جواب آزمایش آیا کاتالیزگرهای زیستی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند