نمونه سوال شیمی2

دانلود تست های شیمی2 فصل دوم

دانلود تست های شیمی2 فصل دوم برای دانلود تست های شیمی 2 دبیرستان فصل دوم از سایت جم شیمی روی ادامه متن کلیک کنید

مندليف براي تنظيم جدول خود كدام اصول را ملاك قرار داده بود ؟

1) كنار يكديگر قرار گرفتن عنصرها بر حسب افزايش عدد اتمي

2) كنار يكديگر قرار گرفتن عنصرها بر حسب افزايش جرم اتمي

3) در يك رديف قرار گرفتن عنصرهايي كه خواص فيزيكي و شيميايي مشابه دارند.

4) در يك ستون قرار گرفتن عنصرهايي كه خواص فيزيكي و شيميايي مشابه دارند.

1) 1و2              2) 2و3              3) 2و4           4) 1و4

2- فرض مندليف براي اينكه در بعضي موارد مجبور بود عناصر را بر خلاف اصل افزايش جرم اتمي قرار دهد چه بود؟

1) خطا در اندازه گيري عدد جرمي روي داده است

2) خطا در اندازه گيري جرم اتمي روي داده است

3) خطا در اندازه گيري عدد اتمي روي داده است

4) هيچكدام

3- ترتيب قرار گرفتن كداميك از جفت عناصر زير با اصل افزايش جرم اتمي مطابقت ندارد؟

1) Ar و K          2) Te و I            3) Co و Ni           4) S و Cl

1) 1و4                  2) 2و4                   3) 1و2و3                   4) 2و3و4

4-       اكا سيليسيم نام كدام عنصر بوده است ؟

1) بور                2) گاليم                    3) بور                   4) ژرمانيم

5-       اكا آلومينيوم نام كدام عنصر بوده است؟

1) ژرمانيم                    2) گاليم                       3) اسكانديم                   4) بور

 

6-       اكا بور نام كدام عنصر بوده است؟

1) ژرمانيم                   2) اسكانديم                   3) گاليم                     4) روي

7-       مهمترين وجه تشابه عناصر يك گروه كدام است؟

1) تعداد الكترونهاي لاية ظرفيت                      2) تعداد لايه هاي الكتروني

3) تعداد زيرلايه ها                                          4) تعداد پروتونهاي هسته

8-       مهمترين وجه تشابه عناصر يك دوره كدام است؟

1) تعداد الكترونهاي لاية ظرفيت                   2) تعداد لايه هاي الكتروني

3) تعداد نوترونها                                          4) تعداد پروتونهاي هسته

9-       تعداد گروهها و دوره هاي جدول امروزي كدام است ؟

1) 7و8                   2) 7و12                   3) 18و7                    4) 18و6

 

10-كدام تناوب بيشترين عنصر را دارد ؟

1) 7                    2) 6                     3) 5                     4)4

11- كدام گزينه جزو شبه فلزها مي باشد ؟

1) سزيم                          2) پتاسيم                      3) گاليم                     4) تلوريم

12- موزلي با بررسي پرتوهاي ايكس عنصرهاي گوناگون به كدام نتيجه رسيد ؟

1) ترتيب عنصرها در جدول تناوبي برمبناي عددجرمي است.

2) ترتيب عنصرها در جدول تناوبي برمبناي جرم اتمي است.

3) ترتيب عنصرها در جدول تناوبي برمبناي عدداتمي است.

4) هر سه

13- به طوركلي كدام خاصيت ، از جمله ويژگيهاي مشترك فلزها نيست ؟

1) شكنندگي                                           2) شكل پذيري

3) داشتن سطح براق                                 4) قابليت چكش خواري                   ( كنكور رياضي 84)

 

14-در حدود ……. عنصر از جدول تناوبي در طبيعت يافت مي شود كه معمولا آنها را به ……. دسته تقسيم  مي كنند ؟

1) 86 – سه                  2) 96 – چهار                    3) 80- چهار                4) 91- چهار

15- كدام يك از مشخصات زير با عنصر سيليسيم مطابقت دارد ؟

1)       فلز – درخشان – چكش خوار – رسانا

2)       شبه فلز – درخشان – چكش خوار – نيمه رسانا

3)       شبه فلز – درخشان – شكننده – نيمه رسانا

4)       نافلز – عدم درخشندگي – شكننده – نيمه رسانا

16- تركيبهاي كدام دسته از عناصر زير در خاكستر چوب موجود مي باشد ؟

1) هالوژنها                            2) فلزات قليايي

3) گازهاي نجيب                  4) آكتينيدها

17- حجمهاي مساوي از Li  ، Na و K در اختيار داريم در اين صورت ترتيب سنگيني آنها كدام است ؟

1) Li  > Na > K            2) K                    Li > Na > 3) Li  > K > Na                   4) K > Na > Li

18- ترتيب واكنش پذيري فلزهاي قليايي در كدام گزينه صحيح است ؟

1)  Li < Na < Rb < K                           2) Li < Na < K < Rb

3) < Na < K

  • < SPAN> Rb                           4)  < Na < K
  • < SPAN>Rb

19- فلز قليايي كه در  درمان افسردگي  از آن استفاده مي شود ، كدام است ؟

1) سديم                 2) پتاسيم                      3) ليتيم                     4) سزيم

20-كدام عبارت توصيفي نادرست از فلزهاي قليايي است ؟

1)باآب سرد به شدت واكنش مي دهند .

2)بااكسيژن هوا واكنش مي دهند و تيره مي شوند .

3) در آزمايشگاه آنها را زير نفت نگهداري مي كنند.

4) درمقايسه با فلزهاي قليايي خاكي سخت تروچگالترند .                                     ( كنكور تجربي 84)

21- فراوانترين فلز قليايي خاكي ……..مي باشد كه واكنش پذيري آن نسبت به منيزيم …….. مي باشد.

1) بريليم – كمتر                          2) كلسيم – بيشتر

3) استرانسيم – بيشتر                     4) كلسيم – كمتر

22- عناصر گروههاي سوم تا سيزدهم  همگي …… مي باشند و بجز …… ، بقيه نسبت به  عناصر گروهاي اول و دوم و سوم  چگالي ، سختي و دماي ذوب ……. دارند.

1) نافلز – برم –  كمتري                         2) فلز – جيوه – بيشتري

3) نا فلز – برم – بيشتري                         4) فلز – جيوه – كمتري

23    – كدام گروهها در جدول داراي هر سه دسته عناصر ( فلز ، نافلز و شبه فلز ) هستند ؟

1) IV , V               2) III , V                 3) V , III                 4) V , VII

 

24- كدام گزينه در مورد آكتينيدها درست نمي باشد؟

1) شامل 14 عنصر هستند                                         2) همگي راديواكتيو هستند

3) معروفترين آنها اورانيم است                                 4) اولين عنصر آنها آكتينيم مي باشد

25- كدام گزينه در مورد لانتانيدها درست نيست ؟

1) براق و واكنش پذيرند                                       2) اولين عنصر آنها لانتان است

3) آخرين الكترون آنها وارد f4  مي شود               4) در رديف ششم جدول تناوبي قرار دارند

26- عبارت عناصري كه در آنها آرايش هسته نسبت به آرايش الكتروني اهميت بيشتري داشته و اوربيتالهاي f 5 در آنها پر مي شود مربوط به كدام دسته از عناصر مي باشد؟

1) لانتانيدها                2) فلزات قليايي                  3) شبه فلزها                  4) آكتينيدها

27-كدام يك از گزينه هاي زير علت جدابودن هيدروژن در جدول تناوبي را بيان مي كند؟

1)       ازلحاظ فيزيكي به عنصرهاي ديگر شباهتي ندارد .

2)       تنها يك الكترون در لايه ي ظرفيت خود دارد .

3)       ازلحاظ شيميايي به عنصرهاي ديگر شباهتي ندارد .

4)       ميل تركيبي آن با عناصر ديگر زياد است .

28- چون …. سزيم ….. است واكنش پذيري آن از فلزات بالاتر گروه خود …… است .

1) بارمثبت هسته – بيشتر – بيشتر                     2) IE1 – كمتر- بيشتر

3) IE1 – بيشتر- بيشتر                                     4) دماي ذوب – پايين تر- كمتر

29- علل اصلي كاهش  شعاع اتمي عناصر در يك دوره از جدول تناوبي بر اثر افزايش عدد اتمي كدام است ؟

1) افزايش بار هسته و ثابت ماندن تعداد سطوح انرژي

2) افزايش بار هسته و ثابت ماندن تعداد زير لايه ها

3) كاهش حجم اتمي و افزايش انرژي يونش

4)كاهش خصلت فلزي و افزايش الكترونگاتيوي

30- از طرف هسته برالكترونهاي ظرفيت نيروي جاذبه ي ……………. وارد مي شود و ازاين رواين الكترونها تحرك……. دارند و به بار الكتريكي مثبتي كه از طرف هسته بر اين الكترونها وارد مي شود …….. مي گويند.

1) بيشتري – كمتري – بار مثبت هسته                      2) كمتري – بيشتري – بار مؤثر هسته

3) بيشتري – بيشتري – بار مؤثر هسته                       4) كمتري – كمتري – بار مثبت هسته

31- به ……… نيروي جاذبه  بين هسته ي يك اتم و الكترونهاي……… آن ، اثر پوششي مي گويند كه براثر حائل شدن الكترونهاي ………. ، به وجود مي آيد.

1) كناهش – دروني – بيروني                         2) افزايش – بيروني – دروني

3) كاهش – بيروني – دروني                          4) افزايش – دروني – بيروني                      ( كنكور تجربي 84)

32-كدام مقايسه در باره ي شعاع اتمي فلز هاي قليايي درست است ؟

1)  Li < Na < Rb < SPAN>                           2) Li < Na < K < Rb

3) < Na < K

  • < SPAN> Rb                           4)  < Na < K
  • < SPAN>Rb

32- شعاع اتمي كدام عنصر زير از شعاع يون پايدار آن در تركيبات يوني  كوچكتر است؟

1) استرانسيم                     2)آلومينيم                 3) روبديم                  4) گوگرد

33-كدام مطلب در مورد شعاع اتمها درست است؟

1) شعاع آنيون هر نا فلز از شعاع اتمي آن كوچكتر است

2) شعاع كاتيون هر  فلز از شعاع اتمي آن بزرگتر است

3) در گروههاي اصلي با افزايش عدد اتمي شعاع اتمي افزايش مي يابد.

4) در دوره ها با افزايش عدد اتمي شعاع اتمي افزايش مي يابد.

34- كدام مقايسه در مورد اندازة شعاع اتم و يونهاي عنصر A درست است ؟

1) rA2- < rA                                         2) rA2+ < rA

3) rA2+ > rA+                                       4) rA+ > rA-

35- اندازة كدام گونه كوچكتر است ؟

1) F- 9                                   2) Ne 10

3) Na+11                               4) Mg2+ 12

36- اندازه شعاع كدام گونه بزرگتر است ؟

1) S2-16                                 2) Ar18

3) +2Ca20                              4) K+19

37- شعاع اتم Ca ، …… از شعاع اتم K و شعاع K+ …… از شعاع اتم K است

1) بزرگتر – بزرگتر                   2) كوچكتر – كوچكتر

3) كوچكتر-بزرگتر                  4) بزرگتر-كوچكتر

38- شكلهاي a و b به ترتيب مربوط به اندازه گيري شعاع اتمي در يك مولكول

دو اتمي و بلور يك عنصر مي باشد . به شعاع اندازه گيري شده درشكلهاي a و b

به ترتيب شعاع ……  و شعاع …… مي گويند.

1) واندروالسي – كووالانسي              2) كووالانسي – واندروالسي

3) واندروالسي- يوني                        4) يوني – كووالانسي

 

 

 

4.9/5 - (240 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا