نمونه سوال شیمی4

دانلود تستهای کنکور شیمی پیشدانشگاهی

دانلود تستهای کنکور شیمی پیشدانشگاهی

برای دانلود تست های شیمی پیشدانشگاهی فصل اول از سایت جم شیمی به ادامه متن مراجعه کنید

1- سه عامل مهم لازم براي خورده شدن فلز كدامند ؟

الف ) اكسيژن – آب – يون ها
ب ) اكسيژن – آب – گرما
ج ) آب باران – گرما – يون ها
د ) اكسيژن – آب – هوا

2- به ورقي از آهن كه با …….. پوشيده شده باشد حلبي مي گويند .

الف ) مس
ب ) روي
ج ) قلع
د ) آلومينيم

 

3- براي ساخت يك سلول گالواني با الكترود هاي منيزيم و آهن بايد الكترود آهن را قطب …. و الكترود منيزيم را قطب ……… قرار دهيم . در اين شكل صورت ، با تشكيل انرژي …….. به انرژي ……. تبديل مي شود .

الف ) مثبت – منفي – الكتريكي – شيميايي
ب ) مثبت – منفي – شيميايي – الكتريكي
ج ) منفي – مثبت – شيميايي – الكتريكي
د ) منفي – مثبت – الكتريكي – شيميايي

4 – كدام مطلب زير در مورد تعادل، نادرست است؟
الف) در حالت تعادل تعداد مول هاي واكنش دهنده ها و فرآورده ها برابر است.
ب) در حالت تعادل خواص ماكروسكوپي ثابت است ولي دردنيا ميكروسكوپي پوياي وجود دارد.
ج) در حالت تعادل سرعت واكنش هاي رفت و برگشت برابر است.
د) اگر در يك تعادل شيميايي واكنش دهنده ها وفرآورده ها در يك فاز قرار داشته باشند، تعادل را همگن گويند.
5 – در حالت تعادل شيميايي سرعت واكنش هاي رفت و برگشت …. و غلظت هر يك از واكنش دهنده ها و فرآورده ها … است.
الف) ثابت – ثابت
ب) برابر – ثابت
ج) صفر – برابر
د) برابر – برابر

6- يكاي ثابت تعادل كدام است؟
الف)  mol.L-1
ب) mol2.L-2

ج) يكاي ثابت تعادل براي همه ي واكنش ها يكسان نيست

د) ثابت تعادل يكا ندارد

7 – تعادل(A(g) + B(g <—->(AB(g در يك ظرف 2 ليتري در دماي 25درجه برقرار است.اگر حجم مخلوط را در دماي ثابت ْ25 به 1 ليتر برسانيم، مقدار ثابت تعادل (K) …..

الف) نصف مي شود
ب) دو برابر مي شود

ج) ابتدا زياد مي شود و سپس ثابت مي ماند
د) تغيير نمي كند

 

٨ – ثابت تعادل يك واكنش گرماگير با افزايش دما …
الف) افزايش مي يابد
ب) كاهش مي يابد
ج) ثابت مي ماند
د) ابتدا كاهش و سپس ثابت مي ماند
٩ – كدام عامل زير تعادل يك واكنش شيميايي را برهم نمي زند؟
الف) افزايش فشار
ب) تغييردما
ج) افزودن كاتاليزور
د) تغيير غلظت
١٠ – طبق اصل لوشاتليه، اگر در يك سامانه در حال تعادل، عاملي موجب برهم زدن حالت تعادلي شود، تعادل در جهتي جابه جا مي شود كه …. و در آن سامانه ….
الف) با عامل مزاحم مقابله كند – واكنش كامل شود.
ب) با عامل مزاحم مقابله كند – يك تعادل جديد برقرار شود.
ج) اثر آن عامل را از بين ببرد- غلظت ها برابرشود.

د) اثر آن عامل را از بين ببرد – ثابت تعادل افزايش يابد

١١ – تعادل گازي 2HI + q     H2  +  I 2   1نسبت به تغيير كدام عامل زير، بدون تغيير باقي مي ماند؟

الف) فشار
ب) غلظت مواد
ج) دما
د) كاتاليزور مناسب
١٢- با كدام دو الكترود زير مي توان سلول الكترو شيميايي تشكيل داد كه بيشترين نيروي الكترو متوري را داشته باشد ؟
الف ) نقره ومس
ب ) آهن و مس
ج ) نقره و روي
د ) مس و روي
١٣- الكترودهايي از جنس آهن، نقره ، مس نيكل و روي موجود است ، با كدام الكترودها مي توان سلول الكترو شيميايي را تشكيل داد كه كمترين نيروي الكترو موتوري را داشته باشد؟
الف ) آهن و نيكل
ب ) آهن و مس
ج ) نقره و روي
د ) مس و نيكل
١٤- نقش پل نمكي در سلول هاي گالواني چيست ؟
الف ) ا زجمع شدن يون هاي منفي در اطراف كاتد و يون هاي مثبت در اطراف آند ، جلوگيري مي كند .
ب ) از عبور بعضي از يون ها جلوگيري مي كند .
ج ) الكترون ها از آند به كاتد هدايت مي كند .
د ) الكترون ها از محلول الكتروليت نيم سلول سمت چپ به محلول الكتروليت سمت راست انتقال مي دهد .
١٥- با برقرار شدن جريان در سلول هاي گالواني جرم كاتد ……. و جرم آند ………مي يابد.
الف ) افزايش – افزايش
ب ) افزايش – كاهش
ج ) كاهش – كاهش
د ) كاهش – افزايش
١٦- براي آبكاري يك جسم فلزي توسط يك سلول الكتروليتي ، آن جسم را در……. قرار مي دهيم و به قطب ….. منبع تغذيه وصل مي كنيم .

الف ) آند – مثبت
ب ) اند – منفي
ج ) كاتد – مثبت
د ) كاتد – منفي

١٧- آهن گالوانيزه يا آهن سفيد ، آهني است كه سطح آن با لايه ي نازكي از فلز ….. پوشيده شده است .

الف ) مس
ب ) قلع
ج ) روي
د ) نيكل

 

 

4.8/5 - (259 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا