نمونه سوال شیمی3

دانلود سوالات شیمی3 فصل اول و دوم

دانلود سوالات شیمی3 فصل اول و دوم برای دانلود نمونه سوالات شیمی3 فصل اول و دوم از سایت جم شیمی به ادامه مطلب از سایت جم شیمی مراجعه کنید.

1- نماد → در واكنش شيميايي نشان دهنده چيست؟

الف) گرمازا بودن واكنش                                     ب) دمايي كه درآن واكنش انجام مي شود

ج) واكنش دهنده ها گرم شده اند                             د)  دمايي كه واكنش ایجاد كرده است

2- اگر بنزين در موتور خودرو سوزانده شود:

الف)q=0             ب)w=0               ج)0=qوw     د)  w≠0و0 ≠‌q

3- يك سيستم شامل مقداري يخ خشك درون يك بادكنك مي باشد كدام گزينه صحيح است .

الف) q=0وe=0       ب) q>0وe>0       ج)‌ q<0وe>0        د) q=0وe>0

4- واكنش پليمر شدن جزء كدام دسته از واكنش هاست .

الف)تجزيه         ب)  جابجايي يگانه                ج) تركيب               د) جابجايي دو گانه

5- غلظت مولي 8 گرم NaOH  ( با جرم مولي gr40  (     در100ميلي ليتر آب چقدر است؟

الف)0.02 مولار         ب) 0.2 مولار         ج) 2 مولار            د) 20 مولار

6- كداميك تابع حالت مي باشد ؟

الف)‌ كار              ب) گرما          ج) آنتالپي                د) آنتالپي و گرما

7- كداميك جزء خواص شدتي يك سيستم مي باشد ؟

الف) حجم               ب) ظرفيت گرمايي              ج) ظرفيت گرمايي ويژه     د) جرم

8- معادله شيميايي روبرو مفروض است Zn+2Hcl→Zncl2+H2

الف)نوع واكنش را تعيين كنيد .

9- معادله هاي روبرو را به روش وارسي موازنه كنيد.

SbCl3+H2O→Sbocl+HCl(الف

PBr3+H2O→H3Po4+HBr  (ب

10- از تجزيه 4/3 گرم آب اكسيژنهH2O=34gr) )با خلوص 80% در شرايط STP چند ميلي گاز O2 توليد مي شود؟

11- در واكنش توليد آمونياك 56 گرم نيتروژن و16 گرم هيدروژن را مخلوط مي كنند .

الف) معادله واكنش انجام شده را بنويسيد .

ب) واكنش دهنده محدود كننده را تعيين كنيد.

ج) اگر بعد از واكنش مقدار 58 گرم آمونياك بدست آيد بازده درصدي اين واكنش را حساب كنيد.

12- برطبق واكنش 2Naoh+H2SO4→Na2SO4+ 2H2O چند ميلي ليتر NaOH 0.2 مولار براي واكنش كامل با 0.01 ليتر H2SO40.1 مولار لازم است ؟

13- ظرفيت گرمايي ويژه اتانول C2H5OH)) برابر 2.46j/gcاست. اگر بخواهيم دماي  مول آن را از 25c 30c برسانيم چه مقدار گرما بر حسب ژول به آن مي دهيم.C2H5OH= 56gr/mol) )

14- سيستمي شامل 18 گرم بخار آب با حجم 40 ليتر موجود است . اگر بخار به آب تبديل شود و مقدار 60 ژول گرما به محيط بدهد مقدار E ∆ سيستم راحساب كنيد. (3gr/cm= چگالي آب) فشار محيط برابر يك اتمسفر مي باشد.

15- عبارتهاي زير را تعريف كنيد. 1)‌اثر ليدن فراست    2) واكنش جابجايي دو گانه    3) آنتالپي

16- با استفاده از داده هاH ∆  را براي واكنش سوختن اتين محاسبه كنيد و نمودار تغييرات آنتالپي آنرا رسم كنيد .

2C2H5+5O2→4CO2+2H2O        ∆Hkj/mol

C2H2=226.7

H2O= -241.8
CO2= -393.5

4.9/5 - (150 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا