ايزومرهاي D

  • ايزومرهاي D

    L- آمینواسیدها در سیستم های بیولوژیك نقش حیاتی را ایفا می كنند، اما وجود D – آمینواسیدها شاید وضعیت را…

    بیشتر بخوانید »