ایمینها

  • ایمینها

    ایمینها ایمین یک گروه عاملی یا ترکیب شیمیایی است که یک پیوند دوگانه کربن-نیتروژن دارد. یک آمین می‌تواند از راه…

    بیشتر بخوانید »