نمونه سوال شیمی2

دانلود سوالات شیمی2 فصل چهارم

دانلود سوالات شیمی2 فصل چهارم برای دانلودسوال هاي تشريحي بخش چهارم  شيمي 2 به ادامه مطلب از سایت جم شیمی مراجعه کنید.

1- آزاد شدن انرژي در هنگام تشكيل يك پيوند به چه چيزهايي اشاره مي كند؟

2- پيوند كووالانسي را تعريف كنيد .

  3- چرا دو اتم هيدروژن با هم پيوند مي دهند؟

4- طول پيوند را تعريف كنيد.

5- پيوند كووالانسي قطبي را تعريف كنيد.

6-  پيوند كووالانسي غير قطبي را تعريف كنيد.

7- پيوند يوني را تعريف كنيد.

8- روش نمايش الكترون – نقطه اي را توضيح دهيد.

9- الكترون ظرفيت را تعريف كنيد.

10- نمايش الكترون – نقطه اي ( لوويس) H2 , Cl2 , HCl را رسم كنيد.

11- جفت الكترون ناپيوندي را تعريف كنيد.

12- پيوند ساده يا يگانه را تعريف كنيد.

13- ساختار لوويس(الكترون – نقطه اي) مولكول هاي زير ار رسم كنيد.

الف- ب- تتراكلرو متان( CH­4)    پ- نيتروژن(N2)     پ- هيدروژن سيانيد(HCN)

14- پيوند داتيو(كئوردينانس) را تعريف كنيد.

15- تعداد الكترون هاي ظرفيت را براي اتمي با آرايش الكتروني زير بنويسيد.

الف- 1S2 , 2S2 , 2P6 , 3S2 , 3P4            ب- 1S2 , 2S2                ج- 1S2 , 2S2 , 2P6 , 3S2 , 3P5

16- ساختار لوويس گونه هاي زير را رسم كنيد.

الف- برم(Br2)               ب- اوزون(O3)          پ- گگوگرد تري اكسيد(SO2)       د- يون هيدرونيوم(H3O+)

17- ساختار لوويس يد منوكلريد(ICl) ، هيدروژن برميد(HBr) ، تري كلرومتان(CHCl3) و متانول(CH3OH) را     رسم كنيد.

18- پيوند دوگانه را تعريف كنيد.

19- اگر گوجه فرنگي هاي سبز را با چند گوجه فرنگي رسيده درون جعبه اي در بسته قرار دهيد پس از مدتي همه رنگ قرمز به خود مي گيرند چه اتفاقي روي داده است ؟ توضيح دهيد.

20- پيوند سه گانه را تعريف كنيد ويك مثال بزنيد.

21- گاز اتن چيست؟

22- گاز اتيلن(استيلن) چيست؟

23- كدام گاز با شعله درخشنده ي سفيد در هوا مي سوزد؟

24- مولكول هاي زير را نامگذاري كنيد.

الف-  SO2                ب- CH4                پ- N2O3               ت- P2O3           ث- P2O5

25- مراحل بدست آوردن فرمول تجربي يك تركيب را بنويسد.

26- فرمول تجربي تركيبي را بدست آوريد كه شامل 56/26% پتاسيم ، 41/35%كروم و 03/38% اكسيژن است.

 

 

27- تفاوت فرمول تجربي و فرمول مولكولي را بنويسيد.( g.mol-1 16 = O جرم مولي g.mol-1 52 = Crجرم مولي

g.mol-1 39 = K جرم مولي )

28- براي بدست آوردن فرمول مولكولي يك تركيب چه بايد كرد؟ توضيح دهيد.

29- تركيبي داراي درصدهاي  54/76% = C  ، 13/12% = H  ،  33/11% = O است اگر حرم مولكولي تركيب g.mol-1 45/282 باشد فرمول مولكولي آن چيست؟        (  g.mol-1 12 = C جرم مولي   g.mol-1 1= H جرم مولي   g.mol-1 16 = Oجرم مولي   )

30- فرمول تجربي تركيبي كه شامل فسفر و اكسيژن است P2O5 تعيين شده است ، آزمايش نشان مي دهد كه جرم مولي اين تركيب  g.mol-1 89/283 است ، فرمول مولكولي اين تركيب چيست؟

31- فرمول ساختاري چه چيزهايي را نشان مي دهد؟

32- فرمول ساختاري هر يك از مولكول هاي زير را رسم كنيد.

الف- C2H2                               ب- CCl4                           پ- C2H6 O

33- فرمول مولكولي تركيبي با جرم مولي g.mol-1 17/86 كه داراي 62/83% كربن و 38/16% هيدروژن است را پيدا كنيد.(  g.mol-1 12 = C جرم مولي   g.mol-1 1= H جرم مولي)

34- نظريه VSEPR چيست؟

35- چگونه شكل هندسي مولكول ها را از روي ساختار لوويس آن ها تعيين مي كنند؟

36-  شكل هندسي CO2 را رسم كنيد، و زاويه پيوندي آن را مشخص كنيد.

37- شكل هندسي مولكول كربن تري اكسيد (SO2)  را رسم كرده وزاويه ي پيوندي آن را مشخص كنيد.

38-   شكل هندسي مولكول متان CH4 را رسم كرده و  زاويه پيوندي آن را مشخص كنيد.

39- شكل هندسي مولكول  NH3 را رسم كرده و  زاويه پيوندي آن را تعيين كنيد.

40- شكل هندسي مولكول  H2O را رسم كرده و  زاويه پيوندي آن را تعيين كنيد

41- شكل هندسي مولكول هاي , HBr , PCl3 , NCl3  Br2  را پيش بيني كنيد.

42- نيروهاي بين مولكولي ناشي از چه چيزي است؟

43- يك معيار براي تخمين قدزت نيروهاي بين مولكولي در يك جسم بنويسيد.

44- نيروي موجود بين مولكول هاي غير قطبي (اجسام غيرقطبي ) چه نام دارد؟

45- نيروي دوقطبي چه نيرويي است؟

46- پيوند هيدروژني چيست؟

47-   پيوند هيدروژني چه هنگام تشكيل مي شود؟( شرط تشكيل پيوند هيدروژني چيست؟)

48- به چه علت پيوند هيدروژني ازجمله نيروهاي جاذبه ي بين مولكولي قوي به شمار مي آيد؟

49- پيوند هيدروژني را بين مولكول هاي زير نشان دهيد.

الف- بين مولكول هاي آب     ب- بين مولكول هاي آمونياك   پ- بين مولكول هاي Hf    ت- بين مولكول Hf و NH3

ث- بين مولكول H2O و CH3OH                ج- بين مولكول هاي اتانول (C2H5OH)

50- عدد اكسايش چيست؟

51- ععد اكسايش اتم هايي كه زير آن ها خط كشيده شده است را در تركيب هاي زير مشخص كنيد.

الف) HPO32-                   ب) H2CO3                     پ) Cl2                        ت) CH2Cl

ثH2SO4 (           ج)                        PO43  چ                        NH4+( ح) MnO­4-

53- زاويه پيوندي NCl3  و   BCl3 را با ذكر دليل باهم مقايسه كنيد.

54- جدول زير را كامل كنيد

 

شكل فضايي

تعداد زوج ناپيوندي

تعداد زوج پيوندي

تعداد قلمرو الكتروني

تركيب

CCl4

SO3

CH3Cl

NH4+

 

 

 

 

 

 

55- كدام يك از تركيب هاي زيرمي توانند پيوند هيد روژني تشكيل دهند؟ پيوند هيدروژني آن را رسم كنيد.

H2S  , HCl ,  H2O , HI

    56-  كدام يك از تركيب هاي روبرو قطبي است ؟ چرا؟                       BeCl2 , NH3 ,  CO2 ,  CH4

57- دليل هر يك از موارد زير را بنويسيد.

الف) پيوند هيدروژني HF قوي تر از NH3 است.

ب) گاز CO زودتر از گاز N2  به مايع تبديل مي شود.

ج) I2 جامد است Br2 حالت مايع دارد.

58- جملات زير را كامل كنيد.

الف) در هنگام تشكيل پيوند كووالانسي ، اثر نيروهاي جاذبه اي بسيار  ……………… از مجموع نيروهاي دافعه اي ميان دو هسته و بين دو الكترون است،

ب) هنگامي كه يك پيوند كووالانسي بين دو اتم با الكتونگاتيوي يكسان به وجود مي آيد، پيوند بين آن ها را پيوند ……………….. مي گويند.

ج) ساده ترين فرمول كه شامل نماد شيميايي عنصر ها همراه با زيروند هايي كه كوچكترين نسب صحيح اتم ها را مشخص مي كند …………

ناميده مي شود.

د) ميزان قطبي بودن يك پيوند كووالانسي قطبي را ……………………………. اتم هاي درگير در ان پيوند تعيين مي كند.

59- زاويه پيوندي CO2 بيشتر است يا   SCl2؟ با ذكر دليل توضيح دهيد.

60 – ساختار لوويس تركيب هاي زير را رسم كرده و بنويسيد  كدام يك از آن ها قطبي است. چرا؟

BeCl2               SCl2       BCl3      SiH4

61- كدام پيوند قوي تر است ؟ چرا ؟  H-Cl , H-S , H-P , H-Si

62- در تر كيب هاي BH3 , NaBr , Cl2 , H2O  نوع پيوند را مشخص كنيد.(كووالانسي قطبي،كووالانسي نا قطبي، يوني )

63- تركيب هاي زير را نامگذاري كنيد.

 PCl5 :                    SO3:                        N2O3:                                   CF4:

   64- فرمول تر كيبات زير را بنويسيد.

    الف)گوگرد(IV) اكسيد:          ب) يد هگزا فلوئوريد:             ج) دي گوگرد دي كلريد:      د) نيتروژن  V)) اكسيد:

65- تركيب هاي مولكولي وتركيب هاي يوني چه تفاوت هايي با هم دارند؟

66- – مولكول هاي قطبي را با ذكر دليل مشخص كنيد.و بار هاي جز ئي را روي آن ها مشخص كنيد.

CCl4  ,  BCl3  ,  BeCl2  , NCl3

67 – تفاوت بين ساختار مولكولي و فرمول مولكولي چيست؟ اگر جرم مولكولي تر كيبي 180گرم وفرمول تجربي آن CH2O باشد فرمول مولكولي آن را بنويسيد. ( 12= C ،  16= O  ،  1= H  )

68 – طول كدام پيوند بيشتر است ؟ چرا؟

پيوند H – O در H – OH با انرژي  kj.mol-1 498  يا  پيوند H – O درC2H5 H –  با انرژي  kj.mol-1 436

69- فرمول تجربي C12H24O6  چيست؟

70- فرمول مولكولي تركيبي را كه داراي فرمول تجربي CH2O وجرم مولي g.mol-1 12/120 است را بنويسد.

(  g.mol-1 12 = C جرم مولي   g.mol-1 1= H جرم مولي   g.mol-1 16 =  Oجرم مولي

5/5 - (292 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا