نمونه سوال شیمی3

دانلود تست های طبقه بندی شیمی3 فصل دوم

دانلود تست های طبقه بندی شیمی3 فصل دوم برای مشاهده تست های شیمی سوم دبیرستان ترمودینامیک به ادامه مطلب مراجعه کنید

تست هاي ترمو ديناميك

1-      ……… نوعي انرژي است كه به حركت ذره هاي تشكيل دهندة ماده بستگي دارد.

1) انرژي پتانسيل                                     2) انرژي شيميايي

3)  انرژي گرمايي                                      4) هر سه

2-      شاخهاي از ترموديناميك مي باشدكه گرما وانتقال انرژي در واكنشهاي شيميايي را مورد بررسي قرار مي دهد

1) ترموشيمي                                    2) سينتيك

3) الكتروشيمي                                  4) بيوشيمي

3-      مطالعه ي ……… انرژي گرمايي در طي يك …….. و بررسي تغييرات آن و تاثيري كه بر حالت ماده دارد موضوع ترموشيمي ( گرما شيمي ) مي باشد.

1)    کمی – تغيير فيزيكي

2) كيفي – تغيير فيزيكي

3)كمي و كيفي – واكنش شيميايي

4) كمي و كيفي – تغيير فيزيكي

4-      حركت هاي نامنظم ذره هاي سازنده ي يك ماده را …….. مي گويند .

1) حركت براوني                          2) حركت الكتروني

3) حركت گرمايي                         4) حركت چرخشي

5-  كدام عبارت نادرست است ؟

1)      دماي هر جسم معياري از درجه ي گرمي آن است .

2)      هنگام تبديل بخار آب به باران ، مقداري گرما جذب مي شود .

3)      تفاوت دماي دوجسم ، نشانگر تفاوت انرژي جنبشي ذره هاي آنهاست.       ( كنكور رياضي 84 )

4)      انرژي گرمايي ، نوعي انرژي است كه به حركت ذره هاي ماده بستگي دارد.

 

6- مقدار گرماي مورد نياز براي بالا بردن دماي يك گرم آب خالص به اندازة  oC1 مي باشد .

1) cal1                               ۲) Cal 1

3) J 1                                 ۴)  KJ 1

7- ژول انرژي لازم براي بالا بردن كتابي به جرم….. به ارتفاع …… از سطح زمين تعريف مي شود.

1)  10 كيلوگرم – 10 سانتي متر                              2) 1 كيلوگرم – 1 سانتي متر

3)  1  كيلوگرم – 10 سانتي متر                               4) 10 كيلوگرم – 1 سانتي متر

8- يكاي  J.g -1.oC –1  مربوط به كدام يك از عبارتهاي زير مي باشد ؟

1) مقدار گرماي لازم براي افزايش دماي يك مول ماده به اندازة oC 1 مي باشد.

2) مقدار گرماي لازم براي افزايش دماي يك گرم ماده به اندازة oC 1 مي باشد.

3) مقدار گرماي لازم براي افزايش دماي يك  ماده به اندازة oC 1 مي باشد.

4) هر سه

9- از بين يكاهاي زير كدام يك كوچكتر و كدام يك بزرگتر است ؟

1) J  و KJ                                ۲) cal  و Cal

3) J  و Cal                               ۴) cal  و KJ

10- كدام يك از كميتهاي زير به جرم ماده بستگي دارد ؟

1) ظرفيت گرمايي ويژه                              2) ظرفيت گرمايي مولي

3) ظرفيت گرمايي                                    4) هر سه

11- ظرفيت گرمايي ويژة آب ….

1) درحالت جامد و مايع برابر است

2) درحالت جامد بيشتر از مايع است

3) در حالت مايع بيشتر از جامد است

4)بسته به دماي آب ممكن است در حالت مايع بيشتر يا كمتر از حالت جامد باشد

12- دو ليوان آب هردوداراي ml 100 آب مي باشند و دماي ظرف اول oC 50 و ظرف دوم oC 60   مي باشد در اينصورت كدام گزينه درست است ؟

1) ميانگين سرعت حركت مولكولهاي آب در هردو ليوان برابر است

2) ظرفيت گرمايي آب درهردوليوان تقريبابرابر است

3) انرژي گرمايي آب در ليوان اول بيشتر از ليوان دو.م است

4) ظرفيت گرمايي ويژه براي ليوان اول بيشتر از ليوان دوم است

13- دو ليوان يكي داراي ml 50 آب وديگري داراي ml 100 آب مي باشندو دماي آب درهردوليوان برابر است در اين صورت ……..

1) انرژي گرمايي در هردوليوان برابر است

2) ميانگين سرعت حركت مولكولهاي آب در هردو ليوان برابر است

3) ظرفيت گرمايي آب درهردوليوان برابر است

4) ظرفيت گرمايي ويژه براي ليوان دوم بيشتر از ليوان اول است

14- گرماي ويژة سرب  J.g -1.oC –1 129 /0 است . چند ژول گرما لازم است تا دماي g 2 سرب را  از   oC 25/22 به دماي oC ۲۷/۲۵ برساند؟

1)   ۰/۱۲۹                                 2) ۰/۲۰۹۲

3)  ۴۱۸/۴                                  4)  ۴۱۸۴

15- ظرفيت گرمايي g 100 آب چقدر است ؟( ظرفيت گرمايي ويژة آب J.g –1.oC –1 184 /4 مي باشد)

1)  ۲/۰۹۲                                     2)  ۰/۲۰۹۲

3)  ۴۱۸/۴                                       4)  4184

16-ظرفيت گرمايي ويژة نيكل  J.g –1.oC –1 444 /0  است.اگر J 8/88 گرما به نمونه ا ي از نيكل به

جرم g 10 كه در دماي 10 درجة سانتي گراد است بدهيم دماي نهايي آن چقدر خواهد شد ؟

1) 15                                      2) 25

3) 30                                      4) 40

17- نمونه هايي با جرم برابر از فلزهاي زير را در آب جوش قرار مي دهيم تا با آب همدما شوند. سپس هر فلز را در يك ليوان آب با حجم و دماي يكسان قرار مي دهيم . بعد از گذشت دو دقيقه دماي آب را در ليوانها اندازه مي گيريم . كدام گزينه در مورد دماي آب ليوانهاي حاوي فلزها درست است .

1)  Au > Cu > Ag > Fe                                                  فلز       ظرفيت گرمايي ويژه

2) Ag > Fe > Au > Cu                                                  Cu              ۰/۳۸

3) Cu > Au > Ag > Fe                                                  Fe               ۰/۴۵

4) Fe > Cu > Ag > Au                                                  Au              ۰/۱۳

Ag               ۰/۲۴

18- كدام يك از گزينه هاي زير درست است ؟

1) چگالي ، ظرفيت گرمايي و دما خواص مقداري مي باشند.

2) چگالي و ظرفيت گرمايي خواص شدتي و دما خواص مقداري مي باشد.

3) چگالي ودما خواص مقداري و  ظرفيت گرمايي خواص شدتي مي باشد.

4)چگالي ودما خواص شدتي  و  ظرفيت گرمايي خواص  مقداري مي باشد.

19- كداميك شدتي است ؟

1) ظرفيت گرمايي مولي                                    2) جرم جسم

3) حجم جسم                                                 4) انرژي دروني

 

20- سامانه أي كه با محيط خود مبادله ي ماده و انرژي دارد سامانه ي …… و سامانه أي كه با محيط خود مبادله ي ماده و انرژي ندارد ….. .. ناميده مي شود.

1) باز – بسته                        2) باز – ايزوله

3) ايزوله – باز                        4) ايزوله – بسته

21- يك ليوان پرازآب داغ و يك فلاسك آب جوش و يك بادكنك به ترتيب چه نوع سامانه أي  مي باشد؟

1) باز – بسته- بسته                             2) باز – منزوي – بسته

3) باز – منزوي – منزوي                         4) بسته – منزوي – منزوي

22- كدام رابطه در باره ي مقدار تغييرات انرژي دروني (DE) يك سيستم (سامانه) درست است ؟

1) DE = qp                           ۲)= -pDW DE

3) = q + W DE                      ۴)= q + pDW DE            (  كنكور تجربي و رياضي 84)

23- هنگامي كه سيستم برروي محيط كار انجام مي دهد و از محيط پيرامون خود گرما دريافت

مي كند علامت كار و گرما به ترتيب چگونه است ؟

1) منفي ،  منفي                              2) منفي ، مثبت

3) مثبت ، مثبت                                4) مثبت ، منفي

24- به مجموع انرژي پتانسيل و انرژي جنبشي ذره هاي تشكيل دهندة ماده يك ماده مي گويند .

1) آنتالپي                                   2) انرژي شيميايي

3) انرژي دروني                            4) انرژي گرمايي

25- در واكنش   3Mg + N۲   ——->    Mg3N2      تغيير انرژي دروني سيستم به ازاي تشكيل 2مول Mg3N2   كدام است ؟

1) E2-E1                                    ۲) E2-E1 2

3) 2E2 – 2E1                              ۴) ( E2- E1 )

26- در واكنش 2H2 + O2  ——->   2H2O      تغيير انرژي دروني سيستم به ازاي تشكيل 1مول H2O كدام است ؟

1) E2-E1                                   ۲) E2-E1 2

3) 2E2 – 2E1                            ۴) ( E2- E1 )

27- در واكنش 2C2H6(g) + 7O2(g)    ——->   4CO2(g) + 6H2O(g)    علامتDV   P ، q و W به ترتيب كدام است ؟

1) منفي ، مثبت ، منفي                               2) مثبت ، منفي ، مثبت

3) منفي ،منفي ، منفي                              4) مثبت ، منفي ،منفي

28- در واكنش A   ——->  B گرما آزاد مي شود . بدين ترتيب اين واكنش را …… مي نامند در واكنش هايي از اين نوع آنتالپي واكنش دهنده ها از فرآورده ها ….. و علامت DH …..است.

1) گرماده – بيشتر – منفي                               2) گرماگير – بيشتر – منفي

3) گرماده – كمتر – مثبت                                 4) گرماگير – كمتر – مثبت

29- در سوختن بنزين در موتور اتومبيل و ظرف سرباز كدام مورد صحيح است ؟

1) در موتور اتومبيل تغيير انرژي دروني بيشتر به صورت كار وكمتر به صورت گرما ظاهر مي شود

2) در موتور اتومبيل تغيير انرژي دروني بيشتر به صورت گرماوكمتر به صورت كار ظاهر مي شود

3) در ظرف سرباز تمامي تغيير انرژي دروني به صورت كار ظاهر مي شود

4) در ظرف سرباز تغيير انرژي دروني بيشتر به صورت كار وكمتر به صورت گرما ظاهر مي شود

30-  در واكنش  3H2(g) + N2(g)  ——->   2NH3(g)    علامت w ……. بوده و كار انجام شده را كار …….. مي گويند.

1) مثبت ، ناشي از انبساط                              2) منفي ، ناشي از انبساط

3) مثبت ، ناشي از انقباض                              4) منفي، ناشي از انقباض

31- در واكنش   CH۴(g) + 2O2(g)    ——->    CO2(g) + 2H2O(g) كار انجام شده ………… است.

1) ناشي از انبساط                                    2) ناشي از انقباض

3) صفر                                                    4) برابر q

32- اگر سوختن بنزين در يك ظرف سربسته(بدون تغيير حجم) انجام شود تغييرات انرژي دروني كدام است ؟

1) q                                      ۲) w

3) w + q                                  ۴) q – w

33- اگر كيسه اي پلاستيكي و يخ خشك موجود در آن را يك سيستم تصور كنيم و كتابي را بر روي اين سيستم قرار دهيم ، در اين صورت كيسه به تدريج پر از گاز مي شود . در اين فرآيند همزمان با ……… گرما توسط سيستم ، كار توسط …… روي …….. انجام شده است .

1) آزاد شدن – محيط – سيستم                        2) جذب – سيستم – محيط

3) آزاد شدن– سيستم   –  محيط                      4) جذب   –  محيط –  سيستم

34- ظرف شمارة 1 حاوي آب داغ و ظرف شمارة 2 حاوي يخ مي باشد . اگر اين دو ظرف را در دماي محيط قرار دهيم علامت DE  در اين دو سيستم كدام است ؟

1) در ظرف 1 منفي – در ظرف 2 مثبت                    2) در هر دو ظرف مثبت

3) در هر دو ظرف منفي                                      4) در ظرف 1 مثبت – در ظرف 2 منفي

35- در واكنش  Zn(s) + 2HCl(aq)   ——->  ZnCl2(aq) + H2(g)    سيستم مورد نظر به گونه اي است كه بين سيستم و محيط مبادلة گرما صورت نمي گيرد در اين صورت تغيير انرژي دروني به صورت …… ظاهر مي شود و علامت DE ………   مي باشد . ( واكنش در يك پيستون متحرك انجام مي شود)

1) گرما – مثبت                                   2) گرما و كار – مثبت

3) كار – منفي                                   4) گرما و كار – منفي

36- كدام يك تابع حالت مي باشد ؟

1) DE                                          ۲) DH

3) DS                                          ۴) هر سه

37- اگر براي انجام فرآيندي مسيرهاي متفاوتي وجودداشته باشد كدام نتيجه گيري نادرست است؟

1)      تغيير انرژي دروني سيستم در تمام مسيرها يكسان است .

2)      تغيير انرژي دروني سيستم يك تابع حالت است.

3)      تغييردر انرژي دروني يك سيستم به مسير انجام فرآيند بستگي ندارد.

4)      تغييردر انرژي دروني درهرمسير مخصوص به خود وبامسيرهاي ديگر متفاوت است.

38- كدام يك تابع حالت نمي باشد ؟

1) q                                               ۲) حجم

3) دما                                           4) فشار

39- براي واكنشي كه در حجم ثابت انجام مي شود q برابر است با :

1) DH                                       ۲) DE

3) DS                                      ۴) w

40- براي واكنشي كه در فشار ثابت انجام مي شود q برابر است با :

1) DE                                     ۲) DS

3) DH                                    ۴) GD

4.8/5 - (258 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا