ویژگی کتونها

  • کتون

    کتون یک کتون یک گروه عاملی است که با یک گروه کربونیل که با دو اتم کربن دیگر پیوند دارد…

    بیشتر بخوانید »