آزمایش ساخت تولوئن

  • تهیه تولوئن

    هدف آزمایش تهیه یکی از مشتقات بنزن از گروه آرماتیکها تئوری آزمایش آروماتیکها ، دسته وسیعی از ترکیبات که شامل…

    بیشتر بخوانید »