نمونه سوال شیمی4

دانلود تستهای کنکور شیمی پیشدانشگاهی

دانلود تستهای کنکور شیمی پیشدانشگاهی

برای دانلود تست های شیمی پیشدانشگاهی فصل اول از سایت جم شیمی به ادامه متن مراجعه کنید

1- سه عامل مهم لازم براي خورده شدن فلز كدامند ؟

الف ) اكسيژن – آب – يون ها
ب ) اكسيژن – آب – گرما
ج ) آب باران – گرما – يون ها
د ) اكسيژن – آب – هوا

2- به ورقي از آهن كه با …….. پوشيده شده باشد حلبي مي گويند .

الف ) مس
ب ) روي
ج ) قلع
د ) آلومينيم

 

3- براي ساخت يك سلول گالواني با الكترود هاي منيزيم و آهن بايد الكترود آهن را قطب …. و الكترود منيزيم را قطب ……… قرار دهيم . در اين شكل صورت ، با تشكيل انرژي …….. به انرژي ……. تبديل مي شود .

الف ) مثبت – منفي – الكتريكي – شيميايي
ب ) مثبت – منفي – شيميايي – الكتريكي
ج ) منفي – مثبت – شيميايي – الكتريكي
د ) منفي – مثبت – الكتريكي – شيميايي

4 – كدام مطلب زير در مورد تعادل، نادرست است؟
الف) در حالت تعادل تعداد مول هاي واكنش دهنده ها و فرآورده ها برابر است.
ب) در حالت تعادل خواص ماكروسكوپي ثابت است ولي دردنيا ميكروسكوپي پوياي وجود دارد.
ج) در حالت تعادل سرعت واكنش هاي رفت و برگشت برابر است.
د) اگر در يك تعادل شيميايي واكنش دهنده ها وفرآورده ها در يك فاز قرار داشته باشند، تعادل را همگن گويند.
5 – در حالت تعادل شيميايي سرعت واكنش هاي رفت و برگشت …. و غلظت هر يك از واكنش دهنده ها و فرآورده ها … است.
الف) ثابت – ثابت
ب) برابر – ثابت
ج) صفر – برابر
د) برابر – برابر

6- يكاي ثابت تعادل كدام است؟
الف)  mol.L-1
ب) mol2.L-2

ج) يكاي ثابت تعادل براي همه ي واكنش ها يكسان نيست

د) ثابت تعادل يكا ندارد

7 – تعادل(A(g) + B(g <—->(AB(g در يك ظرف 2 ليتري در دماي 25درجه برقرار است.اگر حجم مخلوط را در دماي ثابت ْ25 به 1 ليتر برسانيم، مقدار ثابت تعادل (K) …..

الف) نصف مي شود
ب) دو برابر مي شود

ج) ابتدا زياد مي شود و سپس ثابت مي ماند
د) تغيير نمي كند

 

٨ – ثابت تعادل يك واكنش گرماگير با افزايش دما …
الف) افزايش مي يابد
ب) كاهش مي يابد
ج) ثابت مي ماند
د) ابتدا كاهش و سپس ثابت مي ماند
٩ – كدام عامل زير تعادل يك واكنش شيميايي را برهم نمي زند؟
الف) افزايش فشار
ب) تغييردما
ج) افزودن كاتاليزور
د) تغيير غلظت
١٠ – طبق اصل لوشاتليه، اگر در يك سامانه در حال تعادل، عاملي موجب برهم زدن حالت تعادلي شود، تعادل در جهتي جابه جا مي شود كه …. و در آن سامانه ….
الف) با عامل مزاحم مقابله كند – واكنش كامل شود.
ب) با عامل مزاحم مقابله كند – يك تعادل جديد برقرار شود.
ج) اثر آن عامل را از بين ببرد- غلظت ها برابرشود.

د) اثر آن عامل را از بين ببرد – ثابت تعادل افزايش يابد

١١ – تعادل گازي 2HI + q     H2  +  I 2   1نسبت به تغيير كدام عامل زير، بدون تغيير باقي مي ماند؟

الف) فشار
ب) غلظت مواد
ج) دما
د) كاتاليزور مناسب
١٢- با كدام دو الكترود زير مي توان سلول الكترو شيميايي تشكيل داد كه بيشترين نيروي الكترو متوري را داشته باشد ؟
الف ) نقره ومس
ب ) آهن و مس
ج ) نقره و روي
د ) مس و روي
١٣- الكترودهايي از جنس آهن، نقره ، مس نيكل و روي موجود است ، با كدام الكترودها مي توان سلول الكترو شيميايي را تشكيل داد كه كمترين نيروي الكترو موتوري را داشته باشد؟
الف ) آهن و نيكل
ب ) آهن و مس
ج ) نقره و روي
د ) مس و نيكل
١٤- نقش پل نمكي در سلول هاي گالواني چيست ؟
الف ) ا زجمع شدن يون هاي منفي در اطراف كاتد و يون هاي مثبت در اطراف آند ، جلوگيري مي كند .
ب ) از عبور بعضي از يون ها جلوگيري مي كند .
ج ) الكترون ها از آند به كاتد هدايت مي كند .
د ) الكترون ها از محلول الكتروليت نيم سلول سمت چپ به محلول الكتروليت سمت راست انتقال مي دهد .
١٥- با برقرار شدن جريان در سلول هاي گالواني جرم كاتد ……. و جرم آند ………مي يابد.
الف ) افزايش – افزايش
ب ) افزايش – كاهش
ج ) كاهش – كاهش
د ) كاهش – افزايش
١٦- براي آبكاري يك جسم فلزي توسط يك سلول الكتروليتي ، آن جسم را در……. قرار مي دهيم و به قطب ….. منبع تغذيه وصل مي كنيم .

الف ) آند – مثبت
ب ) اند – منفي
ج ) كاتد – مثبت
د ) كاتد – منفي

١٧- آهن گالوانيزه يا آهن سفيد ، آهني است كه سطح آن با لايه ي نازكي از فلز ….. پوشيده شده است .

الف ) مس
ب ) قلع
ج ) روي
د ) نيكل

 

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا