خانه / بایگانی برچسب: آبکافت آنیون اسیدها

بایگانی برچسب: آبکافت آنیون اسیدها

آبکافت آنیون حاصل از اسیدها و کاتیون حاصل از بازها

آبکافت آنیون حاصل از اسیدها و کاتیون حاصل از بازها

آبکافت به واکنش یک یون با آب یا قسمتی از آب (OH- یا H3O+ یعنی) که طی آن اسید یا باز اولیه با بار الکتریکی کمتر حاصل شود، آبکافت می گویند.ابتدا آبکافت یون های مثبت و منفی حاصل از یونش اسید یا باز را با ذکر قواعد و مثال بررسی …

ادامه مطلب