کتاب بیوالکتروشیمی اصول، تکنیک های تجربی و برنامه های کاربردی