نمونه سوال شیمی2

دانلود تست های شیمی2 فصل اول

دانلود تست های شیمی2 فصل اول

1-مطالعه روي عنصر ها اولين بار توسط كدام دانشمند يا فيلسوف زير صورت گرفته است ؟

1. دموكريت                      2. تالس               3. ارسطو            4. دالتون

2- نويسنده كتاب شيمي دان شكاك كدام دانشمند است؟ او در كتاب خود كدام ابزار را به ابزارهاي يونانيان در مطالعه طبيعت افزود؟

1. بويل – انديشيدن      2. بويل – پژوهش عملي    3. دالتون – انديشيدن      4. دالتون – پژوهش عملي

3-  در كتاب شيمي دان شكاك نويسنده كتاب شيمي را يك علم ………….. ناميد و بيان داشت كه عنصر را ………… به مواد ساده تر تبديل كرد.

1. نظري-   نمي توان            2. نظري –  مي توان      3. تجربي – نمي توان      4. تجربي – مي توان

4- اين ايده كه همه ي مواد از ذره هاي كوچك وتجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده اند اولين بار توسط كدام دانشمند زير مطرح شده است؟

1. ارسطو                   2. دالتون                 3. تامسون                4. دموكريت

5-كدام يك از عبارت هاي زير جزو نظريه دالتون نيست؟

1. اتم ها نه به وجود مي آيند و نه از بين مي روند.

2. جرم زياد اتم به دليل وجود تعداد بسياري الكترون در آن است.

3. همه ي اتم هاي يك عنصر مشابه يك ديگرند.

4.اتم هاي عنصر هاي مختلف به هم متصل شده و مولكول ها را به وجود مي آورند.

6- كدام يك از موارد زير از نظريه ي اتمي دالتون قابل برداشت نيست؟

1. چگونگي به وجود آمدن مولكول ها                                  2. نحوه ي انجام واكنش هاي شيميايي

3. قانون پايستگي جرم                                                     4. رسانايي الكتريكي مواد

7- ( آزاد 65  ) نظريه ي اتمي دالتون در توجيه كدام مورد زير نارسايي داشت؟

1. تمام اتم هاي يك عنصر از هر لحاظ يكسانند.             2. تمام اتم هاي هسته اي در مركز خود دارند.

3. اتم يك ذره ي تجزيه پذير است.                               4. نوع و نسبت تعداد اتم ها در يك تركيب ثابت است.

8-  …………… كوچك ترين ذره اي است كه خواص شيميايي وفيزيكي يك عنصر به آن وابسته است.

1. اتم                         2. هسته ي اتم                 3. مولكول                     4. ذره زير اتمي

9- ( رياضي 86 ) كدام بخش از نظريه هاي اتمي دالتون با دانش امروزي مطابقت كامل ندارد؟

1. در واكنش هاي شيمياي اتم ها به وجود نمي آيند و از بين نمي روند.

2.اتم هاي عنصر هاي مختلف به هم متصل مي شوند و مولكول ها را به وجود مي آورند.

3.همه ي اتم هاي يك عنصر ، جرم يكسان و خواص شيميايي مشابه دارند .

4. در هر مولكول از يك تركيب معين ، همواره نوع و شمار نسبي اتم هاي سازنده آن يكسان است .

10-  برقكافت يك واكنش ………… است كه با عبور جريان برق از درون. ………. به وقوع مي پيوندد . اجراي آزمايش هاي مرتبط با آن منجر به كشف …………. شد .

1.فيزيكي –  گاز – الكترون                                     2. فيزيكي  –  محلول –  نوترون

3. شيميايي –  گاز –  نوترون                                   4. شيميايي –  محلول –  الكترون

11-  كدام گزينه در مورد  آزمايش لوله پرتوي كاتدي نادرست است ؟

1. جنس لوله پرتوي كاتدي از شيشه است .

2. بين دو الكترود يك ولتاژ قوي برقرار است .

3. درون لوله پرتوي كاتدي مقدار كمي هوا يا گاز ديگري وجود دارد.

4. پرتو ها در اثر برخورد با يك ماده ي فسفر سانس نور سبز رنگي ايجاد مي كنند .

12-كدام گزينه در مورد  آزمايش لوله پرتوي كاتدي نادرست است ؟

1. تغيير نوع گاز درون لوله پرتوي كاتدي منجر به تغيير رنگ پرتو هاي كاتدي مي شود.

2. پرتوي كاتدي وقتي در برابر ميدان الكتريكي قرار مي گيرد به سمت قطب مثبت منحرف مي شود.

3. وقتي گاز يا هوا داخل لوله به طور كامل تخليه شود ، ديگر پرتوي كاتدي از كاتد به آند انتشار پيدا نمي كند.

4. پرتوي كاتدي در يك خط راست از الكترود منفي به الكترود مثبت حركت مي كنند.

13-  ( آزاد رياضي 85 )آزمايش هاي پرتوي كاتدي وجود كدام ذره ها را در اتم ثابت مي نمايد؟

1.پروتون                    2. نوترون                     3. الكترون                  4. عدد جرمي

14- پرتوهاي كاتدي از جنس ………. هستند و در اثر برخورد با ماده ي فلوئورسنت انتهاي لوله نقطه اي به رنگ ……… ايجاد مي كنند.

1. ذره هاي بتا –  آبي        2. الكترون –   سبز         3. الكترون –  آبي            4. ذره هاي بتا – سبز

15-( رياضي 85 ) كدام مورد ، جزو نتايج به دست آمده از بررسي هاي علمي تامسون نيست ؟

1. همه مواد داراي الكترون مي باشند.

2. پرتو هاي كاتدي در مسير مستقيم حركت مي كنند.

3. پرتوهاي كاتدي داراي بار الكتريكي منفي هستند.

4. پديده پرتوزايي با كاهش جرم مادهي پرتو زا همراه است.

16-  اگر در آزمايش لوله پرتوي كاتدي جنس كاتد را از آهن به مس تغيير دهيم ، به كدام يك از نتايج زير مي رسيم؟

1.پرتوي كاتدي به خط راست حركت مي كنند.

2. پرتوهاي كاتدي داراي بار الكتريكي منفي هستند.

3. همه ي مواد دراي الكترون هستند.

4. پرتوهاي كاتدي به هنگام عبور ، گاز رقيق درون لوله را ملتهب مي سازند.

17-  جوزف تامسون با آزمايش هاي  بسيار از طريق لوله پرتوي كاتدي توانست كدام يك از موارد زير را اندازه گيري كند؟

1. تعداد الكترون هاي موجود در اتم                          2. جرم الكترون

3. بار الكترون                                                       4. نسبت بار به جرم الكترون

18-  پس از موفقيت تامسون در اندازه گيري نسبت بار به جرم الكترون ، …………. موفق شد مقدار ……….. الكترون را اندازه بگيرد .به اين ترتيب ………. الكترون نيز با كمك نسبت به دست آمده توسط تامسون محاسبه شد.

1. ميليكان –  جرم –  بار       2. ميليكان-  بار –  جرم

3. رادرفورد –  بار –  جرم      4. رادرفورد –  جرم  –  بار

19- همه ي گزينه هاي زير درست است به جز ………….

1.الكترون نخستين ذره ي زير اتمي شناخته شده است.

2. فارادي توانست با آزمايش ها ي برقكافت الكترون را كشف كند.

3. در لوله ي پرتوي كاتدي ،آند الكترود مثبت است.

4.  ازتغيير جنس الكترود در لوله پرتوي كاتدي مي فهميم همه مواد داراي الكترون هستند.

 

5/5 - (184 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا