جزوه الكترونگاتيوي

  • الكترونگاتيوي

    الكترونگاتيوي الکترونگاتیویته Electronegativity میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولکول برای جذب جفت الکترون پیوندی بسوی خود است.

    بیشتر بخوانید »