جواب آزمایش چگونه یون ها را در محلول شناسایی کنیم؟