خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی4 / دانلود تست شیمی پیشدانشگاهی

دانلود تست شیمی پیشدانشگاهی

دانلود تست شیمی پیشدانشگاهی

برای دانلود نمونه سوال وتست شیمی پیش دانشگاهی از سایت جم شیمی روی لینک های دانلود کلیک کنید

1- عدد اكسايش اكسيژن در كدام تركيب كوچك تر است ؟

1) H2O 4)               F2O   3)              H2O2    2)           KO2   

2- عدد اكسايش كربن در كدام تركيب بزرگتر است ؟

1) CCl4  4)              CH4     3)            CH2Cl2  2)              CH3Cl

3- در واكنش  HCOOH  +  Br2  →  CO2  +  2HBr  تغيير عدد اكسايش عنصر كاهنده كدام است ؟

1) 2                     2) 1                     3) 3                           4) 4

4- در واكنش  FeS  +  O2  →  Fe2O3  +  SO2  مجموع تغيير درجه ي اكسايش عناصر اكسيد شونده چقدر است ؟

1) 6                     2) 4                      3) 7                        4) 5

5- در واكنش  MnO2  +  HCl   →   Cl2  +  H2O  +  MnCl2    كاهنده كدام است ؟

1) تمام يونهاي كلر شركت كننده در واكنش                2) يون Mn 2+

3) نيمي از يونهاي كلر شركت كننده در واكنش           4) يون O 2-

 

6- در كدام مورد زير عمل اكسايش و كاهش صورت نگرفته است ؟

1) اثر نيتريك اسيد بر فلز روي               2) اثر فلز آهن بر مس (II) سولفات

3) تهيه ي فسفريك اسيد از تركيب آب با P4O10    4) اثر هيدروكلريك اسيد بر فلز روي

 

7- كدام يك از تركيبات زير هميشه كاهنده است ؟

1) FeCl3    4)                H2S       3)              H2O2   2)            HNO3

 

8- از اكسايش الكل هاي نوع ………….. كتون و از اكسايش الكل هاي نوع ……………. آلدهيد به دست مي آيد .

1) سوم – اول و دوم      2) اول – دوم      3) دوم و سوم – اول        4) دوم – اول

9- از اكسايش كدام الكل زير ميتوان بوتانون بدست آورد ؟

1) 2-  متيل – 1 – پروپانول                 2) 1 – بوتانول

3) 2 – بوتانول                                   4) 2 – متيل – 2 – پروپانول

10- كدام گزينه تعريف درست تري براي يك الكترود است ؟

1) تيغه اي فلزي كه در محلول حاوي كاتيون خود قرار دارد

2) تيغه اي فلزي كه در محلول يك مولار اسيد قرار دارد

3) هر ميله يا تيغه ي رساناي الكتريكي               4) هر نوع رساناي الكتريكي

 ا ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
به کانال تلگرام جم شیمی بپیوندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code