خانه / بایگانی برچسب: پیوند هیدروژنی

بایگانی برچسب: پیوند هیدروژنی

انواع نیروهای بین مولکولی در شیمی و ترکیبات آن

انواع نیروهای بین مولکولی در شیمی و ترکیبات آن

نیروی جاذبه موجود میان هسته اتم های یک مولکول با و الکترون های مولکول دیگر باعث می شود مولکول ها یکدیگر را بربایند. به طور کلی نیروهای جاذبه میان مولکول- مولکول یا یون- مولکول را به افتخار یک فیزیکدان هلندی نیروهای واندروالسی می نامند.

ادامه مطلب

پيوند هيدروژني

پيوند هيدروژني هنگامی که هیدروژن یعنی کوچکترین اتم شناخته شده، به فلوئور، اکسیژن یا نیتروژن، ( کوچکترین و الکترونگاتیوترین اتمها ) متصل شود پیوندی بسیار قطبی بوجود می آید که مقدار بارهای مثبت و منفی جزئی دو اتم درگیر در این پیوند بویژه اتم کوچک هیدروژن بسیار چشم گیر خواهد …

ادامه مطلب