خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی3 / دانلود تست های استوکیومتری

دانلود تست های استوکیومتری

دانلود تست های استوکیومتری
1- ازواکنش بین 16  گرم برم وگاز هیدروژن ، چند مول هیدروژن برمید تولید می شود ؟
 الف) 1/0 مول                   ب) 2/0 مول                  ج) 4 مول                        د) 8 مول

2- برای جذب 56 لیتر گاز کربن دی اکسید درشرایط STP  چند مول لیتیم هیدروکسید لازم است ؟ ( ک – ت – 84 )
 الف) 5                            ب) 6/5                             ج) 8                             د) 4/8
3-  برای سوختن کامل 90 گرم گلوکز ، به چندگرم اکسیژن نیازاست؟( H=1,O=16,C=12 ) ( ک – ر – 84)
 الف) 44                                   ب) 72                          ج) 86                          د) 96
4-  ازاثر 4 گرم هیدروژن فلوئورید برمقدار کافی فلز قلع چند گرم قلع (II) فلوئورید بدست می آید؟(Sn=119,F=19,H=1 )
 الف) 7/15                         ب) 4/31                             ج) 2/44                         د) 5/78
– درواکنش بین 1/0 مول گوگرددی اکسید بامقدارکافی سدیم کربنات مطابق واکنش زیر چندگرم سدیم سولفیت تولید می شود؟
Na2CO3 + SO2     ………….     Na2SO3 +CO2          ( Na = 23  , S = 32 , O =16  gr/mol )
 الف) 2/4                             ب) 3/6                          ج) 5/10                              د) 6/1۲
6- درواکنش 3/0 مول آمونیاک بامحلول آهن (III)سولفات ، چندگرم ماده نامحلول درآب تشکیل می شود ؟ ( ک- ت – 74 )
Fe2(SO4)3 (aq) + 6NH3 (aq) + 6H2O (l)   …….    2Fe(OH)3 (s) + 3(NH4)2SO4 (aq)                 (H=1,O=16.Fe=56)
 الف) 35/5                         ب) 7/10                              ج) 05/16                       د) 4/21
7- درواکنش نیتروژن با 15/0 مول منیزیم چند گرم منیزیم نیتریدتشکیل می شود ؟  ( ک – ت – 75 )  ( N = 14 , Mg = 24 gr/mol )
الف) 3                              ب) 5                             ج) 6                                  د) 9
8-  درواکنش هیدروفلوئوریک اسید باسیلیس ، درازای مصرف 1/0 مول HF چندگرم SiF4 حاصل می شود؟(ک – ت – 74 )
SiO2 + 4HF      ………..          SiF4 + 2H2O                          ( Si = 28 , F = 19 gr/mol )
  الف) 3/1                       ب) 4/1                           ج) 6/2                                    د) 8/2
9-  ازواکنش بین 2/0 مول سدیم هیدروکسید وگاز کلر براثر گرما ، چند گرم نمک اکسیژن دار تشکیل می شود؟(ک – ر – 74 )
6NaOH + 3Cl2        ……….      5NaCl + NaClO3 + 3                 (O=16 , Na = 23 , Cl=5/35)
 الف) 48/2                     ب) 55/3                          ج) 96/4                                    د) 10/7
10- ازواکنش کامل 9/6 گرم ازیک فلز قلیایی باآب ، 3/0 مول هیدروکسیدآن فلز تولیدشده است.جرم اتمی آن کدام است؟
 الف) 5/85                       ب) 39                         ج) 23                           د) 7
11- ازسوختن ناقص دو مول متان چند مول گاز کربن منوکسید تولید می شود ؟
 الف) 1                            ب) 2                        ج) 3                                            د) 4
12- اگر در 3 گرم هیدروژن  1023 × X عددمولکول ازآن وجود داشته باشد ، X کدام عدد است ؟ ( H=1 )
 الف) 011/3                     ب) 03/4                           ج) 022/6                           د) 033/9
13- ازواکنش چند گرم فلزسدیم باآب 05/0 مول گازهیدروژن تولید می شود ؟ (Na=23 )
 الف)  23/0                         ب)  3/2                        ج)  15/1                            د)   6/4
14- براثرواکنش بین لیتیم نیترید وآب ، آمونیاک ولیتیم هیدروکسید تولید می شود . ازواکنش کامل 3 مول لیتیم نیترید، چند مول آمونیاک تولید می شود ؟
 الف) 6                      ب) 4                                     ج) 3                            د) 2
15- چند گرم آهن برای تولید 2/0 مول مس ازمس (II) سولفات لازم است ؟ ( Fe = 56 )
 الف) 2/11                  ب) 6/5                               ج) 56                             د) 112
16- 2/0 مول هیپوفسفرو اسید مطابق واکنش زیر باچندگرم سود واکنش می دهد ؟ ( Na=23 , O=16 , H=1  )
                                      NaOH + H3PO2      …….    NaH2PO2 +H2O
 الف) 2                          ب) 4                         ج) 8                                     د) 24
17- ازواکنش 27 گرم آب بامقادیر زیادی فسفرتری کلرید طبق واکنش زیر چندمول فسفرواسید تولید می شود ؟
 الف)5/0                ب)1                      ج)5/1              د)3
         PCl3 + 3H2O         ……………        H3PO3 + 3HCl
18- برای تهیه 10 گرم گاز فریون طبق واکنش زیر به چندگرم SbF3   نیاز است ؟ ( Sb = 122 , F = 19 )
CCl4 + SbF3       ………………      CCl2F2 + SbCl3
 الف) 67/6                     ب) 86/9                     ج) 15                                د) 2/22
19- برای سوختن کامل 18 گرم گلوکز به چند گرم اکسیژن نیاز است ؟ ( C=12 , O= 16 , H=1 )
 الف) 4/14                 ب) 2/17                          ج) 2/19                             د) 8/8
20- ازواکنش بین 15 گرم CS2 ومقدارکافی اکسیژن جندگرم گوگرددی اکسید بدست می آید ؟ ( O=16 , S=32 )
 الف) 3/6                    ب) 13                       ج)  5/16                              د)2/25
21- ازواکنش 1/0 مول مس با نیتریک اسید غلیظ ، چندگرم گازتولید می شود؟( Cu=64 , O=16 , N=14)  (ک- ت- 72 )
Cu (s) + 4HNO3 (aq)     …………….       Cu(NO3)2 (aq) + 2NO2 (g) + 2H2O (l)
 الف) 6/4                    ب) 9/6                    ج) 04/0                           د) 2/9
22- برای تولید 28/4 گرم آهن (III) هیدروکسید چندگرم آمونیاک رابایدبرمقدارکافی آهن(III) سولفات اثردهیم؟
Fe2(SO4)2 + 6NH3 + 6H2O        ………….     2Fe(OH)3 + 3(NH4)2SO4
(H=1 , O=16 , Fe=56 )
 الف) 6/30                    ب) 2/27        ج) 8/23                         د) 4/20
23- درواکنش 65/3 گرم هیدروکلریک اسید بامنگنز دی اکسید چندلیتر گازکلر درشرایط استاندارد بدست می آید؟
                ( H= 1 , Cl = 5/35 gr/mol )
 الف) 56/0                       ب) 28/1                   ج) 6/5                                 د) 2/11
24- نیم مول ازفلزی درواکنش باهیدروکلریک اسید ،  2/11 لیتر گازهیدروژن درشرایط استاندارد تولید می کند. این فلز چندظرفیتی است ؟                   ( برای فلز  n ظرفیتی M  :
      H2            M + nHCl                          MCln +  )
 الف) 1                   ب) 2                         ج) 3                              د) 4
25- گاز حاصل ازواکنش 92/0 گرم سدیم با آب ، باچند لیتر هوا ( درشرایط استاندارد )  می سوزد ؟( یک پنجم حجم هوا رااکسیژن فرض کنید .)        (Na = 23 , H = 1 , O = 16 )
 الف) 12/1                        ب) 36/3                     ج) 6/5                                  د) 72/6
26-01/0 مول ازیک فلزقلیایی خاکی درواکنش باآب چند میلی لیتر گاز هیدروژن در دمای 27 درجه وفشار یک اتمسفر تولید میکند ؟
 الف) 12/1                    ب) 112                       ج) 224                                   د) 448
27- قلع (II) فلوئورید به عنوان ماده افزودنی درخمیر پرکننده دندان استفاده می شود. چندگرم قلع (II) فلوئورید می تواند از 55 گرم هیدروژن فلوئورید ومقداراضافی قلع بدست آید؟ (Sn=118/7 , H= 1 , F=19  )
 الف) 546/21                     ب) 0925/43               ج)  46/215                  د) 925/430
28- مطابق واکنش زیر ، درواکنش 5/0 مول گاز کلر بامحلول سودسوزآور ، تفاوت جرم دونمک حاصل چند گرم است؟
2NaOH + Cl2         ………….        NaClO + NaCl + H2O               O=16 , Na= 23 , Cl=35/5
الف) 4                              ب) 8                              ج)16                                د)32


ا ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (1 رای, میانگین امتیاز: 4٫00 از 5)
به کانال تلگرام جم شیمی بپیوندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code