پيوند هيدروژني

  • پيوند هيدروژني

    پيوند هيدروژني هنگامی که هیدروژن یعنی کوچکترین اتم شناخته شده، به فلوئور، اکسیژن یا نیتروژن، ( کوچکترین و الکترونگاتیوترین اتمها…

    بیشتر بخوانید »