آلدئیدها

  • آلدئیدها

    آلدئیدها ریشه لغوی کلمه آلدئید (Aldehyde) از دو واژه الکل (Alcohal) و هیدروژن‌گیری (dehydrogenation) گرفته شده است. هرگاه از الکل نوع…

    بیشتر بخوانید »