روش تولید آميدها

  • آميدها

    آميدها نگاه کلی آمیدها ، جزو مشتقات عاملی اسیدهای کربوکسیلیک‌ می‌باشند. یعنی بجای گروه هیدروکسیل اسید در RCOOH ، یک…

    بیشتر بخوانید »