نانو

  • مقیاس نانو

    سازمان بین‌المللی استانداردها یک متر را بدین گونه تعریف کرده است: طولی که توسط نور در خلأ در بازه زمانی…

    بیشتر بخوانید »