نمونه سوال شیمی4

دانلود تست های فصل اول شیمی پیشدانشگاهی

برای دانلود تست های فصل اول شیمی پیشدانشگاهی از سایت جم شیمی به ادامه متن مراجعه کنید

۱-      كدام يك از گزينه هاي زير موضوع مورد مطالعه ي سينتيك مي باشد ؟

1)      تعيين سطح انرژي واكنش دهنده ها و فرآورده ها

2)      تغيير آنتروپي در واكنش ها

3)      بررسي امكان وقوع واكنش ها

4)      چگونگي تبديل واكنش دهنده ها به فرآورده ها

2-      خودبخودي بودن يك واكنش از ديد ترموديناميك به اين معنا ……… كه واكنش ياد شده بايستي با سرعت انجام شود . سينتيك و ترموديناميك را مي توان ………. يكديگر دانست.

1) است – مكمل                                         2) نيست – مخالف

3) نيست – مكمل                                        4) است – مخالف

۳– واكنش گازي تجزيه ي دي نيتروژن پنتوكسيد  در ظرفي به حجم 2 ليتر انجام مي شود در صورتيكه در ثانيه ي 100 پس از شروع واكنش غلظت اين مادهmol.L-1 ۰/۱۶۹ ودر ثانيه  200 برابرmol.L-1 ۱۴۲/ ۰ باشد سرعت متوسط مصرف N2O5 كدام است ؟

1) mol.s-1 4-10 × ۲/۷                                ۲) M.min-1 4-10 × ۲/۷

M.L-1s-1 4-10 × ۲/۷                             ۴) mol.s-1 ۳)   4-10 × ۵/۴

۴-در يك آزمايش 5/6 گرم فلز روي را با 73/0 گرم هيدروكلريك اسيد مخلوط كرده تا واكنش دهند سرعت متوسط مصرف روي بعد از 10 ثانيه بر حسب مول بر ثانيه كدام است ؟( 65=Zn  و ۳۵/۵ = Cl ،1=H )

1) ۰۰۲/ ۰                       2) ۰۰۱/ ۰

3) ۰۱/ ۰                         ۴) ۰۲/ ۰

۵- اگر در واكنش تركيب منيزيم با هيدروكلريك اسيد و نيزآلومينيوم با هيدروكلريك اسيد ، سرعت متوسط توليد H2  برابر باشد ، پس از گذشت زماني معين ، جرم منيزيم مصرفي چند برابر جرم آلومينيوم مصرف شده است ؟( 24= Mg ، 27 = Al )

1) ۳۳/ ۱                                2)۷۵/ ۰

3) ۵/ ۲                                  4) ۹۲/ ۱

۶- شمار اندكي از واكنشهاي شيميايي همواره با سرعت ……. پيشرفت مي كنند.بيشتر واكنشها در آغاز يعني هنگامي كه غلظت واكنش دهنده ها زياد است ، ….. هستند ولي با گذشت زمان سرعت آنها رفته رفته …….. مي يابد.

1) بالا – كند – افزايش                                    2) ثابتي – سريع – كاهش

3) پايين – سريع – كاهش                               4) ثابتي – كند – كاهش

۷ – واكنشهايي كه به مرور زمان سرعت آنها به صفر مي رسد را واكنشهاي …… و واكنشهايي كه به مرور زمان سرعت آنها به صفر نمي رسد ، بلكه به مقدار ثابتي مي رسد را واكنشهاي …….. مي گويند.

1) تعادلي – كامل                             2) بنيادي – كامل

3) كلي – بنيادي                             4) كامل – تعادلي

۸-كدام يك از عوامل مؤثر بر سرعت يك واكنش به شمار نمي رود ؟

1) هم فاز بودن واكنشگرها                 2) طبيعت واكنش دهنده ها

3) غلظت مواد اوليه                           4) فشار در تمامي واكنش ها

۹-  چهار عامل مطرح مؤثر برسرعت واكنش هاي شيميايي كدامند ؟

1) دما ، غلظت ، حالت فيزيكي ، كاتاليزگر               2) فشار ، دما ، غلظت ،ماهيت واكنش دهنده ها

3) كاتاليزگر، حالت فيزيكي ،فشار ، دما                   4) ماهيت واكنش دهنده ها ،دما ، غلظت ، حجم

۱۰- قطعه اي آهن را در هوا و رشته أي از آهن را در اكسيژن خالص مي سوزانيم سرعت در كدام مورد بيشتر است و علل آن چيست ؟

1)  آهن در هوا – سطح تماس

2) رشته ي آهن در اكسيژن – سطح تماس – غلظت

3) آهن در هوا – غلظت

4) رشته ي آهن در اكسيژن – ماهيت ماده – فشار

 

11- هرگاه پتاسيم يديد را با سرب( II ) نيترات كه هردوسفيدرنگ اند ، با هم مخلوط كرده ومدتي دريك هاون چيني بساييد،به تدريج جامد زردرنگي تشكيل مي شود ، اين ماده كدام است ؟

1) يد                                   2) سرب( II ) يديد

3) پتاسيم نيترات                  4) سرب( II ) اكسيد

۱۲- ماهيت ( نوع يا جنس ) واكنش دهنده ها ، به عنوان يك متغير براي بهبود سرعت واكنش ها مطرح ……و اهميت آن از چهار عامل ديگر ( دما ، غلظت ، حالت فيزيكي و كاتاليزگر ) ……. است .

1) است – بيشتر              2) است – كمتر            3) نيست – بيشتر              4) نيست – كمتر

۱۳- در رابطه ي   K[A]m[B]n = سرعت واكنش m وn مرتبه ي واكنش نسبت به A وB  ناميده مي شوند  كه اعدادي ……….. مي باشند و به صورت ………. بدست مي آيند.

1) درست – محاسبه اي                               2) اعشاري – محاسبه اي

3) درست يا اعشاري – تجربي                     4) درست يا اعشاري – محاسبه اي

 

۱۴- در واكنشهاي مرتبه ي صفر سرعت ………

1) به غلظت واكنش دهنده بستگي دارد

2) به غلظت فرآورده بستگي دارد

3) مستقل از غلظت است

4) ابتدا افزايش و سپس كاهش مي يابد

۱۵- كدام مطلب در مورد سولفوريل كلريد نادرست است ؟

۱)     فرمول مولكولي آن SO2Cl است .

۲)    مايعي بيرنگ و داراي بوي تند است .

3)      فرآورده هاي واكنش تجزيه شدن آن ، گازهاي  SO2و Cl2 اند.

4)      با سه برابر شدن غلظت مولي آن در دماي ثابت ، سرعت تجزيه ي آن سه برابر مي شود.

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا