مفهوم مول

  • مفهوم مول

    مفهوم مول  برای محاسبات کمی نمی توان از یک عدد مولکول یا اتم استفاده کرد . چراکه اتم ها و…

    بیشتر بخوانید »