جواب چرا روی سطح خیابان ها و جاده های یخ زده، نمک می پاشند