گزارش کار اندازه گیری یون یدید و محاسبه حاصلضرب انحلال پذیری