کتاب کاوش در شیمی: ارتباط با زندگی روزمره

79,900 تومان

دانلود کتاب Exploring chemistry: Connections to everyday life by Matthew E. Johll کاوش در شیمی: ارتباط با زندگی روزمره. هر فصل در چارچوب یک مطالعه موردی است که به دانشجویان کمک می کند آنچه را که می آموزند به موقعیت های زندگی واقعی متصل کنند. به عنوان مثال، دانشجویان با یادگیری در مورد توسعه داروهای شیمی درمانی قدرتمند جدید، فن آوری های جدید برای غربالگری مسافران خطوط هوایی و ایجاد پلیمرهای زیست تخریب پذیر، روی موضوعات اغلب دشوار ساختار مولکولی، قوانین گاز، و شیمی آلی کار می کنند.

فهرست مطالب کتاب

 • CHAPTER 1 Understanding Our World with Chemistry
 • Case Study: Exploring Our Water Supply
 • Welcome
 • Chemistry, the Global Society, and You
 • Matter and Its Forms
 • The Periodic Table
 • In the Lab: Thin-Layer Chromatography
 • Learning the Language of Chemistry
 • The Most Important Skill of a Scientist: Observation
 • Critical Thinking and the Scientific Method
 • Case Study Finale: Exploring Our Water Supply
 • CHAPTER 2 Matter: Properties, Changes and Measurements
 • Case Study: Exploring Evidence from a Crime Scene
 • 1 Reactions, Properties, and Changes
 • 2 Mass, Weight, and Units
 • 3 Mathematics of Unit Conversions
 • 4 Errors and Estimates in Laboratory Measurements: Significant Figures
 • 5 Mathematics of Significant Figure Calculations
 • 6 Experimental Results: Accuracy and Precision
 • 7 Density Measurements
 • 8 Mathematics of Density Measurements
 • 9 How to Analyze Glass and Soil: Using Physical Properties
 • 10 Case Study Finale: Exploring Evidence from a Crime Scene
 • CHAPTER 3 Understanding Atoms
 • Case Study: Exploring Historical Climate Change
 • 1 Origins of the Atomic Theory: Ancient Greek Philosophers
 • 2 Foundations of a Modern Atomic Theory
 • 3 Dalton’s Atomic Theory
 • 4 Atomic Structure: Subatomic Particles
 • 5 Nature’s Detectives: Isotopes
 • 6 Atomic Mass: Isotopic Abundance and the Periodic Table
 • 7 Mathematics of Isotopic Abundance and Atomic Mass
 • 8 Atomic Structure: Electrons and Emission Spectra
 • 9 Mathematics of Light
 • 10 Atomic Structure: Electron Orbitals
 • 11 Electron Configurations
 • In the Lab: Scanning Electron Microscopy
 • 12 Case Study Finale: Exploring Historical Climate Change
 • CHAPTER 4 Bonding and Reactions
 • Case Study: Exploring the Chemistry of a Poison
 • 1 Regions of the Periodic Table
 • 2 Types of Compounds: Covalent Compounds
 • 3 Types of Compounds: Ionic Compounds
 • 4 Common Names and Diatomic Elements
 • 5 Basics of Chemical Reactions
 • 6 Balancing Chemical Equations
 • 7 Mathematics of Chemical Reactions: Mole Calculations
 • 8 Mathematics of Chemical Reactions: Stoichiometry Calculations
 • 9 Types of Reactions
 • 10 Mathematics of Chemical Reactions: Limiting Reactants and Theoretical Yields
 • In the Lab: Spectrophotometry
 • 11 Case Study Finale: Exploring the Chemistry of a Poison
 • CHAPTER 5 Chemistry of Bonding: Structure and Function of Drug Molecules
 • Case Study: Exploring Chemotherapy Drugs
 • 1 Nature of Covalent Bonds
 • 2 Lewis Structures of Ionic Compounds
 • 3 Lewis Structures of Covalent Compounds
 • 4 Resonance Structures
 • 5 VSEPR Theory
 • 6 Polarity of Bonds and Molecules
 • 7 Molecular Geometry of Fats and Oils
 • 8 Drug Receptors and Brain Chemistry
 • In the Lab: Immunoassay Methods
 • 9 Case Study Finale: Exploring Chemotherapy Drugs
 • CHAPTER 6 Aqueous Solutions: Part I
 • Case Study: Exploring Chemistry in the Kitchen
 • 1 Aqueous Solutions
 • 2 Solution Properties
 • 3 Solubility
 • 4 Mathematics of Solutions: Concentration Calculations
 • 5 Acid Chemistry
 • 6 Base Chemistry
 • 7 Neutralization Reactions
 • 8 The pH Scale and Buffers
 • 9 Mathematics of Solutions: Calculating pH
 • 10 Net Ionic Reactions
 • 11 Case Study Finale: Exploring Chemistry in the Kitchen
 • CHAPTER 7 Aqueous Solutions: Part II
 • Case Study: Exploring Antibiotics and Drug-Resistant Infections
 • 1 Intermolecular Forces and Surface Tension
 • 2 Types of Intermolecular Forces
 • 3 Mixed Intermolecular Forces
 • 4 The Process of Dissolution
 • 5 Rate of Dissolving Soluble Compounds
 • 6 Colligative Properties: Boiling Point of Solutions
 • 7 Mathematics of Boiling Point Elevation
 • 8 Colligative Properties: Freezing Point of Solutions
 • 9 Mathematics of Freezing Point Depression
 • 10 Colligative Properties: Osmosis
 • 11 Mathematics of Osmotic Pressure
 • In the Lab: HPLC
 • 12 Case Study Finale: Exploring Antibiotics and Drug-Resistant Infections
 • CHAPTER 8 Organic Chemistry and Polymers
 • Case Study: Exploring Biodegradable Polymers
 • 1 Introduction to Organic Chemistry
 • 2 Alkanes
 • 3 Alkenes and Alkynes
 • 4 Branched Isomers
 • 5 Cyclic Compounds
 • 6 Ethers, Ketones, and Esters
 • 7 Amines
 • 8 Alcohols, Aldehydes, and Carboxylic Acids
 • 9 How to Extract Organic Compounds: Solubility and Acid–Base Properties
 • In the Lab: Infrared Spectroscopy
 • 10 Case Study Finale: Exploring Biodegradable Polymers
 • CHAPTER 9 Chemistry of Fire and Heat
 • Case Study: Exploring the Chemistry of Fire and Arson
 • 1 The Chemistry of Fire
 • 2 Combustion Reactions
 • 3 Redox Reactions
 • 4 Thermochemistry of Fire
 • 5 Heat Capacity and Phase Changes
 • 6 Mathematics of Heat Capacity
 • 7 The First Law of Thermodynamics and Calorimetry
 • 8 Mathematics of Calorimetry
 • 9 Petroleum Refinement
 • In The Lab: Gas Chromatography
 • 10 Case Study Finale: Exploring the Chemistry of Fire and Arson
 • CHAPTER 10 Chemistry of Explosions
 • Case Study: Exploring Airport Security
 • 1 Explosives 101
 • 2 Redox Chemistry of Explosives
 • 3 Kinetic-Molecular Theory of Gases
 • 4 Gas Laws
 • 5 Mathematics of the Gas Laws
 • 6 The Combined and Ideal Gas Laws
 • 7 Mathematics of the Combined and Ideal Gas Laws
 • 8 Mathematics of Advanced Ideal Gas Law Problems
 • 9 Detection of Explosives: Dalton’s Law of Partial Pressures
 • In the Lab: Mass Spectroscopy
 • 10 Case Study Finale: Exploring Airport Security
 • CHAPTER 11 Applications of Chemical Kinetics
 • Case Study: Investigating Green Chemistry
 • 1 Introduction to Chemical Kinetics
 • 2 Collision Theory
 • 3 Kinetics and Temperature
 • 4 Kinetics and Catalysts
 • 5 Zero-Order Reactions
 • 6 First-Order Reactions
 • 7 Half-Life
 • 8 Case Study Finale: Investigating Green Chemistry
 • CHAPTER 12 Nuclear Chemistry: Energy, Medicine, Weapons, and Terrorism
 • Case Study: Exploring Nuclear Power
 • 1 The Discovery of Natural Radioactivity
 • 2 Radiation Types and Hazards
 • 3 Balancing Nuclear Equations
 • 4 Half-Lives and Risk Assessment
 • 5 Medical Applications of Nuclear Isotopes
 • 6 Investigative Application of Carbon-14
 • 7 Nuclear Power
 • 8 Military Uses of Nuclear Isotopes
 • 9 Nuclear Transmutations
 • 10 Nuclear Terrorism
 • In the Lab: Neutron Activation Analysis
 • 11 Case Study Finale: Exploring Nuclear Power
 • CHAPTER 13 Chemical Equilibrium
 • Case Study: Exploring Athletic Performance
 • 1 Chemical Equilibrium
 • 2 Dynamic Equilibrium
 • 3 Values of the Equilibrium Constant
 • 4 Le Chatelier’s Principle
 • 5 Solubility Equilibrium
 • 6 Mathematics of Equilibrium
 • 7 Chemistry of Poisons
 • 8 Case Study Finale: Exploring Athletic Performance
 • CHAPTER 14 Introduction to Biochemistry
 • Case Study: Exploring Genetically Modified Food
 • 1 Lipids: Fats, Waxes, and Oils
 • 2 Carbohydrates
 • 3 Proteins
 • 4 DNA Basics
 • 5 DNA Analysis
 • 6 Mitochondrial DNA
 • 7 Genetic Genealogy
 • 8 Case Study Finale: Exploring Genetically Modified Food

مشخصات کتاب

 • عنوان فارسی کتاب: کاوش در شیمی: ارتباط با زندگی روزمره
 • نویسنده(ها): Matthew Johll
 • سال انتشار: 2012
 • زبان نوشتاری: انگلیسی
 • شابک: 1464127816, 9781464127816, 1464125198, 9781464125195, 1464125244, 781464125249, 1464139261, 9781464139260, 1464104786, 9781464104787
 • تعداد صفحات: 502 صفحه
 • فرمت کتاب: PDF
 • حجم فایل فشرده: 27.3  مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب کاوش در شیمی: ارتباط با زندگی روزمره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا