خانه / بایگانی برچسب: شناسایی عناصر از طیف نشری خطی

بایگانی برچسب: شناسایی عناصر از طیف نشری خطی

طیف نشری خطی اتم ها و اتم هیدروژن

طیف نشری خطی اتم ها و اتم هیدروژن

طیف نشری خطی اتم ها : هرگاه بخار یك عنصر شیمیایی تحت اثر انرژیهای مختلف از جمله شعله، اختلاف پتانسیل، قوس الكتریكی و یا امواج الكترومغناطیس قرار گیرد از خود نور نشر خواهد نمود. اگر نورمنتشره را از یك منشور عبور دهیم، با توجه به اینكه شكست پرتوهای نورانی در …

ادامه مطلب