الکلها

  • الكلها

    الكلها در شیمی به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدروکسیل (‎-OH‏) متصل به کربن یک آلکیل داشته‌باشد، الکل گویند.…

    بیشتر بخوانید »