جواب آزمایش هنگام انجام واکنش های شیمیایی چه اتفاقی می افتد