شیمی معدنی

ثابت های حاصلضرب انحلال پذیری Ksp

ثابت های حاصلضرب انحلال پذیری
ثابت های حاصلضرب انحلال پذیری

ثابت حاصلضرب انحلال پذیری (Ksp) یا حاصلضرب انحلال پذیری عبارتست از حاصلضرب غللظت مولار یونهای تشکیل دهنده محلول، که هریک با توان ضریب استوکیومتری آن در معادله تعادل نوشته می شوند.

به عنوان مثال اگر ترکیب AaBb در تعادل با محلولش باشد 

AaBb(s) ↔ aA+ + bB

حاصلضرب انحلال پذیری از رابطه زیر بدست می آید:

Ksp(AaBb) = [A+]a∙[B]b
مقدار حاصلضرب انحلال پذیری تنها به دمای نمک تشکیل شده بستگی دارد. مقدار Ksp نشانگر قابلیت حل شدن آن ترکیب می باشد. یک مقدار کوچک Kspمعرف یک ترکیب نامحلول است.

 

Compound Formula Ksp (25 °C)

Aluminium hydroxide Al(OH)3 3×۱۰-۳۴
Aluminium phosphate AlPO4 9.84×۱۰-۲۱
Barium bromate Ba(BrO3)2 2.43×۱۰
Barium carbonate BaCO3 2.58×۱۰
Barium chromate BaCrO4 1.17×۱۰-۱۰
Barium fluoride BaF2 1.84×۱۰
Barium hydroxide octahydrate Ba(OH)2×۸H2O 2.55×۱۰
Barium iodate Ba(IO3)2 4.01×۱۰
Barium iodate monohydrate Ba(IO3)2×H2O 1.67×۱۰
Barium molybdate BaMoO4 3.54×۱۰
Barium nitrate Ba(NO3)2 4.64×۱۰
Barium selenate BaSeO4 3.40×۱۰
Barium sulfate BaSO4 1.08×۱۰-۱۰
Barium sulfite BaSO3 5.0×۱۰-۱۰
Beryllium hydroxide Be(OH)2 6.92×۱۰-۲۲
Bismuth arsenate BiAsO4 4.43×۱۰-۱۰
Bismuth iodide BiI 7.71×۱۰-۱۹
Cadmium arsenate Cd3(AsO4)2 2.2×۱۰-۳۳
Cadmium carbonate CdCO3 1.0×۱۰-۱۲
Cadmium fluoride CdF2 6.44×۱۰
Cadmium hydroxide Cd(OH)2 7.2×۱۰-۱۵
Cadmium iodate Cd(IO3)2 2.5×۱۰
Cadmium oxalate trihydrate CdC2O4×۳H2O 1.42×۱۰
Cadmium phosphate Cd3(PO4)2 2.53×۱۰-۳۳
Cadmium sulfide CdS 1×۱۰-۲۷
Caesium perchlorate CsClO4 3.95×۱۰
Caesium periodate CsIO4 5.16×۱۰
Calcium carbonate (aragonite) CaCO3 6.0×۱۰
Calcium carbonate (calcite) CaCO3 3.36×۱۰
Calcium fluoride CaF2 3.45×۱۰-۱۱
Calcium hydroxide Ca(OH)2 5.02×۱۰
Calcium iodate Ca(IO3)2 6.47×۱۰
Calcium iodate hexahydrate Ca(IO3)2×۶H2O 7.10×۱۰
Calcium molybdate CaMoO 1.46×۱۰
Calcium oxalate monohydrate CaC2O4×H2O 2.32×۱۰
Calcium phosphate Ca3(PO4)2 2.07×۱۰-۳۳
Calcium sulfate CaSO4 4.93×۱۰
Calcium sulfate dihydrate CaSO4×۲H2O 3.14×۱۰
Calcium sulfate hemihydrate CaSO4×۰٫۵H2O 3.1×۱۰
Cobalt(II) arsenate Co3(AsO4)2 6.80×۱۰-۲۹
Cobalt(II) carbonate CoCO3 1.0×۱۰-۱۰
Cobalt(II) hydroxide (blue) Co(OH)2 5.92×۱۰-۱۵
Cobalt(II) iodate dihydrate Co(IO3)2×۲H2O 1.21×۱۰
Cobalt(II) phosphate Co3(PO4)2 2.05×۱۰-۳۵
Cobalt(II) sulfide (alpha) CoS 5×۱۰-۲۲
Cobalt(II) sulfide (beta) CoS 3×۱۰-۲۶
Copper(I) bromide CuBr 6.27×۱۰
Copper(I) chloride CuCl 1.72×۱۰
Copper(I) cyanide CuCN 3.47×۱۰-۲۰
Copper(I) hydroxide Cu2O 2×۱۰-۱۵
Copper(I) iodide CuI 1.27×۱۰-۱۲
Copper(I) thiocyanate CuSCN 1.77×۱۰-۱۳
Copper(II) arsenate Cu3(AsO4)2 7.95×۱۰-۳۶
Copper(II) hydroxide Cu(OH)2 4.8×۱۰-۲۰
Copper(II) iodate monohydrate Cu(IO3)2×H2O 6.94×۱۰
Copper(II) oxalate CuC2O4 4.43×۱۰-۱۰
Copper(II) phosphate Cu3(PO4)2 1.40×۱۰-۳۷
Copper(II) sulfide CuS 8×۱۰-۳۷
Europium(III) hydroxide Eu(OH)3 9.38×۱۰-۲۷
Gallium(III) hydroxide Ga(OH)3 7.28×۱۰-۳۶
Iron(II) carbonate FeCO3 3.13×۱۰-۱۱
Iron(II) fluoride FeF2 2.36×۱۰
Iron(II) hydroxide Fe(OH)2 4.87×۱۰-۱۷
Iron(II) sulfide FeS 8×۱۰-۱۹
Iron(III) hydroxide Fe(OH)3 2.79×۱۰-۳۹
Iron(III) phosphate dihydrate FePO4×۲H2O 9.91×۱۰-۱۶
Lanthanum iodate La(IO3)3 7.50×۱۰-۱۲
Lead(II) bromide PbBr2 6.60×۱۰
Lead(II) carbonate PbCO3 7.40×۱۰-۱۴
Lead(II) chloride PbCl2 1.70×۱۰
Lead(II) chromate PbCrO4 3×۱۰-۱۳
Lead(II) fluoride PbF2 3.3×۱۰
Lead(II) hydroxide Pb(OH)2 1.43×۱۰-۲۰
Lead(II) iodate Pb(IO3)2 3.69×۱۰-۱۳
Lead(II) iodide PbI2 9.8×۱۰
Lead(II) oxalate PbC2O4 8.5×۱۰
Lead(II) selenate PbSeO4 1.37×۱۰
Lead(II) sulfate PbSO4 2.53×۱۰
Lead(II) sulfide PbS 3×۱۰-۲۸
Lithium carbonate Li2CO3 8.15×۱۰
Lithium fluoride LiF 1.84×۱۰
Lithium phosphate Li3PO4 2.37×۱۰
Magnesium ammonium phosphate MgNH4PO4 3×۱۰-۱۳
Magnesium carbonate MgCO3 6.82×۱۰
Magnesium carbonate pentahydrate MgCO3×۵H2O 3.79×۱۰
Magnesium carbonate trihydrate MgCO3×۳H2O 2.38×۱۰
Magnesium fluoride MgF2 5.16×۱۰-۱۱
Magnesium hydroxide Mg(OH)2 5.61×۱۰-۱۲
Magnesium oxalate dihydrate MgC2O4×۲H2O 4.83×۱۰
Magnesium phosphate Mg3(PO4)2 1.04×۱۰-۲۴
Manganese(II) carbonate MnCO3 2.24×۱۰-۱۱
Manganese(II) hydroxide Mn(OH)2 2×۱۰-۱۳
Manganese(II) iodate Mn(IO3)2 4.37×۱۰
Manganese(II) oxalate dihydrate MnC2O4×۲H2O 1.70×۱۰
Manganese(II) sulfide (green) MnS 3×۱۰-۱۴
Manganese(II) sulfide (pink) MnS 3×۱۰-۱۱
Mercury(I) bromide Hg2Br2 6.40×۱۰-۲۳
Mercury(I) carbonate Hg2CO3 3.6×۱۰-۱۷
Mercury(I) chloride Hg2Cl2 1.43×۱۰-۱۸
Mercury(I) fluoride Hg2F2 3.10×۱۰
Mercury(I) iodide Hg2I2 5.2×۱۰-۲۹
Mercury(I) oxalate Hg2C2O4 1.75×۱۰-۱۳
Mercury(I) sulfate Hg2SO4 6.5×۱۰
Mercury(I) thiocyanate Hg2(SCN)2 3.2×۱۰-۲۰
Mercury(II) bromide HgBr2 6.2×۱۰-۲۰
Mercury(II) hydroxide HgO 3.6×۱۰-۲۶
Mercury(II) iodide HgI2 2.9×۱۰-۲۹
Mercury(II) sulfide (black) HgS 2×۱۰-۵۳
Mercury(II) sulfide (red) HgS 2×۱۰-۵۴
Neodymium carbonate Nd2(CO3)3 1.08×۱۰-۳۳
Nickel(II) carbonate NiCO3 1.42×۱۰
Nickel(II) hydroxide Ni(OH)2 5.48×۱۰-۱۶
Nickel(II) iodate Ni(IO3)2 4.71×۱۰
Nickel(II) phosphate Ni3(PO4)2 4.74×۱۰-۳۲
Nickel(II) sulfide (alpha) NiS 4×۱۰-۲۰
Nickel(II) sulfide (beta) NiS 1.3×۱۰-۲۵
Palladium(II) thiocyanate Pd(SCN)2 4.39×۱۰-۲۳
Potassium hexachloroplatinate K2PtCl6 7.48×۱۰
Potassium perchlorate KClO4 1.05×۱۰
Potassium periodate KIO4 3.71×۱۰
Praseodymium hydroxide Pr(OH)3 3.39×۱۰-۲۴
Radium iodate Ra(IO3)2 1.16×۱۰
Radium sulfate RaSO4 3.66×۱۰-۱۱
Rubidium perchlorate RuClO4 3.00×۱۰
Scandium fluoride ScF3 5.81×۱۰-۲۴
Scandium hydroxide Sc(OH)3 2.22×۱۰-۳۱
Silver(I) acetate AgCH3COO 1.94×۱۰
Silver(I) arsenate Ag3AsO4 1.03×۱۰-۲۲
Silver(I) bromate AgBrO3 5.38×۱۰
Silver(I) bromide AgBr 5.35×۱۰-۱۳
Silver(I) carbonate Ag2CO3 8.46×۱۰-۱۲
Silver(I) chloride AgCl 1.77×۱۰-۱۰
Silver(I) chromate Ag2CrO4 1.12×۱۰-۱۲
Silver(I) cyanide AgCN 5.97×۱۰-۱۷
Silver(I) iodate AgIO3 3.17×۱۰
Silver(I) iodide AgI 8.52×۱۰-۱۷
Silver(I) oxalate Ag2C2O4 5.40×۱۰-۱۲
Silver(I) phosphate Ag3PO4 8.89×۱۰-۱۷
Silver(I) sulfate Ag2SO4 1.20×۱۰
Silver(I) sulfide Ag2S 8×۱۰-۵۱
Silver(I) sulfite Ag2SO3 1.50×۱۰-۱۴
Silver(I) thiocyanate AgSCN 1.03×۱۰-۱۲
Strontium arsenate Sr3(AsO4)2 4.29×۱۰-۱۹
Strontium carbonate SrCO3 5.60×۱۰-۱۰
Strontium fluoride SrF2 4.33×۱۰
Strontium iodate Sr(IO3)2 1.14×۱۰
Strontium iodate hexahydrate Sr(IO3)2×۶H2O 4.55×۱۰
Strontium iodate monohydrate Sr(IO3)2×H2O 3.77×۱۰
Strontium oxalate SrC2O4 5×۱۰
Strontium sulfate SrSO4 3.44×۱۰
Thallium(I) bromate TlBrO3 1.10×۱۰
Thallium(I) bromide TlBr 3.71×۱۰
Thallium(I) chloride TlCl 1.86×۱۰
Thallium(I) chromate Tl2CrO4 8.67×۱۰-۱۳
Thallium(I) hydroxide Tl(OH)3 1.68×۱۰-۴۴
Thallium(I) iodate TlIO3 3.12×۱۰
Thallium(I) iodide TlI 5.54×۱۰
Thallium(I) sulfide Tl2S 6×۱۰-۲۲
Thallium(I) thiocyanate TlSCN 1.57×۱۰
Tin(II) hydroxide Sn(OH)2 5.45×۱۰-۲۷
Yttrium carbonate Y2(CO3)3 1.03×۱۰-۳۱
Yttrium fluoride YF3 8.62×۱۰-۲۱
Yttrium hydroxide Y(OH)3 1.00×۱۰-۲۲
Yttrium iodate Y(IO3)3 1.12×۱۰-۱۰
Zinc arsenate Zn3(AsO4)2 2.8×۱۰-۲۸
Zinc carbonate ZnCO3 1.46×۱۰-۱۰
Zinc carbonate monohydrate ZnCO3×H2O 5.42×۱۰-۱۱
Zinc fluoride ZnF 3.04×۱۰
Zinc hydroxide Zn(OH)2 3×۱۰-۱۷
Zinc iodate dihydrate Zn(IO3)2×۲H2O 4.1×۱۰
Zinc oxalate dihydrate ZnC2O4×۲H2O 1.38×۱۰
Zinc selenide ZnSe 3.6×۱۰-۲۶
Zinc selenite monohydrate ZnSe×H2O 1.59×۱۰
Zinc sulfide (alpha) ZnS 2×۱۰-۲۵
Zinc sulfide (beta) ZnS 3×۱۰-۲۳

 

5/5 - (252 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا