کتاب آموزش گام به گام شیمی + تمرین و سوال چاپ 2020

29,900 تومان

دانلود کتاب آموزش گام به گام شیمی + تمرین و سوال Let’s Review Regents: Chemistry—Physical Setting, Revised Edition شامل آموزش مبانی و اصول پایه شیمی دبیرستان همراه با سوال و تست های طبقه بندی و پاسخ است. کتاب در سال 2020 توسط Albert S. Tarendash M.S نوشته شده و تمامی مباحث پایه شیمی پایه و دبیرستان را شامل می شود. این کتاب در 15 فصل تمامی مفاهیم پایه شیمی را مورد بررسی و آموزش قرار داده است.

فهرست مطالب

 • 1. Introduction to Chemistry
 • 1.1 Chemistry Is . . . ?
 • 1.2 Matter and Energy
 • 1.3 Measurement and the Metric System
 • 1.4 Metric Prefixes
 • 1.5 Scientific Notation
 • 1.6 Volume and Density
 • 1.7 Reporting Measured Quantities
 • 1.8 Solving Problems End-of-Chapter Questions
 • 2. Atoms, Molecules, and Ions
 • 2.1 Introduction to the Atomic Model of Matter
 • 2.2 Development of the Early Models of the Atom
 • 2.3 The Current View of Atomic Structure
 • 2.4 Identifying Elements: Names, Symbols, and Atomic Numbers
 • 2.5 Neutrons, Isotopes, and Mass Numbers
 • 2.6 Molecules
 • 2.7 Ions
 • End-of-Chapter Questions
 • 3. Formulas, Equations, and Chemical Reactions
 • 3.1 Chemical Formulas
 • 3.2 Writing and Naming Chemical Formulas
 • 3.3 Chemical Equations3.4 Balancing a Chemical Equation
 • 3.5 Classifying Chemical Reactions
 • Section II—Additional Material
 • 3.1A Other Ways of Naming Ionic Compounds
 • End-of-Chapter Questions
 • 4. Chemical Calculations
 • 4.1 Introduction
 • 4.2 Average Atomic Mass
 • 4.3 The Formula Mass of a Substance
 • 4.4 The Mole Concept and Molar Mass
 • 4.5 Problems Involving a Single Substance
 • 4.6 Problems Involving Chemical Equations
 • Section II—Additional Material
 • 4.1A Converting Between Moles and Numbers of Particles
 • 4.2A Empirical Formula from Percent Composition
 • 4.3A Mole-Mass Problems
 • 4.4A Mass-Mass Problems
 • 4.5A Percent Yield
 • 4.6A Limiting Reactants
 • End-of-Chapter Questions
 • 5. Energy and Chemical Reactions
 • 5.1 Energy and Its Measurement
 • 5.2 Heat of Reaction
 • 5.3 Potential Energy Diagrams
 • 5.4 Spontaneous Reactions
 • Section II—Additional Material
 • 5.1A Additional calorimetry problems
 • 5.2A Transfer of Energy and Equilibrium Temperature
 • 5.3A The Role of Energy in Chemical Reactions
 • 5.4A Additional Aspects of Heats of Reaction
 • 5.5A The Second Law of Thermodynamics
 • End-of-Chapter Questions
 • 6. The Phases of Matter
 • 6.1 Introduction
 • 6.2 Gases
 • 6.3 The Gas Laws
 • 6.4 The Kinetic-Molecular Theory (KMT) of Gas Behavior
 • 6.5 Liquids
 • 6.6 Solids
 • 6.7 Change of Phase
 • Section II—Additional Material
 • 6.1A Measuring Gas Pressure in the Laboratory
 • 6.2A The Ideal (Universal) Gas Law
 • 6.3A The Density of an Ideal Gas at STP
 • 6.4A Gases and Chemical Reactions
 • 6.5A Dalton’s Law of Partial Pressures
 • 6.6A Graham’s Law of Effusion (Diffusion)
 • 6.7A Gases Collected over Water
 • 6.8A Additional Fusion and Vaporization Problems
 • 6.9A Phase Diagrams
 • End-of-Chapter Questions
 • 7. Nuclear Chemistry
 • 7.1 Nuclear Particles
 • 7.2 Nuclear Equations
 • 7.3 Natural Radioactivity and Radioactive Decay
 • 7.4 Half-Life
 • 7.5 Uses of Radioisotopes
 • 7.6 Induced Nuclear Reactions
 • 7.1A The Uranium-238 Decay Series
 • 7.2A Isomeric Transition
 • 7.3A Detection and Measurement of Radioactivity
 • 7.4A Solving Radioactive Decay Problems
 • 7.5A Particle Accelerators
 • 7.6A Fission Reactors
 • End-of-Chapter Questions
 • 8. The Electronic Structure of Atoms
 • 8.1 Introduction
 • 8.2 The Bohr Model of the Atom
 • 8.3 The Modern (Wave-Mechanical) Model
 • 8.4 Valence Electrons
 • 8.5 Lewis Structures (Electron-Dot Diagrams)
 • Section II—Additional Material
 • 8.1A Atomic Orbitals and Sublevels
 • 8.2A Electron Configurations of Atoms
 • 8.3A Lewis Structures and Atomic Orbitals
 • End-of-Chapter Questions
 • 9. Chemical Periodicity
 • 9.1 Introduction
 • 9.2 The Periodic Table in History
 • 9.3 The Modern Periodic Table
 • 9.4 Properties Associated with Periodicity
 • 9.5 Variation of Periodic Properties Among the Elements
 • 9.6 The Chemistry of the Representative Groups
 • 9.7 The Chemistry of a Period
 • 9.1A Sublevels and the Periodic Table
 • 9.2A Successive Ionization Energies
 • 9.3A Electron Affinity
 • 9.4A Additional Aspects of First Ionization Energy
 • 9.5A Variation of Successive Ionization Energies
 • 9.6A Synthetic Elements
 • 10. Chemical Bonding and Molecular Shape
 • 10.1 Bonding and Stability
 • 10.2 Ionic Bonding
 • 10.3 Covalent Bonding10.4 Electronegativity and Bonding
 • 10.5 Drawing the Lewis Structures of Covalent Molecules and Polyatomic Ions
 • 10.6 Network Solids
 • 10.7 Metallic Substances
 • 10.8 Dipoles and Polar Molecules
 • 10.9 Polarity and Molecular Symmetry
 • 10.10 Intermolecular Forces
 • 10.11 Physical and Chemical Properties of Bonded Substances: A Summary
 • 10.1A Resonance Structures
 • 10.2A Additional Topics in Bonding
 • 11. Organic Chemistry
 • 11.1 Organic Chemistry Is . . . ?
 • 11.2 Comparison of Organic and Inorganic Compounds
 • 11.3 Hydrocarbons and Homologous Series
 • 11.4 Functional Groups
 • 11.5 Organic Reactions
 • 11.1A Stereoisomerism
 • 11.2A The Benzene Series
 • 11.3A Primary, Secondary, and Tertiary Alcohols
 • 11.4A Dihydroxy and Trihydroxy Alcohols
 • 11.5A Types of Polymerization
 • End-of-Chapter Questions
 • 12. Solutions and Their Properties
 • 12.1 A Solution Is . . . ?
 • 12.2 Saturated and Unsaturated Solutions
 • 12.3 Solubility
 • 12.4 Concentrations of Solutions
 • 12.5 Effect of the Solute on the Solvent12.6 Behavior of Electrolytes in Solution
 • 12.1A Mole Fraction
 • 12.2A Molality
 • 12.3A Dilution of Stock Solutions
 • 12.4A Solutions and Chemical Equations
 • 12.5A Calculating the Freezing and Boiling Points of Solutions
 • 12.6A Suspensions and Colloidal Dispersions
 • End-of-Chapter Questions
 • 13. Kinetics and Equilibrium
 • 13.1 Chemical Kinetics
 • 13.2 Reversible Reactions and Dynamic Equilibrium
 • 13.3 Phase Equilibrium
 • 13.4 Solution Equilibrium
 • 13.5 Chemical Equilibrium
 • 13.1A The Common-Ion Effect
 • 13.2A Heterogeneous Equilibrium
 • 13.3A The Equilibrium Constant (Keq)
 • 13.4A Problems Involving the Equilibrium Constant
 • 13.5A Applications of Chemical Equilibrium
 • End-of-Chapter Questions
 • 14. Acids and Bases
 • 14.1 Operational Definitions of Acids and Bases
 • 14.2 Arrhenius Definitions of Acids and Bases
 • 14.3 Acid–Base Titration
 • 14.4 Brønsted–Lowry Definitions of Acids and Bases
 • 14.5 The pH Scale of Acidity and Basicity
 • 14.6 Acid–Base Indicators
 • 14.1A Amphiprotic (Amphoteric) Substances
 • 14.2A Acid–Base Equilibria
 • 14.3A Conjugate Acid–Base Pairs14.4A Neutralization (Revisited)
 • 14.5A Strengths of Conjugate Acid–Base Pairs
 • 14.6A Ionization Constants of Acids and Bases (Ka and Kb)
 • 14.7A Ionization Constant of Water (Kw)
 • 14.8A A More Detailed Look at pH and pOH
 • 14.9A Hydrolysis of Salts in Aqueous Solutions
 • 14.10A Acid–Base Properties of Oxides
 • 14.11A Lewis Definitions of Acids and Bases
 • End-of-Chapter Questions
 • 15. Reduction-Oxidation (Redox) and Electrochemistry
 • 15.1 What are Oxidation and Reduction?
 • 15.2 Formal Definitions of Oxidation and Reduction
 • 15.3 Redox Equations
 • 15.4 Spontaneous Redox Reactions
 • 15.5 Electrochemical Cells
 • 15.1A Balancing Redox Equations by the Half-Reaction Method
 • 15.2A Balancing Redox Equations by the Ion–Electron Method
 • 15.3A Half-Cell Potentials and Cell Voltage
 • 15.4A The Standard Hydrogen Half-Cell
 • 15.5A Electrolysis of Water and Aqueous NaCl (Brine)
 • 15.6A Electroplating
 • 15.7A Additional Applications of Redox and Electrochemistry
 • End-of-Chapter Questions
 • 16. The Chemistry Laboratory
 • 16.1 Introduction
 • 16.2 Safety Procedures
 • 16.3 Using Measuring Devices
 • 16.4 Basic Laboratory Skills
 • 16.5 Identification of Common Laboratory Apparatus
 • 16.6 Basic Laboratory Activities
 • 16.7 The Role of Colors in Identifying Substances
 • 16.8 Guidelines for Laboratory Reports
 • End-of-Chapter Questions

مشخصات کتاب

عنوان فارسی کتاب: آموزش گام به گام شیمی + تمرین و سوال
نویسنده(ها): Albert S. Tarendash M.S
سال انتشار: 2020
زبان نوشتاری: انگلیسی
شابک: 9781506253947, 1506253946, 9781506278254
تعداد صفحات: 1381 صفحه
فرمت کتاب: PDF
حجم فایل فشرده: 14.4 مگابایت

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب آموزش گام به گام شیمی + تمرین و سوال چاپ 2020”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن