نمونه سوال شیمی3

دانلود نمونه سوال شیمی3 فصل دوم ترمودینامیک

مکان نمایش تبلیغات شما تبلیغات خود را در این مکان به نمایش بگذارید

دانلود نمونه سوال شیمی3 فصل دوم ترمودینامیک برای دانلود سوالات امتحانی شیمی3 فصل دوم از سایت جم شیمی روی لینک های دانلود کلیک کنید

1.كدام گزينه در مورد انتالپي تشكيل نادرست است؟

الف.تغيير انتالپي درواكنش تشكيل يك مول ماده از عناصر سازنده ي ان است .

ب.گرماي استاندارد تشكيل بسياري از مواد منفي است .

ج.گرماي استاندارد تشكيل عنصرها به حالت ازاد صفر است .

د.الماس به عنوان حالت استاندارد كربن براي گرماي استاندارد تشكيل ميباشد .

2.اگردر شرايط مساوي واكنش سوختن اوكتان در ظرف سر باز انجام شود و يا اينكه اين سوختن در موتور خودرو انجام شود كدام كميت يا كميت ها در دو حالت يكسان است ؟

الف. انرژي دروني و گرما        ب.گرما وكار       ج.كار        د.انرژي دروني

3.گرماسنج بمبي براي اندازه گيري گرماي يك واكنش در … ثابت استفاده مي شودكه … همان … سيستم است .

الف . حجم ثابت. انرژي دروني                           ب. فشار ثابت . انتالپي

ج. حجم   ثابت . انتالپي                                      د. فشار ثابت. انرژي دروني

 

4. انتالپي تبخير كدام بيشتر است ؟

الف .ارگون           ب.متان             ج. دي اتيل بنزن                د. آب

5. با توجه به اينكه گرماي تشكيل گازهاي گوگرد دي اكسيد و گوگرد تري اكسيد بر حسب كيلو ژول بر مول به ترتيب برابر 8/296- و 2/395- است . آنتالپي واكنش زير چند كيلوژول است؟

            SO2+0/5O2              SO3

 الف . 692-                 ب.4/98-                 ج. 8/196-               د .346+

6.پايدارترين دگرشكل كربن  …  است كه انتالپي تشكيل آن …

الف. گرافيت . مقدارمنفي است                        ب . الماس .  مقدار منفي است

ج. گرافيت . برابرصفر است                           د. الماس . برابر صفر است .

 

 

7-درمقايسه تحت كدام شرايط زير از سوختن پروپان گرماي بيشتري آزاد مي شود ؟

1)  C3H8(g)+5O2(g)              3CO2(g)+4H2O(L)

                                  )C3H8(g)+5O2(g)                 3CO2(g)+4H2O(g)

3)2C3H8(g)+10O2(g)               6CO2(g)+8H2O(L)

4) 2C3H8(g)+10O2(g)             6CO2(g)+8H2O

8.گرماي تبخير مولي آب 7/40كيلو ژول بر مول است براي تبديل 2گرم آب100درجه سانتيگراد به 2گرم بخار آب 100درجه سانتيگراد چند كيلو ژول گرما لازم است؟

)H2O=18)

الف.35/20        ب.52/4       ج.4/81              د.26/2

9.معادلات شيميايي زير را موازنه كنيد.

1)NaOH+H3PO4                Na3PO4+H2O

2)Mg3N2+H2O                 NH3+Mg(OH)2

10.به سؤالات زير پاسخ دهيد

 الف)واكنش جا به جايي دوگانه را تعريف كنيد.

 ب)در جاي خالي واكنشگر يا فراوردهمناسب قرار دهيد.

1)2NaHCO3(s)                   …….+……..+H2O

2)………..                  2KNO2+O2(g)

11.نوع واكنش هاي زير را مشخص كنيد.

1)N2+3H2                  2NH3

2)H2S2O7+H2O                2H2SO4

3)H2SO4+2NaOH                 Na2SO4+2H2O

4)2K+2H2O             H2+2KOH

12مكانيسم پر شدن كيسه هاي هوا در اتومبيل را با نوشتن معادلات مربوطه توضيح دهيد.

13سيليكون تترا كلريد    SiCL4 را ميتوان با حرارت دادن Siدر گاز كلر به دست آورد.

Si(s)+2cl2(g)               SiCL4(L)

در واكنشي 5/0مولSiCL4 تهيه شده است.

الف)چند مول گاز كلر در واكنش مصرف شده است ؟

ب)اگر مقدار 12گرم SiCL4توليد شود چند گرم Si مصرف شده است؟     (Si=28g,cl=35g)

.14مول گاز مو نوكسيد كربن را با 7مول گاز اكسيژن وارد واكنش مي كنيم تا دي اكسيد كربن بدست آيد .كدام واكنش دهنده محدود كننده است؟چرا؟چند مول از كدام ماده اضافي است؟

15با 100گرم هيدروكسيد سديم جامد وبا خلوص %80چند ليترمحلول 0/2مولار مي سازيد.  NaOH=40

16. واكنش 2 مول دي نيتروژن پنتا اكسيد با آب چند گرم اسيد نيتريك بدست مي آيد .

اسيد نيتريك              آب+نيتروژن پنتاكسيد

H=1     O=16      N=14

17طابق واكنش زيرازگرم كردن 1/5grسديم هيدروژن كربنات چندميلي ليترگازCO2آزاد

مي شود؟چگالي CO2برابر 1/1گرم بر ليتر است.

2NaHCO3(s)                H2O(L)+Na2CO3(s)+CO2(g)

 18.براي تهيه 10ميلي ليتر محلول HCL,0/2مولار به چند ميلي ليتر از محلول 2مولار آن نياز داريم.

19.چند گرم سيليسيم خالص از واكنش كامل 225گرمSiCL4و225كرم منيزيم بدست مي آيد.

SiCL4(L)+2Mg(s)                   Si(s)+2MgCL2

Si=28              Mg=24               CL=35

12.FeTiO3در واكنش با اسيد سولفوريك توليد TiO2كه يك ماده سفيد رنگ است مي كند.اين ماده به دليل شفاف بودن به عنوان عامل رنگ كننده به كار مي رود.

FeTiO3+H2SO4                    TiO2+FeSO4+H2O

دريك آزمايش هشت ضرب در ده به توان سه كيلو گرم FeTiO3توليد سه مميز شصت وهفت ضرب در ده به توان سه TiO2مي كند.بازده درصدي واكنش را حساب كنيد.

(Ti=48   )         (O=16)     (Fe=56)

20 ]چه حجمي از گاز H2Sدر شرايط STPمي تواند از واكنش K2Sاضافي با 1/6Lمحلول HCL 5/0 مولار بدست آيد

2HCL+K2S                 H2S+2KCL

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code