خانه / بایگانی برچسب: روش نامگذاری کربوکسیلیک اسیدها

بایگانی برچسب: روش نامگذاری کربوکسیلیک اسیدها

کربوکسیلیک اسیدها

کربوکسیلیک اسیدها دسته ای از ترکیب های آلی هستند که یک یا چند گروه عاملی کربوکسیل«COOH-» در آن ها یافت می شود.متانوییک اسید HCOOH ساده ترین و اتانوییک اسیدCH3COOH آشناترین آن هاست.کربوکسیلیک اسیدهای سبک (حداکثر تا چهار اتم کربن)به خوبی در آب حل می شودولی با افزایش طول زنجیره کربنی …

ادامه مطلب