تهيه تری پتاسيم هگزانيترو کبالت و مطالعه واکنش های آن