نمونه سوال شیمی1

تست بخش2 شيمي 1

تست بخش2 شيمي 1

بخـــــــش دوم : در پي هوايي پاكيـــــــــــزه !

1- ماده اي به حالت مايع يا گاز را……..مي گويند.

الف)سيار                ب)آب            ج)الكل                    د)سيال

2- كداميك از موارد زير درست نيست؟

الف)در مناطق جنگلي مقدار رطوبت هوا زياد است.

ب)منبع عمده ي آلودگي هوا فعاليتهاي صنعتي است.

ج)يك بطري خالي،واقعا”خالي نيست.

د)هوا مانند گازهاي ديگر،وزني ندارد.

3- تنها جزيي از هوا كره كه از فضا ديده مي شود كدام است؟

الف)اكسيژن            ب)كربن دي اكسيد             ج)ابر             د)دود

 

4- گياهان براي ادامه ي زندگي خود به يك منبع هميشگي……..نيازمندند تا فتوسنتز كنند.

الف)اكسيژن            ب)كربن دي اكسيد             ج)كربن مونو اكسيد             د)نيتروژن

5- اولين لايه ي هواكره چه نام دارد؟

الف)ترموسفر           ب)مزوسفر              ج)استراتوسفر                   د)تروپوسفر

6- كداميك از موارد زير در مورد درصد گازهاي موجود در هواي دم و بازدم صحيح است؟

الف)درصد گاز نيتروژن در هواي دم نسبت به هواي بازدم بيشتر است.

ب)درصد گاز اكسيژن در هواي بازدم بيشتر از هواي دم است.

ج)درصد گاز كربن دي اكسيد در هواي دم بيشتر از هواي بازدم است.

د)درصد گاز نيتروژن در هواي دم و بازدم يكسان است.

7- ترتيب لايه هاي مختلف هوا كره به ترتيب از نزديكترين تا دورترين لايه به هسته عبارتند از:

الف)تروپوسفر- استراتوسفر- مزوسفر- ترموسفر

ب)استراتوسفر- تروپوسفر- مزوسفر- ترموسفر

ج)تروپوسفر- مزوسفر- استراتوسفر- ترموسفر

د)تروپوسفر-ترموسفر- مزوسفر- استراتوسفر

8- آلوده شدن هوا بر اثر فعاليتهاي انساني با كشف چه چيزي آغاز شد؟

الف)تقويم                          ب)چرخ                   ج)آتش                    د)اتم

9- ما در كدام بخش از هواكره زندگي مي كنيم؟

الف)استراتوسفر                 ب)تروپوسفر             ج)مزوسفر               د)ترموسفر

10- كداميك از گزينه هاي زيركمتراز0001/ 0 درصد هوا را تشكيل مي دهد؟

الف)NO2         ب)Ne            ج)He            د)Kr

11- تركيب شيميايي هوا در كدام گزينه درست ايست؟

الف)87%نيتروژن، 21%اكسيژن                         ب)75%نيتروژن،25%اكسيژن

ج)78%نيتروژن،32%اكسيژن                             د)78%نيتروژن،21%اكسيژن

12- در تروپوسفر با افزايش ارتفاع دما……..وفشار……..مي يابد.

الف)كاهش- كاهش            ب)كاهش- افزايش              ج)افزايش- كاهش               د)افزايش- افزايش

13- در يك سيال با افزايش……..، فشار افزايش مي يابد.

الف)سطح               ب)قطر                    ج)عمق                   د)مايع

14- براي اندازه گيري گاز محبوس در يك ظرف از چه وسيله اي استفاده مي كنيم؟

الف)فشارسنج جيوه اي                ب)بارومتر                ج)مانومتر                 د)موارد الف و ب

15- در فشار هواي معمولي ارتفاع ستون جيوه (در فشارسنج جيوه اي) چقدر است؟

الف)760ميلي متر                 ب)76ميلي متر                 ج)760سانتيمتر                  د)670ميلي متر

16- با افزايش ارتفاع در لايه هاي هواكره تغييرات فشار و چگالي چگونه است؟

الف)هر دو كاهش مي يابد.                                ب)هر دو افزايش مي يابد.

ج)فشار كاهش و چگالي افزايش مي يابد.            د)فشار افزايش و چگالي كاهش مي يابد.

17- “رانندگان در هواي سرد بر باد تايرهاي اتومبيل خود مي افزايند”اين پديده با كدام قانون زير قابل توجيه  اسا

است؟

الف)نظريه ي جنبش مولكولي گازها                    ب)قانون شارل

ج)قانون بويل                                                            د)قانون پايستگي انرژي

18- كدام گزينه ي زير دماي صفر مطلق را نشان مي دهد؟

الف)273 درجه سيلسيوس   ب)372-         درجه سيلسيوس      ج)273-         درجه سيلسيوس      د)هيچكدام

19- 90 درجه سانتيگراد چند درجه ي كلوين است؟

الف)317 درجه                   ب)336 درجه                  ج)298 درجه                د)363درجه

20- به گازهايي كه رفتار آنها با توجه به……..قابل پيش بيني باشد،گازهاي ايده آل مي گويند.

الف)نظريه ي جنبشي مولكولي گازها                  ب)قانون بويل

ج)قانون پايستگي انرژي                                    د)قانون شارل

21- كداميك از گازهاي زير در مقياس صنعتي از هواكره بدست مي آيند؟

الف)نيتروژن             ب)آرگون                  ج)كربن دي اكسيد              د)موارد الف و ب

22- تركيب كدام ماده با اكسيژن احتراق نيست؟

الف)زغال سنگ                  ب)متان                   ج)سديم                    د)چوب

23- براي جلوگيري از اكسيد شدن سديم آن را درون چه مايعي قرار مي دهند؟

الف)نفت                           ب)بنزين                            ج)الكل                      د)آب

24- ميانگين دما در سطح كره ي زمين چقدر است؟

الف)0درجه              ب)15- درجه             ج)25 درجه              د)15 درجه

25- چند درصد از انرژي رسيده به سطح زمين توسط اقيانوسها جذب مي شود؟

الف)90%                ب)95%                            ج)85%                            د)80%

26- كدام فرايندها در لايه ي استراتوسفر اتفاق مي افتد؟

الف)چرخه ي اوزون- مه دود فتو شيميايي                      ب)چرخه ي اوزون- چرخه ي نابودي اوزون

ج)چرخه ي نابودي اوزون- مه دود فتو شيميايي      د)هر سه مورد

27- هر اتم كلر ايجاد شده در استراتوسفر مي تواند چند مولكول اوزون را نابود كند؟

الف)1000مولكول                ب)10000مولكول                ج)100000مولكول       د)1000000مولكول

28- حضور  NO xدر روزهاي خشك و آفتابي رنگ هوا را……..مي كند كه گاز آلاينده ي نوع……..است.

الف)قهوه اي- اول               ب)قهوه اي- دوم                 ج)زرد- دوم                         د)آبي- اول

29- اكسيد كدام نافلز در صورت حل شدن در آب توليد اسيد مي كند؟

الف)كربن                 ب)يد             ج)فسفر                  د)رادون

30- به واكنشي كه به كمك نور آغاز مي شود چه مي گويند؟

الف)فوتوشيميايي               ب)نور شيميايي                  ج)چرخه                            د)موارد الف و ب

5/5 - (79 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا