خانه / بایگانی برچسب: اثر دما بر pH

بایگانی برچسب: اثر دما بر pH

اثر دما بر PH آب خالص

از نظر ماهیت اسید و بازی، آب خالص یك ماده خنثی می باشد . به دلیل این كه در آب خالص، در اثر خود یونش آب غلظت یونهای هیدرونیوم +H3O و هیدروكسید –OH ، با هم برابر است . در دمای 25 درجه سلسیوس غلظت هر یك از یونهای مورد …

ادامه مطلب