نمونه سوال شیمی2

دانلودتست های بخش 1و2 شیمی 2

jamshimi.ir
دانلودتست های بخش 1و2 شیمی 2
1- جنس اشعه α و اشعه β چیست؟
      1) α الکترون و β پروتون           2) α  هسته هلیم و β الکترون
  3) α هلیم دو بارمثبت وβ پروتون 4) α امواج الکترومغناطیسی و β الکترون

 

2- اوربیتال 1S در اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارند؟
 1) اندازه شعاع      2) تراکم ابر الکترونی
   3) تعداد الکترون        4) شکل ابر الکترونی
                           131       126       131       132
3- کدامیک از اتمهای A       و B     و D       و E     ایزوتوپ یکدگرند؟
                  Z            Z-1        Z-1       Z+1
         1) A,D      2) B,D     3) C,E      4) A,B
4- عدد جرمی عنصری 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون ها هسته آن برابر 3 است این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی جای دارد؟
        1) دوم          2) پنجم       3) سوم           4) چهارم
5- اگر اتم X هم ردیف اتمی با آرایش الکترونی 4S  و هم ستون اتمی با آرایش الکترونی 2P باشد اتم X چیست؟
   1) AL       2) As           3) Ga               4) P
               13                       32                   31                  15
6- اگر آخرین تراز انرژی اتم یک عنصر 4P2 باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد؟
   1) گروه 14 تناوب 2            2) گروه 2 تناوب 4
     3) گروه 14 تناوب 4            4) گروه 6 تناوب 2
7- کدام عدد اتمی به عنصری مربوط است که تعداد الکترونهای آخرین لایه آن بیشتر است؟
            1) 13           2) 14         3) 15           4) 19
8- عنصر ژرمانیم با عدد اتمی 32 با کدام عنصر هم گروه است؟
     1) AL            2) Cl             3) S               4) Si
     13                   17                      16                   14
9- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن کدام است؟
  1) 16            2) 32               3) 15                4) 17
     10- Cl  دارای دو ایزوتوپ است که عدد جرمی آنها 35 و 37 می باشد ایزوتوپ سنگین چند نوترون دارد؟
          1) 17           2) 20            3) 18              4) 37
11- یون M  با دو بار مثبت در لایه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر M کدام است؟
   1) 16              2) 12               3) 20                 4) 8
12- کدام یک از مدل های اتمی زیر طرح کامل تری را برای  ساختار اتم و آرایش الکترونی آن ارائه می دهد؟
    1) لایه الکترونی         2) سطح مرزی
     3) تراز انرژی                4) اوربیتال اتمی
13- در مدل اتمی بور ، در مداری که با n = 4 مشخص می شود و حد اکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟
      ۱) 2        2) 8              3) 18               4) 32
14- کدام مطلب در مورد تراز انرژی 3d نادرست است؟
الف) با 10 الکترون کاملآ پر می شود 2) در اتم Fe قبل از تراز 4S پر می شود
  ب) در اتم K سطح آن از تراز 4S بالاتر است    4) دارای 5 اوربیتال است
– اگر آخرین تراز انرژی اتم یک عنصر 4P2   باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد ؟
   1) 14 و 2                    2 )  2 و 4                        3 ) 14 و 4                4 ) 6 و 2
2 – کدام دسته سه تائی از عنصرها در یک دوره جدول تناوبی قرار دارند ؟
16S , 12Mg ,8O (4          19K , 11Na , 3Li (3         35Br , 23V , 19K (2        24Cr , 19K , 18Ar (1
3 – عنصر ژرمانیم با عدد اتمی 32 با کدام عنصر هم گروه است ؟
14 Si (4                                     16S (3                            17Cl (2                                         13Al (1
4 – اگر عنصری به دوره چهارم وگروه 11 تعلق داشته باشد آرایش الکترونی اتم آن به کدام گزینه ختم می شود ؟
4S2,4P6 ,4d1 (4       4S2 , 3d9 (3          3d1 , 4S2 , 4P6 (2        3d10 , 4S1 (1
5 – در مورد عنصری که عدد اتمی 21 دارد کدام گزینه درست است ؟
  1 ) آخرین لایه آن سه الکترونی است                           2 ) آخرین لایه آن یک الکترونی است
  3 ) آخرین الکترونآن در 3d  وارد می شود                   4 ) از دسته لانتانیدها است
6- اختلاف تعداد عناصری که در دوره چهارم دارای تراز d کامل با تعداد عناصری که در این دوره دارای آرایش الکترونی 4S می باشد کدام است؟
1) 8       2) 6       3)10    4)5
7- عنصری از جدول تناوبی که تعداد الکترونهای لایه اصلی M آن دو برابر تعداد الکترونهای لایه اصلی N آن است در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد؟
          1) 11          2) 3               3) 1                  4) 13
8- اگر آرایش الکترونی A دو بار منفی و D دوبار مثبت به 3P6 ختم شود کدام مطلب درست است؟
 1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد.
 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.
 3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلی است.
 4) تفاوت تعداد الکترونهای A و D برابر 12 است.
9- لانتانیدها در …….. و اکتنیدها در ………. جدول تناوبی قرار گرفته اند؟
 1) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 3
 2) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 11
 3) تناوب هشتم گروه 11- تناوب ششم گروه 11
 4) تناوب هفتم گروه 3 – تناوب ششم گروه 3

10- لایه اصلی چهارم گنجایش چند الکترون را دارد و در عناصر تناوب چهارم حداکثر چند الکترون در این لایه وارد می شود ؟
  1) 32 و 16            2) 32 و 32              3) 18 و 8                4) 32 و 8
11- کدام گفته زیر در مورد فلزات قلیائی درست نیست؟
 1) حتی با آب سرد به سرعت واکنش می دهند.               2) آرایش الکترونی آخرین لایه آنها nS1
 3) تفاوت اندازه شعاع اتمی و یونی آنها زیاد است           4) با افزایش عدد اتمی دمای ذوب آنها افزایش می یابد
12- کلسیم(20Ca) نسبت به پتاسیم (19K)  ……….
  1) اتمهای بزرگتری دارد         2) چگالی کمتری دارد                3) آسانتر واکنش می دهد              4) شعاع اتمی کوچکتری دارد
13- در اتم عناصر دوره پنجم جدول تناوبی کدام دسته از ترازهای فرعی زیر در حال پرشدن هستند؟
 1) 5S,5P,5d,5f               2) 4d,5S,5P,5d            3) 5S,5P,5d             4) 5S,4d,5P
14- عنصر A در گروه یک و در تناوب سوم و عنصر B در گروه 13 و در تناوب 4 قرار دارد . اختلاف عده پروتونهای این دو عنصر کدام است؟           4) 25                 3) 15               2)20                1)10
15- در جدول تناوبی چند عنصر شبه فلز با عدد اتمی کمتر از 30 وجود دارد و تناوب چهارم چند شبه فلز دارد؟
   4) 1,3                   3) 2, 4                      2) 2,3             1) 2,2
16- هر اتم عنصر شماره …….. با سه اتم هیدروژن تشکیل یک مولکول می دهد؟
      4) 32                 3) 15              2) 17               1) 16
17- عنصری که تعداد الکترون در ترازهای 4S و 4P آن در حالت عادی برابر است در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد و عدد اتمی آن کدام است؟        4) 22,14             3) 22,12        2) 32,14          1) 32,12
18- تنها عنصر شبه فلز مربوط به تناوب دوم جدول تناوبی به کدام گروه تعلق دارد ؟
       4) 15             3) 14               2) 13                1) 2
19-  چند عنصر در جدول تناوبی وجود دارد که در حالت پایه تراز P در لایه ظرفیت اتم آن نیمه پر می باشد؟
     4)16                    3) 7                    2) 6                    1) 5
20- عنصری در گروه 14 و دوره 5 قرار دارد عدد اتمی آن کدام است؟
    4)33                       3) 50                      2) 40                  1)64
21- آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم عنصری در حالت بر انگیخته  3S 3P 3d است این عنصر به کدام دوره و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟
 4)11,4                    3) 15,4                2) 11,3                1) 15,3
22- در گروه فلزات قلیائی همگام با زیاد شدن عدد اتمی انرژی نخستین یونش کم می شود زیرا در این جهت
1) الکترونگاتیوی کم می شود     2) تعداد پروتونها زیاد می شود      3) شعاع اتمی کم می شود    4) تعداد لایه های الکترونی زیاد می شود
23- کدامیک از 4 مورد زیر عدد اتمی لانتانیدها می باشد؟
  4) 47                          3) 65                          2) 103                      1) 89
24- گروه 15 از جدول تناوبی شامل ………. عنصر و ……….. نافلز است.
 4) 2,6                  3) 3,5                2) 4,6                  1) 2,5
25- مندلیف در برخی موارد برای نجات جدول تناوبی از فروپاشی کدام اصل را نادیده گرفته است؟
 1) تشابه خواص فیزیکی در یک گروه                        2) تشابه خواص شیمیائی در یک گروه
 3) تشابه خواص شیمیائی در یک دوره تناوب               4) افزایش تدریجی جرم اتمی
26- در آرایش عادی الکترونی عنصری تعداد الکترونهای ترازهای 3d و 3P برابر است. کدام گزینه درباره این عنصر درست است؟
      1) در تناوب سوم قرار دارد                                 2) در لایه ظرفیت اتم آن 4 اوربیتال نیمه پر وجود دارد
      3) به گروه 6 تعلق دارد                                      4) به گروه 15 تعلق دارد
27- یونهای A یک بار مثبت و B دو بار مثبت و D دو بار منفی و E یک بار منفی  آرایش الکترونی گاز نجیب 18Ar را دارند . شعاع کدام یون کوچکتر است؟
      1) A یک بار مثبت            2) B دو بار مثبت            3) D دو بار منفی           4) E یک بار منفی
28- کدام دسته از عناصر زیر همگی پرتوزا می باشند؟
 1) لانتانیدها               2) اکتنیدها               3) فلزهای قلیائی               4) فلزهای قلیائی خاکی
4.9/5 - (274 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا