شعر شیمی

شعر طنز شیمی با موضوع اسیدها و بازها و تعادل های شیمیایی

شعر شیمی

شعر طنز شیمی با موضوع اسیدها و بازها و تعادل های شیمیایی شعر طنز شیمی درباره سرگذشت تاریخچه اسید ها و بازها و همین طور تعادل های شیمیایی ،آلکان ها و اصل لوشاتلیه که به صورت زیبایی سروده شده است را در ادامه مطالعه نمایید

ادامه مطلب