جواب آزمایش فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد