوندد اجرای چنین آزمایش هایی به کشف ……….منجرشد .

1)فرآیند فیزیکی- یک فلز- الکترون                             2)واکنش شیمیایی- یک فلز- ایزوتوپ ها

3)فرآیندفیزیکی- محلول- ایزوتوپ ها                          4)واکنش شیمیایی- محلول- الکترون

4- لوله پرتوکاتدی لوله ای شیشه ای است که ………. هوای درون آن به کمک پمپ خلا خارج شده است دردو انتهای این لوله یک قطعه فلز نصب شده است که به آن الکترود می گویند هنگامی که یک ولتاژ………. بین این دوالکترود اعمال شود پرتوهایی ازالکترود………. به سمت الکترود………. جریان می یابد .

1)بیش تر- بسیارقوی- منفی- مثبت                         2)تمام- نسبتاً قوی – منفی- مثبت

3)بیش تر- بسیارضعیف- مثبت- منفی                      4)تمام- بسیارقوی – منفی- مثبت

 

5- درحالی که ………. در آزمایشگاه خود روی ………. مطالعه می کردهم زمان………. که روی خاصیت ………………… موادشیمیایی کار می کرد به طورتصادفی باپدیده پرتوزایی روبه رو شد

1) تامسون- پرتوکاتدی- هانری بکرل- فسفر سانس         

2) تامسون- پرتوکاتدی- ماری کوری- فسفرسانس

3)رادرفورد- ورقه نازک طلا- هانری بکرل- فلوئورسانس

4) مایکل فارادی- برقکانت محلول ها- ماری کوری- فسفرسانس

6- کدام گزینه درمورد تامسون وپژوهش های وی نادرست است؟  

1 )ازپیش گامان مطالعه ی ساختاراتم بوده است                       

   2) نخستین ذره ی ریز اتمی توسط وی کشف شد                  

   3) بامطالعه فسفرسانس موادشیمیایی مدل اتمی خودراارائه کرد   

   4) بامطالعه برروی پرتوهای کاتدی نسبت باربه جرم الکترون رااندازه   گیری کرد 

  

7- جنس اشعه α و اشعه β چیست؟
1) α الکترون و β پروتون                           2) α هسته هلیم و β الکترون
3)α هلیم دو بارمثبت وβ پروتون                 4) α امواج الکترومغناطیسی و β الکترون

 

8- کدام دو نوع از پرتو های منتشر شده از مواد پرتو زا به ترتیب به وسیله یک ورقه کاغذ ویک ورقه آلومینیمی جذب می شوند واز آن نمی گذرند ؟ (ریاضی 84 )

9- 1) آلفا- بتا          2) آلفا – گاما                 3) بتا- گاما               4)  بتا- آلفا

 

10- رادرفورد ………. تشکیل تابش های حاصل از مواد پرتوزا رابه کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند اودر آزمایش ورقه نازکی ازطلا راباذره های ………. بمباران کرد به امیدآن که ………. ذره های پرانرژی وسنگین ………. که دارای بار ………. نیز هستندبا………. میزان انحراف ازاین ورقه ی نازک عبور کنند

1 نتوانست- آلفا- همه ی- آلفا- مثبت- کم ترین        2) توانست- بتا- همه ی- بتا- منفی- بیش ترین

3) نتوانست- آلفا- همه ی- آلفا- مثبت- بیش تری      4) توانست- آلفا- تعدادکمی از- آلفا- مثبت- بیش ترین

11- كدام عبارت درمورد نوترون درست است ؟

1) ذره اي منفي وجرم آن اندكي بيش تر از جرم الكترون است

2) ذره اي مثبت وجرم آن اندكي بيش تر از جرم الكترون است

3) ذره اي خنثي وجرم آن اندكي بيش تر ازجرم پروتون است

4) ذره اي خنثي وجرم آن مساوي جرم پروتون است

12- خواص شيميايي يك اتم توسط كدام عدد زير مشخص مي شود ؟ ( تجربي آزاد 84 )

1) تعداد نوترون ها      2) عدد جرمي         3) عدد اتمي      4) تعداد نوترون ها و الكترون ها

 

13- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن کدام است؟
1)16                   2) 32                   3) 15                4) 17

      

14- آزمایش روی نمونه های طبیعی ازگاز کلروجود ……. ایزوتوپ رابه اثبات رسانده است ازهر ……… اتم کلر موجوددر طبیعت ……… اتم Cl3517   و………. اتم    Cl 17 37  است.

1) دو- چهار- دو- دو    2) دو- چهار- سه- یک       3) سه- پنچ- چهار- یک      4) سه- پنچ- سه- دو

 

15- تفاوت دو ايزوتوپ از يك عنصر در كدام خاصيت آنهاست؟

الف) تعداد الكترون ها           ب) تعداد پروتونها               ج) عدد اتمي                د) جرم اتمي

 

16- دو اتم ايزوتوپ در كدام مورد با هم تفاوتي ندارند؟

الف) تعداد الكترونها                ب) تعداد نوترونها             ج) عدد جرمي           د) خواص فيزيكي

 

17- کدامیک از اتمهای A Z+1 131و B Z-1 126 و D Z-1  131و E Z 132 ایزوتوپ یکدگرند؟  

1)                A,D2 )                  B,D 3)                    C,E 4 )  A,B                               

 

18- ازميان عنصرهاي زير كدام دوعنصربا هم ايزوتوپ هستند ؟

 آ)A 2010      ب) B 2412             پ) C 2110       ت) D3517

 1)آ و ب            2)ب و پ        3)ب و ت                 4)آ و پ


19- واحد جرم اتمي (amu) كدام مورد زير است ؟

الف)1/12 جرم 12C تعريف شده است.              ب) 1/16 جرم 12Cتعريف شده است.

ج) 1/16 جرم 16O تعريف شده است.                  د) جرم 1 اتم 1H تعريف شده است

 

20- نقره دارای دو ایزو توپ با جرم های اتمی 9/106 و 9/108 است اگر فراوانی ایزوتوپ سبک تر آن برابر با 52 درصد باشد جرم اتمی متوسط نقره کدام است ؟ (ریاضی 84)

1)84/107          2)86/107                    3)88/107               4)89/107

 

21- ازآنجا که جرم پروتون ها ونوترون ها باهم برابر و……. برابر  amu 1  است می توان ازروی ….. یک اتم…… آ ن را تخمین زد

1) دقیقاً- عدد جرمی- جرم          2) حدوداً- عددجرمی- جرم           ۳)دقیقاْ – عدد اتمی – عدد جرمی       ۴) حدوداً- جرم اتم- جرم ایزوتوپ ها

22- دانشمندان باکمک دستگاهی به نام ………. جرم اتم ها رابا………. اندازه گیری میکننداین اندازه گیری ها نشان می دهد که همه ی اتم های یک عنصر جرم یکسانی ……….

1) طیف بین- بادقت بسیار زیادی- دارند                     2) طیف سنج جرمی- به طور تقریبی- ندارد

3) طیف بین – به طور تقریبی-ندارند                         4) طیف سنج جرمی- بادقت بسیار زیادی- ندارند

23- کدام عبارت درمورد آزمون شعله نادرست است ؟ (تجربی 84 )

1)برای تشخیص یون های نا فلزی سودمند است     2) روشی برای شناسایی یون های فلزی است

3)برای شناسايی یک فلز مجهول به کار می رود     4) با استفاده از یک میله با سیم نیکروم انجام می گیرد

24- هنگامی که بریک لوله تخلیه ی الکتریکی دارای ……. با فشار …… ولتاژبالایی اعما ل شودبراثر تخلیه الکتریکی گاز درون لوله بارنگ ………. به التهاب در مي آيد.                                                                                                                                               1 ) هوا- زیاد- سبز                      2) گازهیدروژن- زیاد- صورتی روشن

  3) هوا- کم- سبز                         4) گازهیدروژن- کم- صورتی روشن

25- اين نظريه كه الكترون ها يك اتم در مدارهايي با انرژي هاي متفاوت قرار دارند مربوط به كدام دانشمند است ؟ ( تجربي آزاد 84)

26- 1)  نيلز بور          2) تامسون            3) رادرفورد               4) دالتون

 

27- درمدل کوانتومی اتم هیدروژن انرژی زیر لایه ها به عددکوانتومی ………. وابسته ……….وبافزایش آن مقدار انرژی زیر لایه ها……….ازاین رو دراتم هیدروژن همه ی زیر لایه های موجود دریک لایه ی الکترونی هم انرژی ……….. بود .

1)اصلی- نیست- تغییری نمی کند- خواهند                       2)اصلی- است- افزایش می یابد- خواهند

3)اصلی واوربیتالی- است- افزایش می یابد- نخواهند        4)اصلی- است- افزایش می یابد- نخواهند

28- درمدل کوانتومي به جاي …………….از واژه ي ……………..استفاده  می شود و  …………… رامعین می کند

1) لایه های الکترونی- ترازهای انرژی- فاصله آنهاتاهسته    2) لایه های الکترونی- اوربیتال- انرژی آنها

3 ) ترازهای انرژی- اوربیتال- فاصله آنهاتاهسته                 4 ) ترازهای انرژی- لایه های الکترونی- سطح انرژی آنها

29- کدام مطلب درمورد تغییرات انرژی های یونش متوالی منیزیم Mg 12 نادرست است ؟

1)اولین جهش بزرگ آن از  IE 2 به IE3 مشاهده می شود        2)دارای دو جهش بزرگ درانرژی یونش است .

30- کدام یک مقایسه درباره انرژی نخستین یونش عنصرها درست است ؟(ریاضی 84 )

1) P>S>Al>Mg         2)  S>P>Mg>Al        3) S>P>Al>Mg         4) P>S>Mg>Al

 

31- کدام مقایسه درباره انرژی نخستین یونش عنصر هادرست است ؟(ترمی واحدی ریاضی 84)

1) Be>B>N>C           2)    N>C>B>Be           3)  B>C>N>Be          4)   N>C>Be>B

32- دراتم هایی بابیش ازیک الکترون به علت ……….افزون بر( n  ) عدد کوانتومی اوربیتالی  ( l )نیزبر مقدارانرژی زیرلایه ها تأثیر می گذارد. این تأثیرسبب می شود که زیرلایه های موجوددر یک لایه ی الکترونی هم انرژی……….

1) دافعه های بین الکترونی- باشند                                 2) اثرپوششی الکترون های درونی- باشند

3) دافعه های بین الکترونی- نباشند                              4) اثرپوششی الکترون های درونی- نباشند

33- سومین عدد کوانتومی که عدد کوانتومی ………. گفته می شود ………. اوربیتال ها رادرفضامعین می کنند و همه عددهای صحیح بین………. تا………. رادربرمی گیرد.

1) اوربیتالی، شکل ، 0 ، 1-n                                       2) مغناطیسی ، جهت گیري- l– ، l+

   3) اوربیتالی ، جهت گیری ،  l– l ,+                            4) مغناطیسی ، شکل ، 0 ، 1- n

34- دو آرایش الکترونی برای اتم هیدروژن درحالت………. در……… میدان مغناطیسی  قابل قبول است

1) پایه- حضور        2) برانگیخته – حضور         3) پایه- غیاب       4) برانگیخته- غیاب

 

35- مجموعه ای از……… بامقدار………. برابر، یک………. راایجاد می کنند ومجموعه ای از ………با……….برابر ،یک…. … را تشکیل می دهند  .

1)  الکترون ها-  m l– اوربیتال- اوربیتال ها- n – زيرلایه     2) الکترون ها –s– اوربیتال- اوربیتال ها- n  – زیرلایه

    3) اوربيتال ها-      – زير لايه- اوربيتال ها –n– لايه     4) اوربيتال ها – l – زير لايه- زير لايه ها – n – لايه

36- دراتم   Ag 47  چندالکترون با اعداد کوانتومی  n = 4 , l = 2 , m= + 1/2    وجوددارد؟

1)   10                        2)  5                         3)   9                            4)  4

37- کدام مطلب درمورد مدل کوانتومی اتم نادرست است ؟

1) اولین بار شرودینگر برمبنای رفتار دوگانه الکترون وبا تاکید بررفتار موجی آن را پیشنهاد کرد .

2) دراین مدل به جای مداردایره ای شکل ازاوربیتال سخن به میان می آید

3) دراین مدل همانند مدل بوراز تراز های انرژی استفاده می شود .

4 )شکل هر اوربیتال بامحاسبه های بسیار پیچیده ریاضی به دست می آید .

38- اوربیتال 1S در اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارند؟
1) اندازه شعاع  2 ) تراکم ابر الکترونی 3) تعداد الکترون 4) شکل ابر الکترونی

39- سطح انرژی کدام اوربیتال که اعداد کوانتومی مشخص کننده آن داده شده پایین تر است ؟

1) n = 4 , l = 3          2) n = 5 , l = 1         3) n = 6 . l = 0       4)  n = 4 , l = 2

40- کدام مجموعه ازاعداد کوانتومی داده شده تعداد الکترون های بیش تری را شامل می شود ؟

1)n = 4 , l = 3      2)  n = 4 , l = 3 , ml = 3      3)    n = 5 , l = 2     4)  n = 3 , l = 22 = ml

41- کدام عبارت زیر نادرست  است ؟

1) زیر لایه l = 3    چهارده الکترون می گیرد                               2) سطح انرژی زیر لایه d5  بالاترازf4 است .

3) پرتوکاتدی ازقطب منفی به سمت قطب مثبت حرکت می کند 4 ) طیف نشری خطی دواتم مختلف به ندرت ممکن است یکسان باشد.

42- ایزوتوپی ازعنصر  x باعددجرمی 41 دارای 21 نوترون درهسته می باشد یون حاصل ازاین ایزوتوپ باAr  هم الکترون است نماد شیمیایی این یون کدام است ؟

1)   X + 4120               2) 2- 4118                           3) 2+  2120                         4)2+ X 4120
 

43- برای جهش الکترون دراتم H از 1 n=  به  4n=  به تابشی به طول موج  nm 2/97 نیاز است کدام یک از جهش های  زیربه تابشی با طول موج کم تر از  nm 2/97   نیاز دارد؟

1) n = 4  n = 2     2) n =3  n = 1     3) n = 5  n = 1       4)n = 5 n = 3
 

44- درکدام موردانجام عملی که به دانشمند نسبت داده شده به وی مربوط نیست ؟

1) محاسبه نسبت باربه جرم الکترون :تامسون         2) کشف نوترون : چادویک

3) ارائه ي مدل مدارها برای اتم : بور                       4) محاسبه جرم اتمی : رادرفورد

45- عنصر X    ایزو توپی باجرم اتمی 35  ودرصد فراوانی 75%  می باشد اگر جرم اتمی متوسط عنصر  X   برابر 5/35 باشد جرم ایزوتوپ دیگر این عنصر کدام است ؟

1)36              2)  25/35               3) 37                 4)5/36

46- کدامیک از مجموعه اعداد کوانتومی زیر رانمی توان برای نشان دادن وضعیت یک الکترون به کار برد ؟

   1)n = 3, l = 1 , m l = -2                   2) n = 2 , l = 1 , m l =0

  3 )                   n = 4, l = 2 , m l=-2  4)n = 4 , l = 3 ml=-1

47- عبارت کدام گزینه شباهت دومدل اتمی تامسون ورادرفورد رانشان می دهد ؟

1) معرفی اتم به صورت کره ای بی اندازه کوچک وتقسیم ناپذیر

2) متمرکزشدن پروتون هادریک جا که همان هسته اتم است

3) تعیین چگونگی حرکت الکترون ها دراتم ها

4) معرفی ذراتی بابار منفی دراتم ها

48- کدام مطلب درموردعنصر    M 5224      درست است ؟

1)عددکوانتومی اوربیتالی آخرین زیر لایه آن برابر 2 است

2)آرایش الکترون یون 2+   به 3d 4ختم می شود .

3)به دوره چهارم گروه 16 جدول تناوبی تعلق دارد

4)تفاوت تعداد نوترون ها والکترون های آن برابر 5  است .

49- آهن دارای دو ایزوتوپ به جرم های اتمی  59 و56 است درصورتی که به ازای یک اتم آهن سنگین چهاراتم آهن سبک وجود داشته باشد جرم اتمی متوسط آهن کدام است ؟

  1)36            2)2/ 58                3)6/56                 4)8/55

50- مس دارای دو ایزوتوپ با جرم های اتمی63 و 65 است اگر جرم اتمی متوسط مس 5/63 باشه چنددرصدآن را ایزوتوپ سبک تر تشکیل می دهد      1) 50          2) 75            3) 5/64             4) 75/63

 

51- کدام دانشمند با کوانتیده درنظر گرفتن ترازها ی انرژی توانست باموفقیت طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه کند ؟

1)رادرفورد         2) بور                   3) بونزن               4) شرودینگر

52- اگراتم هیدروژن دارای3 ایزوتوپ واتم کلردارای دوایزوتوپ طبیعی Cl3517 و Cl3717  باشد امکان تشکیل چند مولکول HCl وجوددارد ؟

1)2                   2)3                  3)5                  4)6

53- در زير لايه ي n = 4 , l = 1  اتم X35 چند الكترون وجود دارد ؟

       1) 3             2) 4                  3) 5                  4) 6

54- آخرین الکترون اتمی دارای اعداد کوانتومی n = 3 , l = 1 , m= 0 , m=+1/2   است عدد اتمی این اتم کدام است ؟

1)12                 2)13                  3)14                   4)15

55- تنها با درنظر گرفتن چهار لایه الکترونی  دراتم هیدروژن چند خط نشری امکان پذیر است؟

1)3              2)4                  3)5                    4)6

56- درلایه  n = 4  چندزیر لایه وچنداوربیتال وجوددارد ؟

1)3و3         2)3و9          3)4و4                 4)4و16

57- دراتم   Cl17 چندالکترون بااعداد کوانتومی   l = 1 , m l = 0   وجوددارد ؟

1)2            2)4               3)11                     4) 1

 

58- دراتمCa20 چندالکترون وجوددارد که برای آن ها عدد کوانتومی اصلی برابر2 و عددکوانتومی اسپینی برابر  -1/2 است ؟

1)2             2)4            3)8                      4)10

59- اگر یون  n+112  دارای64 نوترون و46 الکترون باشدمقدارعددی n  کدام است ؟

1)  1             2)  2             3)  3                4)  4

60- اين اصل كه مي گويد «هيچ اوربيتالي در يك اتم نمي تواند بيش از دو الكترون در خود جاي دهد» مربوط به كدام دانشمند است.

الف) هوند              ب) تامسون                ج) پائولي                      د) رادرفورد

 

61- کدام اوربیتال بالاترین سطح انرژی رادارد ؟

1) s7          2) d5           3) d6              4)   f5

62- درعناصردوره ششم بعدازپرشدن تراز d5  الکترون اضافی واردکدام ترازمی شود ؟

1) f4            2) p6           3)  s6              4)  f5

63- کدام یک ازدانشمندان زیرشیمی راعلم تجربی نامیده وازدانشمندان خواست تابه پژوهش های علمی نیزاقدام کنند؟

1)  رابرت بویل             2)  ارسطو                 3)  دالتون                     4) تالس

64- کدام گزینه عدد اتمی عنصراصلی دسته  P  رانشان می دهد ؟

1)  55                       2)  32                        3)  28                         4)  38

65- کدام مطلب در مورد تراز انرژی d3 نادرست است؟

1) با 10 الکترون کاملآ پر می شود

2) در اتم Fe قبل از تراز S4 پر می شود

3) در اتم K سطح آن از تراز S4 بالاتر است

4) دارای 5 اوربیتال است

66- یون X در لایه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر X کدام است؟
1) 16                  2) 12                 3) 20                     4) 15

67- دراتم کدام عنصر تنها یکی ازالکترون ها درتراز انرژی   3P    جای دارد ؟(ترمی واحدی ریاضی 84 )

1)  31 Ga                       2)  Sc 21                             3) V 23                          4) Al 13 
                         

68- کدام مطلب درباره اتم های 3S23P5  ] 3d104S, A:[10 Ne  B:[18Ar درست است ؟  (ترمی واحدی ریاضی 84 )

1) A  اتم یک هالوژون و B   اتم یک فلز قلیایی است

2)  A اتم یک هالوژن و B   یک عنصرواسطه است

3)اتم A  به یک عنصر گروه سوم واتمB   به یک عنصر دوره چهارم جدول تناوبی تعلق دارد

4) اتم A   با گرفتن یک الکترون واتم B  باازدست دادن یک الکترون به آرایش الکترونی اتم گازنجیب می رسند

69- کدام مجموعه از سه عدد کوانتومی رامی توان به الکترون آخرین تراز فرعی اتم بود B 5 نسبت داد؟ ( تجربي 84)

1)           , l = 2 , n = 2  ms=-1/2               2)     ms= +1/2 , l = 1 , n = 3

3)    m= +1/2 , l = 1 , n = 2                    4)     ms = -1/2 , l = 2 , n = 3

70- باتوجه به شکل می توان دریافت که X :  (تجربی 84 )

1) اتم نئون است
2) یون F –  است

3)کاتیون فلزی از گروه دوم جدول تناوبی است

4)کاتیون فلزی ازدوره سوم جدول تناوبی است

71- درکدام عنصرزیر همه ی اوربیتال های d  تک الکترونی است ؟(ریاضی آزاد84)

1)    Fe 26          2)  Co 27             3)    Mn  25                  4)    Ni  28

72- كداميك از نتايج زير مربوط به آزمايش رادرفورد است ؟ ( المپياد 83)

1) جرم زياد اتم از وجود تعداد بسيار زيادي الكترون در ان ناشي مي شود .

2) بيشتر جرم اتم در هسته بسيار كوچكي متمركز است .

3) اتم فضاي خالي ندارد .
4) قطر اتم حدود  Cm 1013   است.

73- كدام عبارت درمورد عدد كوانتومي اوربيتال درست است ؟

 1) جهت گردش الكترون به به دور هسته را نشان مي دهد

2) مقادير -l  تا +l  را مي تواند داشته باشد

 3) شكل اوربيتال هاي اتمي رانشان مي دهد

4) براي توصيف حركت الكترون به دور محور خود به كار مي رود

74-  كدام مجموعه از سه عدد كوانتومي را مي توان به الكترون آخرين تراز فرعي اتم بور (5B) نسبت داد ؟ ( كنكور  85)

      1) n=2   ,  l = 2 ,  ms= – 1/2                 2) n = 2  ., l = 1  ,   m s  = + 1/2

      3) n=3   ,  l = 1 ,  ms = + 1/2               4) n=3   ,  l = 2   ,      ms= – 1/2

 

75- Cl دارای دو ایزوتوپ است که عدد جرمی آنها 35 و 37 می باشد ایزوتوپ سنگین چند نوترون دارد؟
1) 17                 2) 20                   3) 18                     4) 37

76- کدام یک از مدل های اتمی زیر طرح کامل تری را برای ساختار اتم و آرایش الکترونی آن ارائه می دهد؟
1) لایه الکترونی                         2) سطح مرزی
3) تراز انرژی                              4) اوربیتال اتمی

77- در مدل اتمی بور ، در مداری که با n = 4 مشخص می شود و حد اکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟
1) 2              2) 8                   3) 18                   4) 32

78- یون X در لایه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر X کدام است؟

 1) 16              2) 12                 3) 20                   4) 15

79- در آرايش الكتروني كداميك از عنصرهاي واسطه ي زير تعداد الكترونهايd  3  با3  برابرند؟

الف)   Mn 25                ب) Fe 26               ج) Co 27               د) Cu 29

80- كوانتوم مقدار انرژي لازم براي جهش الكترون در كدام مورد زير است ؟

الف) از  2s  به  2p     ب) از 3P  به  3d     ج) از  3P   به  4s      د) از 3s   به  3p

 

4.9/5 - (107 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا