خانه / بایگانی برچسب: Al2O3

بایگانی برچسب: Al2O3

دانلودمقاله سنتزنانوکاتالیستal2o3

دانلودمقاله سنتزنانوکاتالیستal2o3 در این تحقیق، نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3به روش تلقیح و با غلظت-های متفاوت فلوئور برای حذف تیوفن از سوخت های هیدروکربنی سنتز شد. خواص فیزیکی- شیمیایی نانوکاتالیست های سنتزی توسط روش های آنالیز دستگاهی XRD، FESEM، BETو FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه فلوئور (۱ درصد وزنی) …

ادامه مطلب